©Текст оригинала ( и перевод) 3-го анафематизма Кирилла и возражения на него Феодорита

Текст оригинала ( и перевод) 3-го анафематизма Кирилла и возражения на него Феодорита с разбивкой на десять частей, и подробный богословский разбор.

3-й анафематизм Кирилла Александрийского

Εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις μετὰ τὴν ἕνωσιν, μόνη συ-
νάπτων αὐτὰς συναφείαι τῆ κατὰ τὴν ἀξίαν γοῦν αὐθεντίαν δυναστείαν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδω τῆ καθ' ἕνωσιν φυσικήν, ἀνάθεμα ἔστω.

Если кто в одном Христе разделяет ипостаси после соединения, одним только сочетанием их соединяя по достоинству или же чести или власти, а не схождением по соединению природному да будет анафема.


1
Σκοτεινὴ μὲν καὶ ζοφώδης τῶν εἰρημένων ἔννοια, δήλη δὲ αὐτῶν τοῖς εὐσεβέσιν ἄνοια. τίνι γὰρ οὐκ εὔδηλον ὡς συνάφεια καὶ σύνοδος οὐδὲν διαφέρουσιν; τε γὰρ σύνοδος τῶν κεχωρισμένων ἐστὶν σύνοδος τε συνάφεια τῶν διηιρημένων συνάφεια· δὲ σοφώτατος τῶν λόγων τούτων πατὴρ ὡς ἐναντία τὰ σύμφωνα τέθεικεν.

Темен и неясен смысл сказанного; благочестивым же ясно и отсутствие там смысла . Ибо для кого не совершенно очевидно, что συναφεία (сочетание) и σύνοδος(схождение) ни в чем не отличны? Так как схождение это схождение того, что было разделено. Сочетание же есть сочетание того что, было отделено друг от друга. Но мудрейших этих слов отец то, что cогласно (по смыслу) представляет противоположным.


2
οὐ χρὴ γάρ φησιν, συνάπτειν τὰς ὑποστάσεις συναφείαι, ἀλλὰ συνόδω, καὶ συνόδω φυσικῆ, ἀγνοῶν ἴσως λέγει, ἐν γνώσει βλασφημῶν.


Не нужно, сочетать ипостаси сочетанием, но схождением природным говорит он, не понимая возможно, что говорит или сознательно богохульствуя.


3
γὰρ φύσις ἀναγκαστικόν τί ἐστιν καὶ ἀβούλητον χρῆμα, οἷόν τι λέγω, φυσικῶς πεινῶμεν, οὐ γνώμη τοῦτο πάσχοντες, ἀλλὰ ἀνάγκη. γὰρ ἂν οἱ πτωχείαι συζῶντες τοῦ προσαιτεῖν ἀπηλλάγησαν, τοῦ μὴ πεινῆν τὴν ἐξουσίαν ἐν τῆ βουλήσει κεκτημένοι. φυσικῶς διψῶμεν, φυσικῶς καθεύδομεν, φυσικῶς ἀναπνέομεν τὸν ἀέρα· πάντα δὲ ταῦτα τῶν ἀβουλήτων, ὡς ἔφην. γὰρ μηδὲν τούτων καταδεχόμενος ἀνάγκη τὸ τῆς ζωῆς ὑποδέχεται τέλος.


Ибо если природа есть вынужденное и вне воли, то есть именно природно мы голод чувствуем, не по причине размышления испытывая сие, (οὐ γνώμη τοῦτο πάσχοντες) но по нужде, так как бедные не испытывали бы нужду просить если бы в их власти и   воле было  бы не голодать; будучи сотворенными мы природно жаждем, природно (естественно) хотим спать, природно дышим воздухом; все сие как сказано невольно, отрицающий нужду в этом жизни полагает конец.


4
εἰ τοίνυν φυσικὴ γέγονεν τῆς τοῦ θεοῦ μορφῆς καὶ τῆς τοῦ δούλου μορφῆς ἕνωσις, ὑπ' ἀνάγκης τινὸς βιαζόμενος, ἀλλ' οὐ φιλανθρωπίαι κεχρημένος θεὸς λόγος συνήφθη τῆ τοῦ δούλου μορφῆ, καὶ εὑρεθήσεται τοῦ παντὸς νομοθέτης ἀναγκαστικοῖς νόμοις ἀκολουθῶν. ἀλλ' οὐ ταῦτα ἡμᾶς μακάριος ἐδίδαξεν Παῦλος, τοὐναντίον δὲ ὅτι ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών·
Ибо если природным стало образа Бога  и раба образа, по единению схождение, то будет некой нужде подчиненным Бог Логос, а не по человеколюбию, сошедшимся с образом раба; и окажется Законодатель всего подчиненным законам необходимости . Но не этому нас  научил блаженный Павел, но обратному, тому, что он сам себя истощил образ раба приняв

5
τὸ δὲ ἑαυτὸν ἐκένωσεν τὸ ἐθελούσιον δείκνυσιν. εἰ τοίνυν γνώμη καὶ
βουλήσει τῆ ἐξ ἡμῶν ἀναληφθείση ἡνώθη φύσει, περιττὴ τῆς φυσικῆς λέξεως προσθήκη. ἀρκεῖ γὰρ ὁμολογῆσαι τὴν ἕνωσιν, ἕνωσις δὲ ἐπὶ τῶν διηιρημένων λαμβάνεται· διαιρέσεως γὰρ οὐκ οὔσης, οὐκ ἄν ποτε ἕνωσις νοηθείη. τοίνυν τὴν ἕνωσιν λαμβάνων προσλαμβάνει τὴν διαίρεσιν. πῶς τοίνυν φησὶν μὴ δεῖν τὰς ὑποστάσεις διαιρεῖν εἴτ' οὖν φύσεις;

«Сам себя истощил» показывает добровольность. Если произволением и волей Он соединился с нашей воспринятой природой, то излишним будет прибавлять слово «природное». Достаточно исповедовать соединение, ибо соединение о том, что разделено, говорится; при отсутствии разделения, невозможно и соединение помыслить. Так, что признающий соединение и разделение принимает. Как же он говорит, что не должно ипостаси разделять или же природы?


6
καὶ ταῦτα εἰδὼς ὡς τελεία μὲν τοῦ θεοῦ λόγου ὑπόστασις πρὸ τῶν αἰώνων ὑπῆρχεν, τελεία δὲ ὑπ' ἐκείνης ἐλήφθη τοῦ δούλου μορφή, δι' καὶ ὑποστάσεις εἶπεν, ἀλλ' οὐχ ὑπόστασιν.


И это он (=Кирилл) [говорит] зная, что совершенная Бога Логоса ипостась, прежде веков сущяя, совершенный же ею был воспринят зрак(образ) раба, по этому и сказал(=Кирилл) ипостаси, а не ипостась.

7
εἰ τοίνυν ἑκατέρα φύσις τὸ τέλειον ἔχει, εἰς ταυτὸν δὲ συνῆλθον ἀμφότεραι, τῆς τοῦ θεοῦ μορφῆς δηλονότι λαβούσης τὴν τοῦ δούλου μορφήν, ἓν μὲν πρόσωπον καὶ ἕνα υἱὸν καὶ Χριστὸν ὡσαύτως ὁμολογεῖν εὐσεβές, δύο δὲ τὰς ἑνωθείσας ὑποστάσεις εἴτ' οὖν φύσεις λέγειν οὐκ ἄτοπον, ἀλλὰ καὶ λίαν ἀκόλουθον.

Итак если каждая природа совершенство имеет , в одном и том же (εἰς ταυτὸν) обе сойдясь, то есть образ (морфи) Бога воспринявший образ раба, одно же лицо и одного Сына и Христа исповедовать по той же причине (ὡσαύτως) благочестно, поэтому говорить две ипостаси соединенных то есть природы будет не нелепостью, а весьма последовательно.


8
εἰ γὰρ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου διαιροῦμεν τὰς φύσεις καὶ καλοῦμεν τὴν μὲν θνητὴν σῶμα, τὴν δὲ ἀθάνατον ψυχήν, ἑκατέραν δὲ ἄνθρωπον, πολλῶ μᾶλλον τοῦ ἀνειληφότος θεοῦ καὶ ἀναληφθέντος ἀνθρώπου τὰς τῶν φύσεων ἰδιότητας γνωρίζειν εὔλογον.

Если же в одном человеке мы разделяем природы и называем смертное телом,  а душу безсмертной, обе же[части] человеком, то сколь же более благословенным будет, [ если мы будем] осознавать    особенности природ: воспринявшего Бога и воспринятого человека .


9
εὑρίσκομεν δὲ καὶ τὸν μακάριον;
Παῦλον τὸν ἕνα ἄνθρωπον εἰς δύο ἀνθρώπους διαιροῦντα καὶ ποτὲ μὲν λέγοντα ὅσον ἔξω ἄνθρωπος διαφθείρεται, τοσοῦτον ἔσωθεν ἀνακαινοῦται, ποτὲ δὲ συνήδομαι τῶ νόμω τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον καὶ αὖθις εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον κατοικῆσαι τὸν Χριστόν.

Находим же и блаженного Павла одного человека в двух разделяющего, иногда говорящего сколь внешний человек тлеет, столь внутренний обновляется и иногда наслаждаюсь законом божиим по внутреннему человеку и тотчас во внутреннем человеке вселяется Христос

10
εἰ δὲ τὴν φυσικὴν συνάφειαν τῶν ὁμοχρόνων φύσεων ἀπόστολος διαιρεῖ, πῶς ἀσεβείας γράφεται τοὺς τὰ ἴδια τῶν φύσεων διαιροῦντας τοῦ προαιωνίου θεοῦ καὶ τοῦ ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἀναληφθέντος ἀνθρώπου τὴν κρᾶσιν ἡμᾶς δι' ἑτέρων ὀνομάτων διδάσκων;
Если же природное сочетание одновременных природ апостол различает, то как же он(=Кирилл), учащий смешению посредством использования других терминов, приписывает нечестие   тем, которые различают свойства природ предвечного Бога и в конце времен воспринятого человека? 1) Довольно часто можно встретить утверждения, что якобы слово-термин συνάφεια - сочетание чуть ли не еретичен сам по себе. Что в нем какой то несторианский смысл. Это неверно - он абсолютно тождественен словам σύνοδος- ἐνώσις(схождение-единение). Его употребляли и каппадокийские отцы св.Григорий Нисский, св.Афанасий Великий и св.Василий Велики τὴν σάρκα λέγει τὴν θεοφόρον, ἁγιασθεῖσαν διὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν συναφείας1 «плоть называет богоносной, освященной по причине с Богом сочетания(συναφείας)». «Во избежание недоумений, нужно упомянуть, что термины «συναφή «συναφεία» были использованы в богословии - христологии например Афанасием Великим (против Ариан PG 26 296В)2 и Григорием Нисским (против Евномия PG 45, 705С). Однако там они не то означали, что у Нестория, означали просто единство без других перспектив3 характерно отмечает греческий патролог в своем трактате о Кирилле Александрийском. Но тот же Пападопулос, который ясно назвал именно Феодорита автором Анафоры , цитирует фрагмент этого документа. «Поэтому мы сочетание провозглашаем, а не слияние, соединение, а не смешение»4 О том, что это синонимы свидетельствует сам Кирилл «Посредством его установлений евангельских, которые и духовное имеют соединение (ἕνωσιν) то есть сочетание. (συνάφειαν)». 5Прп. Иоанн Дамаскин также использует это слово в христологии
«Воплощение или тождественное ему слово вочеловечение, показывает с плотью, то есть с человеком соединение. (συνάφειαν) 6
Итак бл. Феодорит совершенно справедливо констатирует факт тождественности по смыслу слов сочетание (συναφεία) и соединение (ἐνώσις) и неправомочности их противопоставления.

2) Столь суровые слова объясняются не различением природы и ипостаси, которое очевидно в словах Кирилла, который говорит о соединении природном ἕνωσιν φυσικήν и в то же время об нераздельности ипостасей. Кроме того выражение «природное соединение само по себе выражение очень опасное. Послушаем греческого богослова Ставроса Бозовитиса. Комментируя фразу из соглашений православных представителей с антихалкидонитами, он пишет комментируя фразу: «природы соединились ипостасно и природно со своими свойствами и действиями и волениями..» : «С православной точки зрения необъяснимо принятие выражения что природы Господа соединились «ипостасно и природно».. 4-й 5-й 6-й вселенские соборы св. Отцы св. Максим Исповедник, св. И. Дамаскин св. Григорий Палама и сколько еще других изъяснили с абсолютной точностью образы соединения в Боге 1) природное единство(трех лиц Троицы) 2) ипостасное единство (только в лице Христа3) по благодати единство (соединение святых с Богом ...Одно только это утверждение показывает общие заявления текстом дурнославным и абсолютно неприемлемым для православной Церкви» «Природное соединение» это чисто монофизитская доктрина... Конечно выражение «природное соединение» использовал и св. Кирилл. Однако это выражение неиспытанное и поэтому справедливо обрушался на него огонь критики антиохийцев, пока святой не уточнил много раз что он имел в виду. Говоря «по соединению природному» то есть истинному как и св. Писание которое использует слово природа вместо истинно (PG 76 300С)... Использовал слово «природный» в смысле истинного и действительного чтобы опровергнуть фантастическое единение Нестория.»7 Итак   Феодорита, вызывает недоумение и отторжение тезис Кирилла о том, что «не нужно, сочетать ипостаси сочетанием» но «схождением» и при чем схождением, которое оппонент именует «природным». При этом нужно учитывать, что и выражение «по ипостаси соединение» καθ΄ ὐπόστασιν ἔνωσις : «у Кирилла «означает просто действительное реальное»8 Итак Кирилл «исключает разделение ипостасей после соединения», но «не объяснив ясно - считает ли он ипостасью человеческую природу, которую воспринял божественный Логос.»9 Именно на этих неточностях и неясностях кирилловых анафематизмов и апологии будет построена система Севира Антиохийского. Суть которой- «самостоятельная ипостась -Логос и «зависимая ипостась»-воспринятая плоть, воплощенный Логос - «сложная природа и ипостась».10 Система, упраздняющая православное описание таинства вочеловечения Логоса...

3) Один из справедливых аргументов против выражения «природное соединение» в христологии. Действительно если понимать это выражение «природное соединение» не в смысле синонимичном «настоящее истинное, а именно как «природное» в собственно философско - богословском смысле, то неизбежны противоречия. Заслуживает особого интереса точное изложение Феодоритом, того, что прп.Максим называл φυσικό θέλημα-природное хотение. φυσικῶς διψῶ
μεν=природно жаждем и т.д. Т.е Феодорит уже очень четко различает между природным и гномическим волениями « не по причине размышления(мнения) испытывая сие, (οὐ γνώμη τοῦτο πάσχοντες

4) Для понимания, дальнейших слов Феодорита необходимо учитывать то, что тот имеет ввиду и прекрасно ему известную фразу Кирилла «одна природа Логоса воплощенная», как и то, что вне всякого сомнения, большинство египетской паствы Кирилла понимали ее именно как «Единую(одну) природу Христа». Также напомним что выражения образ раба образ Бога все это из апостола Павла в Фил. 2.7. ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· но уничижив самого Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком.
В связи с этим необходимо пояснить что в терминологии каппадокийцев и Феодорита понимаеться под выражениями морфи (образ) раба и морфи Бога «ἀντὶ φύσεως γὰρ καὶ οὐσίας μορφὴ πρόκειται· δηλοῖ γὰρ ὅτι φύσιν ἔχων Θεοῦ, φύσιν ἔλαβε δούλου
ибо вместо природы и сущности морфи(образ) сказанно, ибо означает что имеющй образ Бога образ воспринял раба.1

Это был отрывок из раннего 151 письма Феодорита, того самого, что было осужденно на разбойничем соборе 449-го года и юстинановой анафемой... Вот более поздний Феодорит , говорящий то же самое.

«ὥσπερ γὰρ τοῦ Θεοῦ μορφὴ, τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν σημαίνει, ἀνείδεον γὰρ τὸ θεῖον καὶ ἀσχημάτιστον, καὶ οὐδεὶς ἂν εἴπῃ μὴ παραπαίων, μορφὴν ἔχειν, καὶ μελῶν διαίρεσιν, τὸν ἀσώματον καὶ ἀσύνθετον, οὕτως τοῦ δούλου μορφὴ, οὐ τὸ ὁρώμενον τοῦτο μόνον, ἀλλὰ πᾶσαν τοῦ ἀνθρώπου δηλοῖ τὴν οὐσίαν». ..μορφὴν δὲ καλεῖ οὐ τὸ φαινόμενον μόνον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ἀνθρώπου φύσιν·

«Равно как и Бога образ, обозначает Бога сущность, ибо невидимо и неизобразуемо божественное, и никто ,не будучи бредящим, не скажет, что оно, безтелессное и несложное образ имеет, и членов разделение, так и раба образ не только видимое, но всю человеческую обозначает сущность.»2
образом же называет не только видимое, человека, но всю человеческую природу.

Сравним сказанное Феодоритом со словами Василия Великого

«Ὡς γὰρ τὸ, μορφὴν ἀνειληφέναι δούλου, ἐν τῇ οὐσίᾳ τῆς ἀνθρωπότητος τὸν Κύριον ἡμῶν γεγεννῆσθαι σημαίνει· οὕτω δὲ καὶ τὸ, ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχειν, τῆς θείας οὐσίας παρίστησι πάντως τὴν ἰδιότητα

Сказанное , что воспринят образ раба означает, родившегося в сущности человечества Господа нашего ; так же во образе Божием Сый (сущий) показывает божественной сущности свойство»3

Очевидно, что блаженным Феодоритом, который абсолютно точно следует Великим каппадокийцам, высказано общепринятое Церковью, во все века понимание это места апостола Павла. «зрак раба приим - приняв тварное естество» характерно отмечает св. Феофан затворник. Очень важен переход Феодорита на «Сам себя истощил» т.е переход с природы на ипостась. Сам Бог Логос Cам Сын т.е ипостась, которую перед этим обозначил.
5) Это место некоторые православные богословы, вырывая из контекста, приводят как подтверждение того, что Феодорит не различал природу и ипостась. На самом деле происходит совершенно обратное. Недоумевает кирилловым «ипостасям» Феодорит у которого только одна ипостась в христологии предвечная ипостась Бога Логоса, как мы увидим в дальнейших его словах.
Это место представляет собой комментарий Феодорита на слова Кирилла вот это «πῶς τοίνυν φησὶν»= как же он(=Кирилл) говорит «что не должно ипостаси разделять»?... Эти слова никак не представляют самого Феодорита и его богословие. Нигде в его трудах, которые он писал вне полемики с Кириллом нет таких выражений «ипостаси или же природы». Итак «не должно ипостаси разделять» есть , безусловно слова и мнение Кирилла. И продолжение Феодорита «или же природы» является молниеносным исправлением неточной и допускающей еретическое толкование терминологии Кирилла.

6) Одно из самых важных мест, Феодорит надеется, что Кирилл, который как показал Пападопулос4 совсем неясен в вопросе тождества предвечной ипостаси Логоса и ипостаси Христа все-таки воспринимает воплощение как восприятие предвечной, божественной и соответственно неизменной, ипостасью Логоса, именно человеческой природы, которую он здесь называет совершенным образом (морфи) раба. В вопросе звучит совершенно очевидное недоумение Феодорита «Как же он может говорить ипостаси, если знает, что Воплощение-это восприятие предвечной ипостасию человеческой природы?» в этом весь смысл возражения на 3-й анафематизм ... Совершенство значит, что этот образ раба = человеческая природа «ибо вместо природы и сущности морфи (образ) говорится» (151-ое письмо Феодорита), воспринимаемая как реально существующая т.е как сущность. Кирилл поясняет Феодорит в этом смысле употребил слово ипостась как синоним сущности того, что реально есть. И не в смысле того, что отдельно есть, то есть в собственно богословском смысле. И очень важный момент, Феодорит отмечает «поэтому он т.е Кирилл говорит ипостаси, а не ипостась.» Это важно, потому что эта вырванная из контекста фраза в которой не уточняется кто тот он, который говорит «ипостаси, а не ипостась», всегда используется очернителями Феодорита. Ее представляют как его собственные слова, что нельзя назвать иначе как подлог. Версия Пападопулоса о том почему Кирилл говорит ипостаси, а не ипостась : «основном как кажется, использует ипостаси( во множественном числе) потому, что так говорили Антиохийцы» 5 очень предсказуема... Но не верна. Никогда и нигде, кроме этого места, Феодорит не употребил в христологии слова ипостась во множественном числе. То же самое касается и Андрея Самосатского, который писал возражения восточных. Неверным это предположение является еще и потому, что «ипостаси» и «ипостаси т.е природы» в христологическом контексте Кирилл употреблял и до полемики с восточными и после нее так и не осознав причину возмущения Феодорита , четко различающего природу и ипостась. Пример употребления в христологии ипостасей до полемики с восточными: «ἀσύγχυτοι (=Во Христе) μεμενήκασιν αἳ φύσεις, ἤγουν ὑποστάσεις» неслиянными остались(во Христе) природы то есть ипостаси»6 Сопоставление этой фразы Кирилла с его же 3-анафематизмом вызывает вполне объяснимое изумление. Создается впечатление, что он анафемствует сам себя. Раз неслиянные ипостаси, то значит они реально есть... И именно ипостаси....


7) Это важнейшее догматическое место, в котором предвосхищен полностью халкидонский орос. Прежде всего нужно пояснить словосочетание (εἰς ταυτὸν) =в том же. ταυτὸν-это слияние τὸν ἀυτὸν (вин.падеж от ἀυτὸς-он. муж. Род). Вспомним о 4 раза повторенном τὸν ἀυτὸν халкидонского ороса. Кто же этот «тот же» в котором сходятся обе, совершенство имеющие природы? Это разумееться - Сам себя истощивший, образ принявший раба, Бог Логос та «совершенная Бога Логоса ипостась, прежде веков сущяя», о которой только что сказал великий Сириец... Ипостась и лицо это не синонимы, отождествляемые понятия, в том смысле, что говорятся об одном и том же субъекте. Посмотрим слова Феодорита в Эранисте Τὴν γὰρ ὑπόστασιν καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τὴν ἰδιότητα ταὐτὸν σημαίνειν φαμὲν τοῖς τῶν ἁγίων πατέρων ὅροις ἀκολουθοῦντες.7 Ипостась и лицо и свойство того же ταὐτὸν обозначают, говорим мы, следуя терминологии святых отцов. Любому понятно, что свойство (ἰδιότητα) - это никак не синоним лица и ипостаси. Блаженный отец говорит, именно о лицах Троицы, следовательно Отец - одно лицо ипостась, одно свойство нерожденность - безначальность.
И по той причине, что обе природы имеют совершенство то одно же лицо и одного Сына и Христа исповедовать по той же причине (ὡσαύτως) благочестно. Логос есть совершенная божественная ипостась он например неизменен. По той же причине, (ὡσαύτως) означает, что говоря о Христе о самом Боге Логосе речь ,как о лице и ипостаси, именно поэтому в начале стоит «одного Сына» а потом Христа. Также отметим полное тождество Логоса и Сына у Феодорита. Напомним, что Несторий проводил различие между этими понятиями... Отождествление Феодоритом совершенной ипостаси Логоса, сущей прежде всех век, с одним лицом и Сыном и Христом очевидно. Заканчивает великий сириец свое рассуждение попыткой исправить «ипостаси» Кирилла сделав это выражение нейтральным. «поэтому говорить две ипостаси соединенных то есть природы будет не нелепостью, а весьма последовательно.» «Поэтому», означает потому, что это Кирилл сказал желая подчеркнуть реальность и совершенство обеих природ... Поэтому не будем воспринимать это как нелепость. Разуметься ипостаси Кирилла нелепость для сирийца, но он дипломатично эту нелепость обходит... И это место используют невнимательные или сознательно клевещущие богословы, что бы представить здесь ипостаси, не как кириллово неточное выражение, которое врачует дипломатичый Феодорит, а как терминологию сирийца. Как мы убедились, терминология Феодорита иная чем у Кирилла она полностью тождественна терминологии Великих каппадокийцев. Многие совершают сознательно или несознательно подмену понятий говоря, что Феодорит якобы следует терминологии Антиохийской школы, причем этому выражению придается отрицательный смысл. На самом деле, православные антиохийцы той эпохи, которых было большинство - точнейшие и вернейшие ученники великих каппадокийцев. Самый выдающийся из таковых, безусловно блаженный Феодорит.

8) «сколь же более благословенным будет свойства природ воспринявшего Бога и воспринятого человека знать
Выражение «воспринятый человек», «Логос воспринял человека», которые также используются как упрек Феодориту, глубоко укоренены в Предани и часто встречаються как у каппадокийцев так и у алексадрийских отцов. Например, Климент Александрийски: «καὶ τότε ἄνθρωπον ἀνέλαβεν, ἵνα δι' αὐτοῦ ὑπηρετήσῃ τῷ θελήματι τοῦ πατρός» И тогда человека воспринял дабы им послужить воле Отца8 ,св.Афанасий Великий «ἄνθρωπον ἀνέλαβεν Χριστὸς ἀπὸ Μαρίας τῆς παρθένου человека воспринял Христос из Марии Девы»9 «ἄνθρωπον ἀνέλαβεν Χριστὸς ἀπὸ Μαρίας τῆς παρθένου»10 Дидим Слепец : «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, ὅτε ἐνηνθρώπησεν, ὅτε τὸν ἐκ τῶν ἀδελφῶν | ἀνέλαβεν ἄνθρωπον». Первородный во многих братиях, когда вочеловечился от братий воспринял человека»11 Итак неопределенное «человек» и «человеческая природа» абсолютно тождественны у древних отцов. Послушаем святого Григория Нисского: ««ἀλλ' μονογενὴς θεὸς αὐτὸς ἀνίστησι τὸν ἀνακραθέντα ἄνθρωπον αὐτῷ καὶ χωρίσας τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἑνώσας πάλιν ἀμφότερα καὶ οὕτως κοινὴ γίνεται σωτηρία τῆς φύσεως Но Единородный Бог восставил смешанного с ним человека и отделив от тела душа и соединив снова обе и таким образом общее происходт спасение природы» 12 Отметим, что и Кирилл употребляет выражение «воспринял человека» например в читанном в Ефесе слове «к благочестивейшему царю Феодосию о правой вере..» ὃν δὲ ἀνέλαβεν ἄνθρωπον, которого же воспринял человека13А также в книге Сокровищ. См. PG 75, 361D.


9) Опять же видим в Феодорите верного ученика каппадокийцев. Чтобы убедиться в этом достаточно прочитать отрывок из 10-й беседы на шестоднев св. Василия Великого


«Сотворим человека по образу Нашему». О внутреннем человеке сказано: «Сотворим человека». Однако ты скажешь: «Почему Он не говорит нам о разуме?» Он сказал, что человек (создан) по образу Божию. Разум — это человек. Послушай, что говорит апостол: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со, дня на день обновляется». Каким же образом? Я различаю двух людей: одного, кто появляется, и другого, кто скрывается под появившимся, т. е. невидимого; это человек внутренний. Итак, в нас есть внутренний человек, и мы в некотором смысле двойные и, сказать по правде, мы есть бытие внутреннее. «Я» — говорится о человеке внутреннем. То, что находится вне (меня), — это не лично «я», но это «мое». Рука — это не «я», но «я» — это разумное начало души. Рука же — часть человека. Поэтому тело — это (как бы) орудие человека, орудие души; словом «человек» обозначается душа как таковая14

10) «он(=Кирилл), который посредством иных названий смешению учит» Кирилл использует (в случае афематизмов и апологии н них) не каппадокийскую терминологию и имеет неопределенность в использовании природы и ипостаси и лица. Григория Богослова как видно, хоть и немного, но знал Кирилл», характерно отмечает Стилиан Пападопулос... Целая глава в книге приснопамятного профессора о Кирилле называеться «отождествление природы ипостаси и лица» «Главной сложностью в богословском языке и в богословском пути Кирилла есть тот факт, что он словесно отождествляет сначала природу с ипостасью и потом с природой, ипостась и лицо».15 Бл. Феодорит в точнейшем соответствии с каппадокийской терминологией сначала отождествляет природу сущность морфи (образ) и затем ипостась и лицо. Никогда не отождествляя и, даже утрированно, не употребляя природу вместо ипостаси. Только так можно было точно выразить христологический догмат. Конфликт этих двух терминологий, который мы и наблюдаем в возражении Феодорита, был неизбежен. Компромисс в нем невозможен. Кафолическая православная апостольская Церковь свой выбор сделала. Она выбрала совершенную, в точности отражающую онтологию вещей, терминологию каппадокийских отцов. Верным представителем которой был бл. Феодорит, и с помощью которой, он выразил в совершенстве христологический догмат уже в этом воззражении на 3-й кириллов анафематизм. Совсем не случайно прп. Иоанн Евхаит именно после похвалы святым каппадокийцам пишет о блаженном Отце : «во святых отцах, мною описанных и Феодорита опишу» как «мужа божественного, учителя великого, как нерушимый православия столп» 16
©


1 Theodoretus Scr. Eccl. et Theol. : Ad eos qui in Euphratesia et Osrhoena regione, Syria, Phoenicia et Cilicia vitam monasticam degunt (ex epistula 1 : Volume 83, page 1424, line 34
 
2 Theodoretus Scr. Eccl. et Theol. : De incarnatione domini : Volume 75, page 1428, line 7

3 Basilius Theol. : Adversus Eunomium (libri 5) : Volume 29, page 553, line 2

4 Напр. «не достиг Кирилл до ясного словесного различения природы и ипостаси» « Кирилл не был ясен в этом вопросе, так как обычно отождествлял природу, ипостась, и лицо.» и т.д.

5ΣΤΙΛΙΑΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βίος θεολογία χριστολογία ερμηνευτική εκδ. Αποστολική διακονιά της Εκκλησιάς της Ελλάδος έκδώση Ά Αθήνα -2004.
Стр.171.
6 (Σχόλια περί της ενανθρωπήσεως του Μονογενούς PG 75, 1381Α PG 75, 1381

7 Theodoretus Scr. Eccl. et Theol. : Eranistes : Page 65, line 16
8 Clemens Alexandrinus Theol. : Eclogae propheticae : Chapter 23, section 3, line 1
9 Athanasius Theol. : De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria : Chapter 28, section 11, line 1

10 Athanasius Theol. : De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria : Chapter 28, section 11, line 1
11 Didymus Caecus Scr. Eccl. : Commentarii in Psalmos 20-21 : Codex page 45, line 15
12 Gregorius Nyssenus Theol. : Antirrheticus adversus Apollinarium : Volume 3,1, page 154, line 14

13 Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Ephesenum anno 431 : Tomëvolumëpart 1,1,1, page 42, line 12
15 Указ.сочинение стр. 212
16 http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5770 Σακκελίων. Τοῦ μακαριωτάτου Θεοδωρήτου ἐπιστολαί. Κωνσταντινούπολης-1852 σ. 5,
Ες τος γίους πατέρας στορημένους, ν ος ν κα Θεοδώρητος. νιστορήσας τος σοφος διδασκάλους κα τν Θεοδώρητον ατος συγγράφω ς νδρα θεον, ς διδάσκαλον μέγαν, ς κράδαντον ρθοδοξίας στύλον.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...