©СВ.ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ. ЭРАНИСТ Диалог 3-й . ΑΠΑΘΗΣ (=нестрадающий).©(1-й перевод на русский) ч.2


ΟΡΘ. Καὶ μὴν θεῖος ἀπόστολος ἑρμηνεύει τὸ πάθος, καὶ τὴν
πεπονθυῖαν ἐπιδείκνυσι φύσιν.

 И конечно божественный апостол истолковывает страдание и указует на страдавшую природу.
ΕΡΑΝ. Δεῖξον τοίνυν ὡς τάχιστα, καὶ λύσον τὴν ἀμφισβήτησιν.

Покажи ка это скорее и развей сомнение.
ΟΡΘ. Οὐκ οἶσθα τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῆς πρὸς Ἑβραίους γραφείσης
ἐπιστολῆς, ἔνθα φησὶν ὁ θεσπέσιος Παῦλος· "Διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται
ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελ-
φοῖς μου· ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· καὶ πάλιν· Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ
παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός."

Не знаешь то место из написанного к Евреям послания, где госорит божественный Павел «поэтому не стыдится братьями своими называть, говоря; Возвещу имя мое братьям моим, посреди церкви воспою тебя; и снова «вот я и дети, которых мне дал Бог
ΕΡΑΝ. Οἶδα ταῦτα, ἀλλ' οὐδέν ἐστιν ἐν τούτοις ὧν ἀποδείξειν
ὑπέσχου.

Я знаю это. Но ничего из сего не могу принять как доказательство.
ΟΡΘ. Ὑποφαίνει μὲν καὶ ταῦτα ὅπερ δείξειν ἐπηγγειλάμην. Τὸ
γὰρ τῆς ἀδελφότητος ὄνομα δηλοῖ συγγένειαν, τὴν δὲ συγγένειαν ἡ
προσληφθεῖσα φύσις εἰργάσατο· ἡ δὲ πρόσληψις ἀναφανδὸν κηρύττει
τὸ τῆς θεότητος ἀπαθές. Ἵνα δέ σε τοῦτο διδάξω σαφέστερον, ἀνάγ-
νωθι τὰ ἑξῆς.

Прикровенно указывает и сие на то что возвестили. Название братство показывает родство, родство же делает воспринятая природа; Восприятие очевидно возвещает бестрастность(нестрадательность) божества. Но дабы показать сие яснее, да будет прочитанно следующее.
ΕΡΑΝ. "Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος,
παραπλησίως καὶ αὐτὸς μετέσχηκε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου
καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, καὶ ἀπαλλάξῃ τού-
τους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας."
ΟΡΘ. Οἶμαι ταῦτα σαφηνείας μὴ δεῖσθαι· σαφῶς γὰρ διδάσκει τὸ
τῆς οἰκονομίας μυστήριον.

«И так как дети приобщились плоти и крови, и он приобщился им же, дабы смертию сокрушить имеющего держву смерти и освободить тех, которые страхом смерти, всю жизнь были повинны рабству.»(Евр.2.14-15) 

ΟΡΘ Считаю что ясности большей не нужно; ибо ясно учит о таинстве домостроительства
ΕΡΑΝ. Ὧν ἐπηγγείλω δείξειν ἐν τούτοις οὐδὲν ἑώρακα.
Из того что должно быть показанно ничего в этом не вижу
ΟΡΘ. Καὶ μὴν διαρρήδην ἐδίδαξεν θεῖος ἀπόστολος, ὡς οἰκτείρας
τῶν ἀνθρώπων τὴν φύσιν ὁ ποιητής, οὐ μόνον ἁρπαζομένην ὑπὸ τοῦ
θανάτου πικρῶς, ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσαν τὴν ζωὴν τῷ δέει δεδουλω-
μένην, διὰ σώματος τοῖς σώμασιν ἐπραγματεύσατο τὴν ἀνάστασιν,
καὶ διὰ φύσεως θνητῆς κατέλυσε τοῦ θανάτου τὴν δυναστείαν.
Ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς ἀθάνατον εἶχε τὴν φύσιν, ἐβουλήθη δὲ δικαίως
παῦσαι τοῦ θανάτου τὸ κράτος, ἐκ τῶν ὑποκειμένων τῷ θανάτῳ
λαβὼν ἀπαρχήν, καὶ ταύτην ἄμωμον φυλάξας καὶ ἁμαρτίας ἀμύητον,
παρεχώρησε μὲν τῷ θανάτῳ καὶ ταύτην ἁρπάσαι καὶ τὴν ἀπληστίαν
ἐμπλῆσαι· διὰ δὲ τὴν κατὰ ταύτης ἀδικίαν, καὶ τὴν κατὰ τῶν ἄλλων
ἄδικον ἔπαυσε τυραννίδα. Τὴν γὰρ ἀδίκως καταποθεῖσαν ἀπαρχὴν
ἀναστήσας, ἀκολουθῆσαι ταύτῃ παρεσκεύασε τὸ γένος. Ταύτην
τοῖς ἀποστολικοῖς ῥητοῖς παράθες τὴν ἑρμηνείαν, καὶ ὄψει τὴν τῆς
θεότητος ἀπάθειαν.

И конечно неопровержимо учит божественный апостол, о том, что человеческую природу Творец пожалел, которая не только горько смерти, но и всю жизнь нужде порабощенна, посредством тела Он телам соделал воскресение, и посредством смертной природы разрушил власть смерти. И поскольку  Он имеет безсмертную природу, изволил  праведно прекратить смерти державу, из подлежащего смерти восприняв начаток, и сохранив его непорочным и греху непричастным, позволил смерти и его(начаток) похитить и ее ненасытность насытить; и по причине сей несправедливости, и и прочего неправедного прекратилась тиррания. Несправедливо погруженный[в смерть]  начаток воскресил и приготовил род[человеческий] последовать ему. Сие толкование апостольским речениям дай и узришь безстрастность(нестрадательность) божества.

ΕΡΑΝ. Οὐδὲν ἐν τοῖς ἀναγνωσθεῖσι ῥητοῖς περὶ τῆς θείας ἀπα-
θείας δεδήλωται.

Ничего из прочитанных речений о божественнной нестрадательности не показывает.
ΟΡΘ. Τὸ οὖν φάναι τὸν θεῖον ἀπόστολον, διὰ τοῦτο τοῖς παιδίοις
αὐτὸν κεκοινωνηκέναι σαρκὸς καὶ αἵματος, "ἵνα διὰ τοῦ θανάτου
καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου," οὐ σαφῶς δηλοῖ τὸ
τῆς θεότητος ἀπαθὲς καὶ τὸ τῆς σαρκὸς παθητόν, καὶ ὡς, παθεῖν τῆς
θείας μὴ δυναμένης φύσεως, ἔλαβε τὴν παθεῖν δυναμένην, καὶ διὰ
ταύτης ἔλυσε τοῦ διαβόλου τὸ κράτος;

Сказанное апостолом, что поэтому Он плоти и крови детей приобщился «дабы упразднить имеющего державу смерти», разве не ясно показывает нестрадательность божества и страдательность плоти,[1] и что по причине нестрадательности божественной природы, он восприянял ту[природу], что может страдать и посредством ея разрушил державу диавола?
ΕΡΑΝ. Πῶς διὰ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ διαβόλου τὸ κράτος ἔλυσε καὶ
τοῦ θανάτου τὴν δυναστείαν;

Как посредством плоти разрушил диавола державу и власть смерти?
ΟΡΘ. Τίσιν ὅπλοις ἐξ ἀρχῆς χρησάμενος διάβολος ἐξηνδραπόδισε
τῶν ἀνθρώπων τὴν φύσιν;

Какие орудия изначально употребил диавол совратив человеческую природу?
ΕΡΑΝ. Διὰ τῆς ἁμαρτίας αἰχμάλωτον ἔλαβε τὸν τοῦ παραδείσου
καταστάντα πολίτην.

Посредством греха в плен взял, того кто стал рая гражданином.
ΟΡΘ. Τίνα δὲ τῇ τῆς ἐντολῆς παραβάσει ζημίαν ὥρισεν θεός;

Какой вред от преступления заповеди определил Бог?
ΕΡΑΝ. Θάνατον.

Смерть
ΟΡΘ. Οὐκοῦν μήτηρ μὲν τοῦ θανάτου ἁμαρτία, ταύτης δὲ πατὴρ
ὁ διάβολος.

Таким образом, мать смерти грех и отец ее диавол.
ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так.
ΟΡΘ. Ὑπὸ ταύτης οὖν ἐπολεμεῖτο τῶν ἀνθρώπων φύσις. Αὕτη
γὰρ δουλουμένη τοὺς πειθομένους καὶ τῷ παμπονήρῳ προσῆγε πατρί,
καὶ παρέπεμπε τῷ πικροτάτῳ κυήματι.

Он[грех] ведет войну против человеческой природы. Она порабощенная убежденнными и к вселукавому пришедшая отцу, отсылается к горьчайшему чревоношению.
ΕΡΑΝ. Φαίνεται.

Это очевидно
ΟΡΘ. Εἰκότως ἄρα ποιητὴς ἑκατέραν δυναστείαν καταλῦσαι
θελήσας τὴν ὑπὸ τούτων πολεμουμένην ἀνέλαβε φύσιν, καὶ πάσης
αὐτὴν ἁμαρτίας διατηρήσας ἀμύητον καὶ τῆς τοῦ διαβόλου τυραννίδος
ἐλευθέραν ἀπέφηνε, καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτος διὰ ταύτης κατέλυσεν.
Ἐπειδὴ γὰρ τιμωρία τῶν ἡμαρτηκότων ὁ θάνατος ἦν, τὸ δὲ σῶμα τὸ
κυριακὸν οὐκ ἔχον ἁμαρτίας κηλῖδα ὃ παρὰ τὸν θεῖον νόμον ὁ θάνατος
ἀδίκως ἐξήρπασεν, ἀνέστησε μὲν πρῶτον τὸ παρανόμως κατασχεθέν,
ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἐνδίκως καθειργμένοις ὑπέσχετο τὴν ἀπαλλαγήν.

Следовательно добровольно Творец каждую из этих властей изволив разрушить, воспринял воюемую (πολεμουμένην) ими природу, и от всякого греха сохранив ея чистой и явив свободной от тирании диавола, и державу смерти ею сокрушил. И поскольку наказанием согрешившх была смерть, то господне тело не имеющее ни пятнышка греха, было не по закону смертью похищенно, Он его и воскресил первым, незаконо похищенное, а затем и по закону поверженным обетовал освобождение.
ΕΡΑΝ. Καὶ πῶς δίκαιον εἶναί σοι δοκεῖ τὰ δικαίως τῷ θανάτῳ
παραδοθέντα σώματα τῷ παρανόμως κατασχεθέντι κοινωνῆσαι τῆς
ἀναστάσεως;

Но как тебе кажется справедливым, что праведно смерти преданные тела приобщатся воскресению не по закону похитевшего?
ΟΡΘ. Σοὶ δὲ πῶς εἶναι δίκαιον φαίνεται, τοῦ Ἀδὰμ παραβεβη-
κότος τὴν ἐντολήν, ἀκολουθῆσαι τῷ προγόνῳ τὸ γένος;

Тебе как кажется справедливым, что при том, что Адам преступил заповедь, весь род последовал за предком?
ΕΡΑΝ. Εἰ καὶ μὴ τῆς παραβάσεως ἐκείνης ἐκοινώνησε τὸ γένος,
ἀλλ' οὖν ἑτέρας ἁμαρτάδας ἐξήμαρτε, καὶ τούτου χάριν τοῦ θανάτου
μετέλαβεν.

Хоть и тому преступлению непричастен род, но иными грехами согрешил и сего ради смерти приобщился.
ΟΡΘ. Καὶ μὴν οὐχ ἁμαρτωλοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκαιοι καὶ πατριάρ-
χαι καὶ προφῆται καὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἐν διαφόροις εἴδεσιν ἀρετῆς
διαλάμψαντες ὑπὸ τὰς ἄρκυς τοῦ θανάτου γεγένηνται
И не только грешники, но и праведные и патриархи и пророки и апостолы и в разных видах добротели просиявшие, стали уловленными охотничьей сетью смерти.
ΕΡΑΝ. Πῶς γὰρ οἷόν τε ἀθανάτους διαμεῖναι τοὺς ἐκ θνητῶν
πατέρων βλαστήσαντας; Ὁ γὰρ Ἀδὰμ μετὰ τὴν παράβασιν καὶ τὴν
θείαν ἀπόφασιν ὑπὸ τὴν τοῦ θανάτου δυναστείαν τελέσας ἔγνω τὴν
γυναῖκα, καὶ πατὴρ ἐχρημάτισεν. Θνητὸς τοίνυν γεγονὼς θνητῶν
κατέστη πατήρ. Εἰκότως τοίνυν ἅπαντες θνητὴν εἰληφότες φύσιν
ἕπονται τῷ προπάτορι.

Как оно могли пребыть безсмертными если от смертных отцов произошли. Адам после преступления и божественного решения став по властью смерти, познал жену и отцом стал. Таким образом, став смертным и отцом смертных. Так что весьма последовательно, что принявше смертную природу следуют за праотцем.
ΟΡΘ. Ἄριστα ἡμῖν τῆς τοῦ θανάτου κοινωνίας τὴν αἰτίαν ἀπέδει-
ξας. Ταὐτὸ τοίνυν τοῦτο δοτέον καὶ ἐπὶ τῆς ἀναστάσεως. Χρὴ γὰρ
πρόσφορον εἶναι τῷ πάθει τὸ φάρμακον. Ὥσπερ γὰρ τοῦ γενάρχου
κατακριθέντος ἅπαν συγκατεκρίθη τὸ γένος, οὕτως τοῦ σωτῆρος
λύσαντος τὴν ἀράν, ἀπήλαυσεν τῆς ἐλευθερίας ἡ φύσις. Καὶ καθάπερ
κατελθόντι τῷ Ἀδὰμ εἰς τὸν ᾅδην ἠκολούθησαν οἱ μετασχόντες τῆς
φύσεως, οὕτως ἀναστάντι τῷ δεσπότῃ Χριστῷ κοινωνήσει τῆς ἀνα-
βιώσεως πᾶσα τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις.

Отлично ты показал причину приобщения смерти. Все это применимо и к воскресению. Ибо должно быть соотвественно страсти(страданию) и лекарство. Так как с осужденным  родоначальником был осужден весь род, так и когда Спаситель разрушил проклятие, насладилась свободой природа. И как Адам сошел в ад и за ним следовали причастные его природе, так и воскресшего Владыки Христа, возобновлению, приобщится вся человеков природа.
ΕΡΑΝ. Ἀποδεικτικῶς οὐκ ἀποφαντικῶς χρὴ λέγειν τῆς ἐκκλη-
σίας τὰ δόγματα. Δεῖξον τοίνυν ταῦτα διδάσκουσαν τὴν θείαν γραφήν.

Доказательным, а не показательным образом нужно говорить о церковных догматах. Покажи как сему учит божественное Писание.
ΟΡΘ. Ἄκουσον τοῦ ἀποστόλου Ῥωμαίοις γράφοντος καὶ ταῦτα δι'
ἐκείνων πάντας ἀνθρώπους διδάσκοντος· "Εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς
παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ
καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς
πολλοὺς ἐπερίσσευσεν, καὶ οὐχ ὡς δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα.
Τὸ μὲν γὰρ κρῖμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν
παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα. Εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι
θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν
τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς καὶ τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες, ἐν
ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ." Καὶ πάλιν· "Ἄρα
οὖν, ὡς δι' ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα,
οὕτως καὶ δι' ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν
ζωῆς. Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ
κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι
κατασταθήσονται οἱ πολλοί." Καὶ Κορινθίοις δὲ τὸν περὶ τῆς ἀναστά-
σεως προσφέρων λόγον, ἐν κεφαλαίῳ τὸ τῆς οἰκονομίας αὐτοῖς
ἀποκαλύπτει μυστήριον, καί φησι· "Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ
νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου
θάνατος, καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ
Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωο-
ποιηθήσονται." Ἰδού σοι καὶ ἐκ τῶν θείων λογίων τὰς ἀποδείξεις
παρήγαγον. Βλέπε τοίνυν τοῖς τοῦ Ἀδὰμ τὰ τοῦ Χριστοῦ παρεξεταζό-
μενα, τῇ νόσῳ τὴν θεραπείαν, τῷ ἕλκει τὸ φάρμακον, τῇ ἁμαρτίᾳ τῆς
δικαιοσύνης τὸν πλοῦτον, τῇ ἀρᾷ τὴν εὐλογίαν, τῇ κατακρίσει τὴν
ἄφεσιν, τῇ παραβάσει τὴν τήρησιν, τῇ τελευτῇ τὴν ζωήν, τῷ ᾅδῃ τὴν
βασιλείαν, τῷ Ἀδὰμ τὸν Χριστόν, τῷ ἀνθρώπῳ τὸν ἄνθρωπον.
Καίτοι οὐκ ἄνθρωπος μόνον, ἀλλὰ καὶ θεὸς προαιώνιος δεσπότης
Χριστός· ἀλλ' ἐκ τῆς ληφθείσης αὐτὸν ὠνόμασε φύσεως θεῖος
ἀπόστολος, ἐπειδήπερ ταύτῃ τὰ κατὰ τὸν Ἀδὰμ παρεξήτασε. Ταύτης
γὰρ ἡ δικαίωσις, ταύτης ἡ πάλη, ταύτης ἡ νίκη, ταύτης τὰ πάθη,
ταύτης ὁ θάνατος, ταύτης ἡ ἀνάστασις, ταύτης κοινωνοῦμεν τῆς
φύσεως, ταύτῃ συμβασιλεύουσιν οἱ τῆς βασιλείας τὴν πολιτείαν
προμελετήσαντες. Ταύτῃ δὲ εἶπον, οὐ τὴν θεότητα χωρίζων, ἀλλὰ τῆς
ἀνθρωπότητος τὰ ἴδια λέγων.

Послушай апостола, который пишет к Ромеям(римлянам), но и всех людей научающий; «Если преступлением одного многие умерли, то сколь более благодать Божия и дар благодати одного человека Иисуса Христа, во многих преизбыточествует, а не таким же образом, как полученное, через одного согрешившего. Ибо суд по причине одного в осуждение, дар же от многих преступлений в оправдание. Ибо если преступлением одного смерть стала царствовать из за одного, то сколь же более, принимающие преизбыток благодати и дар справедливости, будут царствовать в жизни по причине одного Иисуса Христа».  И снова «Следовательно как через преступление одного во всех людей осуждение, так и через праведность одного во всех людей оправдание жизни. Как через преступление одного человека грешными стали многие, так и через послушание одного праведными также стали многие.» И к коринфянам обращая речь о воскресении в главе их домостроительства открывает таинства и говорит «ныне же Христос восстает из мертвых, начатком усопших став. Поскольку через человека смерть, то и через человека воскресение  мертвых. Так же как во адаме все умирают, так и во Христе все оживотворятся.» Вот я тебе из божественных слов доказательства привел. Смотри как Адамово с Христовым сравнивается, болезнь с лечением, рана с лекарством,грех с праведности богатством, проклятие с благословением, осуждение с оставлением[грехов], преступление с соблюдением, окончание с жизнью, ад с царством, Адам с Христом, человек с человеком. Хоть и не только человек, владыка Христос, но и Бог предвечный, но по воспринятой природе его назвал апостол, поскольку она с адамовым сравнивается. Ее(=человеческой природы воплощенного Логоса) есть и оправдание и борьба, ее есть и победа и страдания, ее есть и смерть и воскресение. Этой приобщаемся природы, ей соцарствовать будут, те которые царства жительство предисследовали. Говорю «ее», не отделяя ее от божества, но отмечая то, что свойственно человечеству.
ΕΡΑΝ. Πολλοὺς περὶ τούτου διεξελήλυθας λόγους, καὶ γραφικαῖς
αὐτοὺς ὠχύρωσας μαρτυρίαις. Εἰ τοίνυν τῆς σαρκὸς ἀληθῶς τὸ πάθος,
πῶς ὁ θεῖος ἀπόστολος βοᾷ τὴν θείαν φιλανθρωπίαν ὑμνῶν· "Ὅς γε
τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν
αὐτόν;" Ποῖον υἱὸν ἔφη παραδεδόσθαι;

Много об этом ты представил слов и подкрепил свидетельствами от Писания. Но если плоти страдание, то как божественный апостол вопиет о божественном человеколюбии воспевая; «Который собственного сына не пожалел, но за нас всех предал Его?» О каком сыне он говорит, что он предан?
ΟΡΘ. Εὐφήμει, ἄνθρωπε· εἷς γὰρ τοῦ θεοῦ υἱός· οὗ δὴ ἕνεκα μονο-
γενὴς προσηγόρευται.

Благовествуется, о человече; один есть Сын Божий; почему и единородным называется.
ΕΡΑΝ. Εἰ τοίνυν εἷς ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ, αὐτὸν ὁ θεῖος ἀπόστολος
ἴδιον υἱὸν προσηγόρευσεν
Итак, если один сын, то его божественный апостол собственным сыном назвал.
ΟΡΘ. Ἀληθές.

Истино так.
ΕΡΑΝ. Αὐτὸν οὖν ἄρα ἔφη παραδεδόσθαι.

И о Нем говорит, что он предается.
ΟΡΘ. Αὐτόν, ἀλλ' οὐκ ἀσώματον, ὡς πολλάκις ὡμολογήσαμεν.

О нем, но не о безтелесном, как мы много раз исповедывали.
ΕΡΑΝ. Ὡμολογήθη πολλάκις σῶμα αὐτὸν καὶ ψυχὴν εἰληφέναι.

Исповедывали много раз, Его воспринявшим душу и тело.
ΟΡΘ. Οὐκοῦν περὶ τῶν τῷ σώματι συμβεβηκότων ἀπόστολος
εἴρηκεν.

Таким образом, о том, что с телом происходило сказал апостол.
ΕΡΑΝ. Ἐναργῶς ἄγαν ὁ θεῖος ἀπόστολος κέκραγεν· "Ὅς γε τοῦ
ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο."

Слишком действенно апостол воскликнул «который и сына собственного не пожалел
ΟΡΘ. Ὅταν οὖν ἀκούσῃς τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ λέγοντος,
"Ἀνθ' ὧν οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι' ἐμέ," ἐσφάχθαι
λέγεις τὸν Ἰσαάκ;

Когда слышишь как Бог говорит Аврааму «вместо этого не пожалею сына своего возлюбленного ради меня» ты говорищь что был заклан Исаак?
ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Нет конечно.
Жертва Авраама мон-рь Панагия Кипариотисса и св.Иерофея Афинского(Пелопонесс область Мегары) 12.вю публикуется впервые.
ΟΡΘ. Καὶ μὴν θεὸς ἔφη τό, "οὐκ ἐφείσω·" ἀληθὴς δὲ τῶν
ὅλων θεός.

И сказал же Бог «не  пожалею» ибо истинен всех Бог.
ΕΡΑΝ. Τῇ προθυμίᾳ τοῦ Ἀβραὰμ τό, "οὐκ ἐφείσω," συνήρμο-
σται· ἐκείνῃ γὰρ ὥρμησεν ἱερεῦσαι τὸν παῖδα, ἀλλ' ὁ θεὸς διεκώλυσεν.

Готовность Авраама этому «не пожалею» прилагается; ибо она готова была заклать дитя, но помешал Бог.
ΟΡΘ. Ὥσπερ τοίνυν ἐν τοῖς κατὰ τὸν Ἀβραὰμ οὐκ ἠνέσχου τοῦ
γράμματος, ἀλλ' ἀναπτύξας τοῦτο τὴν διάνοιαν ἐσαφήνισας, οὕτω
καὶ τῆς ἀποστολικῆς ῥήσεως ἐρεύνησον τὸν σκοπόν. Ὄψει γὰρ οὐ τὴν
θείαν φύσιν ἥκιστα τυχοῦσαν φειδοῦς, ἀλλὰ τὴν σάρκα τὴν προσηλω-
θεῖσαν τῷ ξύλῳ· ῥᾴδιον δὲ κἂν τῷ τύπῳ κατιδεῖν τὴν ἀλήθειαν.
Δοκεῖ σοι τύπος εἶναι τοῦ Ἀβραὰμ ἡ θυσία τῆς ὑπὲρ τοῦ κόσμου
προσενεχθείσης ἱερουργίας;

Так же как в том, что относится к Аврааму, не останавливался на букве, но развивил и прояснил смысл, так же исследуй и цель апостольского речения. Увидь, что конечно не к божественной природе относится жалость («пожалел»), но к плоти пригвожденной на кресте; ибо легче образом полностью увидеть истину. Кажется ли тебе, что жертва Авраама была образом принесенного за мир священодействия?
ΕΡΑΝ. Οὐ πάντως· οὐδὲ γὰρ κανόνα ποιοῦμαι δογμάτων τὰ
πανηγυρικῶς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις λεγόμενα.

Не всяко. И канон не делает догматического из торжественно в церквях говоримого.
ΟΡΘ. Μάλιστα μὲν ἐχρῆν τοῖς τῆς ἐκκλησίας διδασκάλοις ἀκολου-
θεῖν. Ἐπειδὴ δὲ τούτοις ἀντιτείνεις, οὐκ εὖγε ποιῶν, αὐτοῦ γ' οὖν
τοῦ σωτῆρος ἄκουσον πρὸς Ἰουδαίους εἰρηκότος· "Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ
ὑμῶν ἠγαλλιάσατο, ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε, καὶ
ἐχάρη·" καὶ σκόπησον ὡς ἡμέραν ὁ κύριος τὸ πάθος προσαγορεύει.

Конечно нужно церковным учителям следовать. Так как ты им противоречишь, не добре делая, то самого Спасителя послушай, который говорит иудеям; «Авраам отец ваш возвеселился бы увидев этот мой день, и увидел и возрадовался»; и понимай это как день страсти, о котором Господь говорит.
ΕΡΑΝ. Ἐδεξάμην τὴν δεσποτικὴν μαρτυρίαν, καὶ πιστεύω τῷ
τύπῳ.

Принял владыки свидетельство и верю образу.
ΟΡΘ. Παράθες τοίνυν τῇ ἀληθείᾳ τὸν τύπον, καὶ ὄψει κἀν τῷ
τύπῳ τὸ ἀπαθὲς τῆς θεότητος. Πατὴρ γὰρ κἀνταῦθα κἀκεῖ, καὶ υἱὸς
ὡσαύτως ἀγαπητὸς κἀνταῦθα κἀκεῖ, καὶ φέρων ἑκάτερος τῆς θυσίας
τὴν ὕλην. Ὁ μὲν γὰρ τὰ ξύλα, ὁ δὲ τὸν σταυρὸν ἐπὶ τῶν ὤμων ἐκό-
μιζε. Φασὶ δὲ καὶ τὴν τοῦ ὄρους ἀκρωνυχίαν ἱερουργίας ἑκατέρας
ἀξιωθῆναι· συμφωνεῖ δὲ καὶ ὁ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν νυκτῶν ἀριθμός,
καὶ ἡ μετὰ ταύτας ἀνάστασις. Καὶ γὰρ Ἰσαὰκ τῇ τοῦ πατρὸς προθυ-
μίᾳ κατασφαγεὶς ἐξ ἧσπερ ἡμέρας ὁ μεγαλόδωρος τοῦτο προσέταξε
γενέσθαι, τῇ τρίτῃ τυπικῶς ἀνεβίω τῇ τοῦ φιλανθρώπου φωνῇ· ὤφθη
δὲ κριὸς ἐξηρτημένος φυτοῦ, καὶ τοῦ σταυροῦ τὴν εἰκόνα δεικνύς, ὃς
ἀντὶ τοῦ παιδὸς ὑπέμεινε τὴν σφαγήν. Εἰ δὲ τύπος ταῦτα τῆς ἀλη-
θείας, ἐν δὲ τῷ τύπῳ σφαγὴν οὐχ ὑπέμεινεν ὁ μονογενής, ἀλλὰ κριὸς
ἀντεισήχθη καὶ τῷ βωμῷ προσηνέχθη καὶ τῆς ἱερουργίας πεπλήρωκε τὸ
μυστήριον, τί δήποτε κἀνταῦθα μὴ τῇ σαρκὶ τὸ πάθος προσνέμετε, καὶ
τῆς θεότητος τὴν ἀπάθειαν κηρύττετε;

Итак соположи истину с образом и увидишь в образе нестрадательность божества. Ибо Отец здесь и там, и Сын здесь и там и каждый несет вещество жертвы. Один дрова, другой крест на свои плечи взял. Сказанно же и пределы конечностей священодействия каждого удостоить; Ибо в согласии число дней и ночей и после них воскресения. Ибо и Исаак готовностью отца закланный от того дня когда великодаровитый приказал этому быть, на третий образно возрождается человеколюбивым гласом; узрели же и барашка привязанного к древу, и креста образ показующего, и он вместо ребенка претерпел заклание.Если же все это образ истины, в образе заклания не претерпел Единородный, но козел вместо него введен и на алтарь принесен и священодействия исполнилось таинство, что же здесь не плоти страсть относите и не возвещаете божества нестрадательность?
ΕΡΑΝ. Καὶ σὺ τὰ περὶ τοῦ τύπου διηγούμενος τὸν Ἰσαὰκ ἔφης
ἀναβιῶναι τῇ θείᾳ φωνῇ. Οὐδὲν τοίνυν ἀπεικὸς ποιοῦμεν, τῷ τύπῳ
προσαρμόζοντες τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὸν θεὸν λόγον πεπονθέναι καὶ
ἀναβιῶναι κηρύττοντες.

Но и ты об образе Исаака говоря говоришь, что он возродился божественным гласом. Ничего здесь не подобающего не делаем, к образу приспосабливая истину, и возвещая о Боге Логосе пострадавшем и возродившемся.
ΟΡΘ. Πολλάκις ἔφην ὡς οὐχ οἷόν τε τὴν εἰκόνα πάντα ἔχειν, ὅσα
τὸ ἀρχέτυπον ἔχει. Τοῦτο δὲ κἀντεῦθεν καταμαθεῖν εὐπετές. Ὁ γὰρ
Ἰσαὰκ καὶ ὁ κριὸς κατὰ μὲν τὸ διάφορον τῶν φύσεων τῇ εἰκόνι
συμβαίνουσι, κατὰ δὲ τὸ διῃρημένον κεχωρισμένων τῶν ὑποστάσεων
οὐκ ἔτι. Θεότητος γὰρ ἡμεῖς καὶ ἀνθρωπότητος τοιαύτην κηρύττομεν
ἕνωσιν, ὡς ἐννοεῖν ἓν πρόσωπον ἀδιαίρετον, καὶ τὸν αὐτὸν θεόν τε
εἰδέναι καὶ ἄνθρωπον, ὁρώμενον καὶ ἀόρατον, περιγεγραμμένον καὶ
ἀπερίγραφον, καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα, ὅσα τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρω-
πότητος ὑπάρχει δηλωτικά, τῷ προσώπῳ τῷ ἑνὶ προσαρμόττομεν.
Ἐπειδὴ τοίνυν οὐχ οἷόν τε ἦν ἐν τῷ κριῷ προτυπωθῆναι τὴν ἀναβίω-
σιν, ἀλόγῳ γε ὄντι καὶ τῆς θείας εἰκόνος ἐστερημένῳ, μερίζονται τοῦ
τῆς οἰκονομίας μυστηρίου τὸν τύπον, καὶ ὁ μὲν τοῦ θανάτου, ὁ δὲ τῆς
ἀναστάσεως δείκνυσι τὴν εἰκόνα. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο κἀν ταῖς μωσαϊκαῖς
θυσίαις εὑρίσκομεν. Ἔστι γὰρ ἰδεῖν καὶ ἐν ἐκείναις προδιαγραφέντα
τοῦ σωτηρίου πάθους τὸν τύπον.

Много раз сказанно, что не точно то же имеет образ, что и первообраз. Это и на то, что здесь говорится распространить. Ибо Исаак и барашек в смысле разности природ образу сошествуют, но в смысле раздельности ипостасей уже нет[cовпадения]. Ибо мы божества и такового человечества возвещаем едиениие,понимая одно лицо нераздельное, и одного и того же ведая и Богом и человеком, видимым и невидимым, описуемым и неописуемым, и все остальное что божества и человечества явленное, одному лицу относим[2]. Но так как возрождения в барашке не прообразуется, ибо он неразумен и божественно образа лишен, разделяется образ таинства, одно смерти, а иное воскресения показывает образ. Сие и в моисеевых жертвоприношениях находим. Ибо и в них предначертан и видим спасительного страдания образ.

ΕΡΑΝ. Καὶ ποία θυσία μωσαϊκὴ σκιογραφεῖ τὴν ἀλήθειαν;
И какая жертва моисеева начертывает истину?
ΟΡΘ. Πᾶσα μέν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, παλαιὰ τύπος ἐστὶ τῆς καινῆς.
Διά τοι τοῦτο καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος διαρρήδην λέγει· "Σκιὰν γὰρ
ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν·" καὶ πάλιν· "Ταῦτα δὲ πάντα
τύποι συνέβαινον ἐκείνοις." Ἐναργέστατα δὲ τοῦ ἀρχετύπου δείκνυσι
τὴν εἰκόνα τὸ πρόβατον τὸ ἐν Αἰγύπτῳ τυθέν, καὶ ἡ δάμαλις ἡ πυρρὰ
ἡ πόρρω τῆς παρεμβολῆς καιομένη. Ταύτης καὶ ὁ ἀπόστολος ἐν τῇ
πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῇ μνημονεύσας ἐπήγαγε· "Διὸ Ἰησοῦς, ἵνα
ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν."
Ἀλλὰ τούτων μὲν ἐπὶ τοῦ παρόντος οὐδὲν ἐρῶ, ἐκείνης δέ γε τῆς
θυσίας μνησθήσομαι, ἣ δύο τράγους ἔχει προσφερομένους, καὶ τὸν
μὲν ἕνα θυόμενον, τὸν δὲ ἕτερον ἀφιέμενον. Τῶν γὰρ δύο τοῦ σωτῆρος
φύσεων οὗτοι προδιαγράφουσι τὴν εἰκόνα, ὁ μὲν ἀφιέμενος τῆς ἀπα-
θοῦς θεότητος, ὁ δέ γε σφαττόμενος τῆς παθητῆς ἀνθρωπότητος.

Всякая как сказанно ветхая[жерттва] образ есть новой. Поэтому и божественный апостол ясно говорит:  «ибо закон есть тень будущих благ и снова все сие образы  тех сбывающихся. Дейсвительней всего архетип показывает образ агнца в Египте закланного и молодая корова и красная птица далеко от препятствия  горящяя. Об этом и апостол в послании к Евреям упоминая говорит «поэтому Иисус чтобы освяить  посредством собственного тела народ, вне врат пострадал.» Но об этом пока ничего не скажу, но вспомню ту жертву, когда два козла приносятся, и один есть закалаемый, а другой отпускаемый. Двух  Спасителя жертв они предначертывают образ: отпускаемый- нестрадательного божества, а закалаемый- страдающего человечества.
ΕΡΑΝ. Εἶτα οὔ σοι δοκεῖ βλάσφημον τὸ τράγοις τὸν δεσπότην
ἀφομοιοῦν;

Не кажется ли тебе богохульным  с козлами владыку сравнивать?
ΟΡΘ. Τί πλέον ἡγῇ φευκτὸν εἶναι καὶ μυσαρόν, ὄφιν τράγον;

Что есть более отвратительное и мерзкое змей или козел?
ΕΡΑΝ. Δῆλον ὡς ὄφις ἐστὶ μυσαρός. Λωβᾶται γὰρ τοὺς πελά-
ζοντας, πολλάκις δὲ πημαίνει καὶ τοὺς οὐδὲν ἀδικήσαντας· ὁ δὲ τῶν
ἐδωδίμων ἐστὶ καὶ καθαρῶν κατὰ τὸν νόμον.

Ясно что змей мерзок. Ибо вредит приближающимся, часто приносит зло и ни в чем его не обидившим; он сьедобных и чистых по закону
ΟΡΘ. Οὐκοῦν ἄκουσον τοῦ δεσπότου τῷ ὄφει τῷ χαλκῷ τὸ
σωτήριον ἀπεικάζοντος πάθος· "Καθὼς ὕψωσε, φησίν, Μωϋσῆς τὸν
ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα
πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον." Εἰ
δὲ χαλκοῦς ὄφις τὸν τοῦ προσηλωθέντος σώματος ἐπλήρωσε τύπον,
τί δεδράκαμεν ἀπεικός, τῷ σωτηρίῳ πάθει παραθέντες τὴν τῶν
τράγων θυσίαν;

Тогда слушай Владыки глас к медному змию относящему спасительное страдание; «он сказал как Моисей восзнес змия в пустыне так должно вознестись и сыну человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Если же медный змий был пригвожденного тела образом , то что мы делаем недолжного спасительную страсть сравнивая с жертвоприношением козлов?

ΕΡΑΝ. Ὅτι τὸν κύριον ὁ Ἰωάννης ἀμνὸν προσηγόρευσεν, καὶ ὁ
Ἡσαΐας ὡσαύτως ἀμνὸν καὶ πρόβατον.
Иоанн Господа агнцем провозгласил и Исайя также агнец и овча его называет.
ΟΡΘ. δέ γε μακάριος Παῦλος ἁμαρτίαν αὐτὸν καὶ κατάραν
καλεῖ. Τοιγάρτοι ὡς μὲν κατάρα τοῦ καταράτου ὄφεως τὸν τύπον
πληροῖ· ὡς δὲ ἁμαρτία τῆς τῶν τράγων θυσίας δείκνυσι τὴν εἰκόνα.
Ὑπὲρ γὰρ ἁμαρτίας, κατὰ τὸν νόμον, οὐκ ἀμνός, ἀλλὰ χίμαρος ἐξ
αἰγῶν προσεφέρετο. Διά τοι τοῦτο καὶ ὁ κύριος ἐν τοῖς εὐαγγελίοις
ἀμνοῖς μὲν τοὺς δικαίους ἀπείκασεν, ἐρίφοις δὲ τοὺς ἁμαρτωλούς.
Ἐπειδὴ τοίνυν ἔμελλεν, οὐχ ὑπὲρ δικαίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ
ἁμαρτωλῶν, ὑπομένειν τὸ πάθος, εἰκότως δι' ἀμνῶν καὶ τράγων
προδιαγράφει τὴν οἰκείαν ἱερουργίαν.

А блаженный Павел его грехом и проклятием называет. Итак именно по этому проклятие проклятого змия образом служит; также как и грех показывает жертвоприношения козлов. Ибо за грех по закону не агнец, но козел приносился. Поэтому Господь в евангелиях агнцами праведных назвал, а козлищами грешных. Но поскольку и за праведных и за грешных претепел страдание, то подобающим образом и агнцем и козлом предначертывается его священодействие.
ΕΡΑΝ. Ἀλλὰ τῶν δύο τράγων ὁ τύπος δύο πρόσωπα παρασκευάζει
νοεῖν.

Но образ двух козлов два лица подразумевает.
ΟΡΘ. Οὐχ οἷόν τε ἦν ἐν ἑνὶ τράγῳ ἄμφω κατὰ ταὐτὸν προτυπωθῆ-
ναι, καὶ τὸ παθητὸν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τὸ ἀπαθὲς τῆς θεότητος.
Ἀναιρεθεὶς γὰρ οὗτος τὴν ζῶσαν οὐκ ἂν ἔδειξε φύσιν. Τούτου δὴ
χάριν δύο παρελήφθησαν εἰς τὴν τῶν δύο φύσεων δήλωσιν. Ταὐτὸ δὲ
τοῦτο καὶ ἐφ' ἑτέρας θυσίας καταμάθοι τις ἄν.

Невозможно было в одном козле обоих показать прообраз, и страстного человечества и нестрадательного божества. Упразднив это живой бы не показал природы. Сего ради и два взяты, для того чтобы две природы показать. Все это и из другой жертвы может кто либо узнать.
ΕΡΑΝ. Ποίας;

Из какой?
ΟΡΘ. Ἔνθα πτηνὰ δύο τῶν καθαρῶν νομοθέτης διαγορεύει
προσφέρεσθαι, καὶ τὸ μὲν θύεσθαι, θάτερον δὲ εἰς τὸ τοῦ τυθέντος
αἷμα βαφὲν ἀπολύεσθαι. Καὶ γὰρ ἐνταῦθα ὁρῶμεν τὸν τῆς θεότητος
καὶ τῆς ἀνθρωπότητος τύπον, τῆς μὲν θυομένης, τῆς δὲ οἰκειουμένης
τὸ πάθος.

Там где две чистые птицы законодатель повелевает приносить,[3] одна закалается, другая же окрасившись кровью закланной отпускается. И здесь мы видим божества и человечества образ, одного закалаемого, и другого усваивающего(делающего своим) страдание.
ΕΡΑΝ. Πολλοὺς ἡμῖν προσενήνοχας τύπους. Ἐγὼ δὲ τοὺς αἰνιγ-
ματώδεις οὐ προσίεμαι λόγους.

Многие ты мне принес образы, я же загадочных слов не приемлю.
ΟΡΘ. Καὶ μὴν θεῖος ἀπόστολος καὶ τὰς ἱστορίας τύπους εἶναί
φησι, καὶ τὴν Ἄγαρ τύπον τῆς παλαιᾶς διαθήκης ἐκάλεσε, καὶ τὴν
Σάρραν τῇ ἐπουρανίῳ ἀπείκασεν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸν μὲν Ἰσμαὴλ
τύπον ἔφη τοῦ Ἰσραήλ, τὸν Ἰσαὰκ δὲ τοῦ νέου λαοῦ. Κατηγόρησον
οὖν καὶ τῆς μεγάλης τοῦ πνεύματος σάλπιγγος, ὅτι πᾶσιν ἡμῖν τοὺς
αἰνιγματώδεις προσενήνοχε λόγους.

Но и божественный апостол истории образами назвал, Агарь образом ветхого завета назвал, а Сарру небесного Иерусалима образом, и Измаила образом назвал Израиля, Исаака же образом нового народа. Обвиняй и великую трубу духа, так как всяческие загадочные он нам преподносит слова.
ΕΡΑΝ. Κἂν μυρίους μοι πρὸς τούτοις ἑτέρους προσενέγκῃς λόγους,
μερίσαι τὸ πάθος οὐ πείσεις. Ἤκουσα γὰρ καὶ τοῦ ἀγγέλου πρὸς τὰς
περὶ Μαριὰμ εἰρηκότος· "Δεῦτε, βλέπετε ὅπου ἔκειτο ὁ κύριος."

Хоть бы и мириады об этом ты предложил слов, разделять страдание ты меня не убедишь. Слышал я и ангела говорящего Марии «приидите смотрите где лежит Господь
ΟΡΘ. Τοῦτο καὶ ἡμεῖς εἰώθαμεν δρᾶν. Τοῖς γὰρ κοινοῖς ὀνόμασι
καὶ τὸ μέρος προσαγορεύομεν. Εἰς γὰρ τοὺς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων ἢ
προφητῶν ἢ μαρτύρων εἰσιόντες σηκοὺς πυνθανόμεθα, τίς ὁ κείμενος
ἐν τῇ λάρνακι; Οἱ δὲ τὸ ἀληθὲς εἰδότες ἀποκρινόμενοι λέγουσιν, ἢ
τὸν Θωμᾶν τυχὸν τὸν ἀπόστολον, ἢ τὸν βαπτιστὴν Ἰωάννην, ἢ
Στέφανον τῶν μαρτύρων τὸν πρόμαχον, ἢ ἕτερόν τινα τῶν ἁγίων
ὀνομαστὶ λέγοντες, καίτοι σμικρῶν ἄγαν ἐνίοτε κειμένων λειψάνων.
Ἀλλ' οὐδεὶς τῶν κοινῶν τούτων ὀνομάτων ἀκούων, ἃ καὶ τὴν ψυχὴν
ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα δηλοῖ, ἐγκαθεῖρχθαι ταῖς θήκαις καὶ τὰς ψυχὰς
ὑπολήψεται· ἀλλ' οἶδεν ὡς τὰ σώματα μόνα ταῖς θήκαις ἢ μικρά γε
τῶν σωμάτων ἐγκατάκειται μόρια. Ταὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ ὁ ἅγιος
ἐκεῖνος πεποίηκεν ἄγγελος τῷ τοῦ προσώπου ὀνόματι τὸ σῶμα προσ-
αγορεύσας.

Так и у нас в обычае делать. Общими именами мы и часть называем. Ибо входя в гробницы священных апостолов или пророков или мучеников, задаемся вопросом кто в ларнаке(раке)? Знающие точно отвечают говоря например, Фома апостол или Иоанн Креститель или Стефан мучеников предшественник, или другой какой святой по имени называемый, хоть иногда там всего лишь небольшая часть мощей. Но никто эти общие имена слыша, хоть они вместе и тело и душу обозначают, не подумает что и души туда помещены, но знает что только тела в раках или маленькие части тел. Это и ангел сделал имя лица к телу отнеся.
ΕΡΑΝ. Καὶ πόθεν δείξεις, ὡς περὶ τοῦ δεσποτικοῦ σώματος ταῖς
γυναιξὶν ὁ ἄγγελος εἴρηκε;

И как покажешь, что о владычнем теле женам ангел сказал?
ΟΡΘ. Πρῶτον μὲν αὐτὸς τάφος ἀπόχρη τὸ ζητούμενον λῦσαι.
Οὐδὲ γὰρ ψυχὴ παραδίδοται τάφῳ, ἤπου γε θεότητος ἡ ἀπερίγραφος
φύσις· τοῖς γὰρ σώμασιν οἱ τάφοι κατασκευάζονται. Ἔπειτα δὲ καὶ ἡ
θεία τοῦτο σαφῶς διδάσκει γραφή. Ὁ γὰρ δὴ θεσπέσιος Ματθαῖος
τοῦτον ἱστορεῖ τὸν τρόπον· "Ὀψίας γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος
πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε
τῷ Ἰησοῦ. Οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ
Ἰησοῦ. Τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα. Καὶ λαβὼν
τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ
ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσ-
κυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθε." Βλέπε ποσάκις
τοῦ σώματος ἐμνημόνευσεν, ἵνα τῶν τὴν θεότητα βλασφημούντων ἐμ-
φράξῃ τὰ στόματα. Τοῦτο καὶ ὁ τρισμακάριος πεποίηκε Μάρκος· ἐρῶ
δὲ καὶ ἅπερ οὗτος ἱστόρησεν. "Ὀψίας, γάρ φησι, γενομένης, ἐπεὶ ἦν
παρασκευή, ὅ ἐστι προσάββατον, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθίας
εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν
τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον, καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ
Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσά-
μενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς
ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ· καὶ ἀγοράσας
σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι, καὶ κατέθηκεν ἐν
μνημείῳ," καὶ τὰ ἑξῆς. Θαύμασον τοίνυν τὴν συμφωνίαν ὁρῶν καὶ συμ-
φώνως καὶ συνεχῶς φερόμενον τὸ τοῦ σώματος ὄνομα. Καὶ ὁ πανεύφημος
δὲ Λουκᾶς παραπλησίως ἱστόρηκεν, ὡς τὸ σῶμα ᾔτησεν ὁ Ἰωσήφ,
καὶ λαβὼν τῶν νομιζομένων ἠξίωσεν. Ὁ δὲ θειότατος Ἰωάννης καὶ
ἕτερα προσιστόρησεν. "Ἠρώτησε, γάρ φησι, τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ
ἀπὸ Ἀριμαθίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον
τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος.
Ἦλθεν οὖν καὶ ᾖρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ
ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρότερον, φέρων μίγμα σμύρνης
καὶ ἀλόης λίτρας ρʹ. Ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐνείλησαν
αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις
ἐνταφιάζειν. Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ
κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. Ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν
παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν
Ἰησοῦν." Ὅρα τοίνυν ποσάκις τοῦ σώματος μνημονεύσας, καὶ
δείξας ὡς τοῦτο τῷ σταυρῷ προσηλώθη, καὶ τοῦτο ᾔτησε τὸν Πιλᾶ-
τον ὁ Ἰωσήφ, καὶ τοῦτο καθεῖλεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ τοῦτο τοῖς
ὀθονίοις μετὰ τῆς σμύρνης καὶ τῆς ἀλόης ἐνείλησαν, τότε τὸ τοῦ
προσώπου τέθεικεν ὄνομα, καὶ τὸν Ἰησοῦν εἴρηκεν ἐν τῷ μνημείῳ
τεθῆναι. Τούτου δὴ ἕνεκα καὶ ὁ ἄγγελος ἔφη· "Δεῦτε, βλέπετε ὅπου
ἔκειτο ὁ κύριος," ἀπὸ τῆς κοινῆς προσηγορίας τὸ σῶμα καλέσας.
Οὕτω γὰρ καὶ ἡμεῖς λέγειν εἰώθαμεν, ἐν τῷδε τῷ τόπῳ ὁ δεῖνα
ἐτάφη, καὶ οὔ φαμεν, τὸ σῶμα τοῦ δεῖνος, ἀλλὰ ὁ δεῖνα. Πᾶς δὲ
σωφρονῶν οἶδεν ὡς περὶ τοῦ σώματος λέγομεν. Οὕτω δὲ λέγειν
σύνηθες τῇ θείᾳ γραφῇ· "Ἀπέθανε, γάρ φησιν, Ἀαρών, καὶ ἔθαψαν
αὐτὸν ἐν Ὢρ τῷ ὄρει·" καί· "Ἀπέθανε Σαμουήλ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν
ἐν Ἀρμαθέμ," καὶ μυρία τοιαῦτα. Τοῦτο τὸ ἔθος τετήρηκεν ὁ θεῖος
ἀπόστολος τοῦ δεσποτικοῦ μνημονεύσας θανάτου. "Παρέδωκα, γάρ
φησιν, ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγή-
γερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς," καὶ τὰ ἑξῆς.

Прежде всего гроб должен искомое[недоумение] разрешить. Ибо ни душ не предаеься гробу, ни конечно же божества неописуемая природа; ибо для тел приготовляются гробы. Затем об этом ясно учит и божественное Писание. Божественный Матфей таким образом повествует :«Вечерело и пришел богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф, кторый тоже учился у Иисуса.Он прийдя к Пилату попросил тело Иисуса. Тогда Пилат повелел отдать тело. И приняв тело Иисус завернул его в чистую плащаницу и положил его в новом гробе, который был высечен в скале, и закрыв камнем большим вход отошел.» Видишь сколько раз тело он упомянул, дабы закрыть уста хулящих божество. Это и треблаженный сделал Марк и он об этом повествует . «ибо сказал вечерело, так как была пятница  то есть предсуботие, пришел Иосиф из Аримафеи благообразный советник, который также чаял царствия божия, дерзнул он войти и попросить у Пилата тело Иисуса. Пилат же удивился, что уже умер и призвал центуриона спросил давно ли умер; и узнав это от центуриона отдал тело Иосифу; и тот купив плащаницу, снял тело с креста, завернул его в плащаницу и положил во гробе» и т.д. Удивись согласие видя, и тому, что в согласии и постоянно употребляют наименование тела. И всеславный Лука паралельно повествует, о том, что Иосиф испросил тело и получив того что считал нужным удостоил. Божественный же Иоанн и нечто иное присовокупил: «испросил, говорит у Пилата Иосиф из Аримафеи, который был учеником Иисуса, но тайным страха ради иудейска, дабы снять тело Иисуса и позволил Пилат. Итак, пришел и снял тело Иисуса. Пришел и Никодим, который приходил к Иисуса ночью прежде, принеся смесь смрны и алоя, литров около ста. Получив тело Иисуса и обернув его плащаницами с ароматами, по погребальному обычаю иудеев. Был же в том месте, где распялся сад и в саду гроб новый, где никто не был положен. Там из за пятницы, потому что рядом был гроб, положили Иисуса.» Смотри сколько раз упомянул о теле и показал, что оно было к кресту пригвожденно и оно было испрошенно Иосифом у Пилата и снято с креста, и оно было плащаницами со смирной и алоей обернут, тогда лица к нему отнесенно было имя, и об Иисусе положенном во гробе сказанно. Поэтому и ангел сказал «идите смотрите где положен Господь» общим именем тело назвав. Так и нам говорить в обычае, в тком то месте такой то погребен, и не говорим мы тело такого то, но такой то. Всякий разумный понимает, что о теле речь. Так в обычае и Писнию говорить: «ибо умер Аарон и погребли его на горе Ор» или «умер Самуил и погребли его в Армафеме» и мирады подобных примеров. Этот обычай и соблюл божественный апостол упомянув о владычней смерти «передал вам первым, то же что и принял, о том, что Христос умер за грехи наши по писаниям и был погребен и что восстал в третий лень по писаниям» и т.д.

Сербия. Мон-рь Студеница.13 в.[4][1] Срав. Кирилл Александрийский: «Если услышишь о Нем, что плакал и печалился и немоществовать начинал, снова имеет ввиду человека сущего с тем что бы быть ему и Богом, и воздает человечеству то, что ему свойственно. Так как смертное и тленное воспринял тело и таковым страстям подлежащее, необходимо, чтобы вместе с плотию и ее усвоил страсти, и при том что она испытывает все сие, испытывающим Он называется. Так говорим распят и умер, о сие испытывающей плоти, не как о чем то собственном  самого по(в) себе Логоса. «Ἐὰν ἀκούσης περὶ αὐτοῦ ὅτι ἔκλαυσε καὶ ἐλυπήθη καὶ ἐπτοήθη καὶ ἀδημονεῖν ἤρξατο, ἐννόει πάλιν ἄνθρωπον ὄντα μετὰ τὸ εἶναι Θεὸν καὶ ἀνατίθει τὴ ἀνθρωπότητι τὰ αὐτὴ χρεωστούμενα. Ἐπειδὴ γὰρ θνητὸν καὶ φθαρτὸν ἀπέλαβε σῶμα καὶ τοῖς τοιούτοις πάθεσιν ὑποκείμενον, ἀναγκαίως μετὰ τῆς σαρκὸς καὶ τὰ αὐτῆς ἰδιοποιεῖται πάθη καὶ αὐτῆς ὑπομενούσης αὐτά, ὡς αὐτὸς ὑπομένων λέγεται. Οὕτω γὰρ φαμεν ὅτι καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανε, τοῦτο παθούσης τῆς σαρκός, οὐκ ἰδία καὶ καθ' ἐαυτὸν τοῦ Λόγου·
[2]
[3] Срав Кирилл Александрийский «... да уразумеешь через птиц небесного человека и вместе Бога в (на) две природы, настолько насолько каждой подобает слово, разделяемого. Ибо он был Логосом из Отца воссиявшим во плоти из жены, впрочем не разделяемый. Один из двух Христос. Ибо было его собственным тело а не чуждой ношей. Поэтому один Господь Иисус Христос» (Глафиры на Левит PG 69, 576 ВС) «… ἴνα νοήσης διὰ τῶν πετεινῶν τὸν οὐράνιον ἄνθρωπον ὁμοὺ καὶ Θεὸν εἰς δύο μὲν φύσεις, ὅσον ἦκεν εἰς τὸν ἕκαστη πρέποντα λόγον διαιρούμενον. Λόγος γὰρ ἣν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς ἀναλάμψας, ἐν σαρκὶ τὴ ἐκ γυναικός, πλὴν οὐ μεριζόμενος. Εἰς ἐξ ἀμφοὶν ΧριστόςἫν γὰρ ἴδιον αὐτοῦ το σῶμα καὶ οὐκ ἀλλότριον φόρημα. Διὰ τοῦτο εἰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς»
[4] Одной из главных особенностей византийских распятий является отсутствие трагичности. Фигура Христа как бы просто спящей изображается.

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...