СВ.ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ. ЭРАНИСТ Диалог 3-й . ΑΠΑΘΗΣ (=нестрадающий).©(1-й перевод на русский) ч.1.


СВ.ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ. ЭРАНИСТ Диалог 3-й . ΑΠΑΘΗΣ (=нестрадающий). ч.1.
Св. Феодорит Кирский. Фреска из мон-ря Грачаница Сербия 14 в.
Theodoretus Scr. Eccl. et Theol. : Eranistes : Page 240, line 2
ΑΠΑΘΗΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ Γʹ


ΟΡΘ. Ὅτι μὲν ἄτρεπτος ὁ θεὸς λόγος καὶ ἐνηνθρώπησεν οὐκ εἰς σάρκα τραπείς, ἀλλ' ἀνθρωπείαν φύσιν τελείαν λαβών, ἐν τοῖς πρόσθεν
ἐξητασμένοις ἀπεδείξαμεν λόγοις. Ὅτι δὲ καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν μεμένηκεν οἷος ἦν, ἀκήρατος, ἀπαθής, ἀναλλοίωτος, ἀπερίγραφος, καὶ ὡς ἣν ἀνέλαβε φύσιν ἀκραιφνῆ διετήρησε, σαφῶς ἡμᾶς ἡ θεία γραφὴ καὶ μέντοι καὶ τῶν ἐκκλησιῶν οἱ διδάσκαλοι καὶ τῆς οἰκουμένης οἱ
φωστῆρες ἐδίδαξαν. Λοιπὸν τοίνυν ἡμῖν ὁ περὶ τοῦ πάθους πρόκειται λόγος, ὡς μάλιστα προὐργιαίτατος ὤν. Αὐτὸς γὰρ ἡμῖν τὰ σωτήρια
προσενήνοχε νάματα.
ΟΡΘ .О том, что непреложен Бог Логос и вочеловечился не превратившись в плоть, но принял совершенную человеческую природу, мы доказали в  словах, исследованных прежде. То, что и после соединения он пребыл таким же, как был, целостным, безстрастным, неизменным, неописуемым, и воспринятую природу целой сохранил, ясно нас научают божественное Писание и церковные учителя и светильники вселенной. Итак, будет наше слово о страсти(страдании), тем боле что это очень сподручно. Оно приносит нам спасительные источники.ΕΡΑΝ. Ὀνησιφόρον μὲν κἀγὼ τόνδε τὸν λόγον ὑπείληφα. Τῆς μέντοι προτέρας οὐκ ἀνέξομαι τάξεως, ἀλλὰ ἐγὼ τὰς ἐρωτήσεις ποιήσο-
μαι.

ΕΡΑΝ. Принносящее пользу  слово  и я подразумевал. Первый порядок[ведения диалога] я не принимаю,  но я буду задавать вопросы.


ΟΡΘ. Ἐγὼ δὲ ἀποκρινοῦμαι, καὶ οὐκ ὀρρωδήσω τῆς τάξεως τὴν ἐναλλαγήν. γὰρ τῆς ἀληθείας συνήγορος οὐκ ἐρωτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐρωτώμενος, ἔχει τῆς ἀληθείας τὸ κράτος. Ἔρου τοίνυν ὡς ἐβουλήθης.

Я  согласен отвечать и не боюсь изменения, порядка. Ибо защитник истины, он не только спрашивающий, но и вопрошаемый, имеет истины державу. Говори, что хочешь.


ΕΡΑΝ. Τίνα τὸ πάθος ὑπομεμενηκέναι λέγεις;

ΕΡΑΝ. Кто ты говоришь, претерпел страсть?


ΟΡΘ. Τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

ΟΡΘ.Господь наш Иисус Христос


ΕΡΑΝ. Ἄνθρωπος οὖν ἡμῖν παρέσχε τὴν σωτηρίαν;

ΕΡΑΝ То есть человек нам даровал спасение?


ΟΡΘ. Ἄνθρωπον γὰρ εἶναι τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
συνωμολογήσαμεν μόνον;

ΟΡΘ Разве только человеком, мы вместе исповедали Господа нашего Иисуса Христа?ΕΡΑΝ. Νῦν οὖν ὅρισαι τί τὸν Χριστὸν εἶναι πιστεύεις.

ΕΡΑΝ. Ныне определи, что есть Христос по твоей вере.ΟΡΘ. Υἱὸν τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἐνανθρωπήσαντα.
ΟΡΘ. Сын Бога Живаго вочеловечившийся


ΕΡΑΝ. δὲ τοῦ θεοῦ υἱὸς θεός;

ΕΡΑΝ Бога Сын Бог?


ΟΡΘ. Θεὸς τὴν αὐτὴν ἔχων οὐσίαν τῷ γεγεννηκότι πατρί.

ΟΡΘ.Бог. Ту же имеющий сущность с родившим Отцом


ΕΡΑΝ. Θεὸς οὖν τὸ πάθος ὑπέμεινεν.

ΕΡΑΝ. Значит, Бог страсть претерпел


ΟΡΘ. Εἰ ἀσώματος τῷ σταυρῷ προσηλώθη, τῇ θεότητι τὸ πάθος
ἅρμοσον· εἰ δὲ σάρκα λαβὼν ἐνηνθρώπησε, τί δήποτε τὸ μὲν παθητὸν ἐᾷς ἀπαθές, τὸ δὲ ἀπαθὲς ὑποβάλλεις τῷ πάθει;

ΟΡΘ. Если безтелесный был к кресту пригвожден, то к божеству страсть относи; если же приняв плоть, вочеловечился, то  страдающее оставляешь нестрадающим, а безстрастное подвергаешь страсти?


ΕΡΑΝ. Ἀλλὰ σάρκα τούτου χάριν προσέλαβεν, ἵνα διὰ τοῦ παθη-
τοῦ τὸ ἀπαθὲς ὑπομείνῃ τὸ πάθος.

ΕΡΑΝ Но он для того и принял плоть, чтобы посредством страдающего бестрастное претерпело страсть


ΟΡΘ. Ἀπαθῆ καλεῖς, καὶ πάθος αὐτῷ προσαρμόττεις.

ΟΡΘ.  называешь Его безстрастным и [в то же время] страдание ему прилагаешь.


ΕΡΑΝ. Εἶπον ὅτι σάρκα ἔλαβεν ἵνα πάθῃ.

Я сказал, что плоть он принял, для того, чтобы пострадать


ΟΡΘ. Εἰ φύσιν δεκτικὴν εἶχε πάθους, καὶ δίχα σαρκὸς ἔπαθεν ἄν,
περιττὴ τοίνυν σάρξ.
Если ты говоришь, что он имел природу прнимающюю страдания, то и без плоти он бы пострадал, так, что не нужна плоть


ΕΡΑΝ. θεία φύσις ἀθάνατος, θνητὴ δὲ τῆς σαρκός. Ἡνώθη τοίνυν τῇ θνητῇ ἀθάνατος, ἵνα γεύσηται δι' ἐκείνης θανάτου
Божественая природа безсмертна, смертна [природа] плоти. Соединилась смертная безсмертной, дабы та вкусила смерти


ΟΡΘ. Τὸ φύσει ἀθάνατον οὐδὲ τῷ θνητῷ συναπτόμενον ὑπομένει
θάνατον· καὶ τοῦτο ῥᾴδιον διαγνῶναι.

То, что по природе безсмертно, и сочетавшись смертному, не претерпевет смерти, это легко понять.


ΕΡΑΝ. Ἀπόδειξον τοῦτο, καὶ λύσον τὴν ἀμφισβήτησιν.

Докажи это и развей сомнение


ΟΡΘ. Τὴν ἀνθρωπείαν ψυχὴν ἀθάνατον εἶναι φῂς θνητήν;
Человеческую душу, ты смертной называешь или безсмертной?


ΕΡΑΝ. Ἀθάνατον.

Безсмертной


ΟΡΘ. Τὸ δὲ σῶμα θνητὸν ἢ ἀθάνατον;

Тело смертным или безсмертным?


ΕΡΑΝ. Δηλονότι θνητόν.

Ясно, что смертным


ΟΡΘ. Ἐκ δὲ τούτων τῶν φύσεών φαμεν συνεστάναι τὸν ἄνθρωπον;

Мы говорим, что из этих двух природ состоит человек?


ΕΡΑΝ. Οὕτω φαμέν.

Так говорим


ΟΡΘ. Συνήφθη τοίνυν τὸ ἀθάνατον τῷ θνητῷ.

Итак, безсмертное сошлось со смертным.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так.


ΟΡΘ. Ἀλλὰ τῆς συναφείας ἤγουν ἑνώσεως λυομένης, τὸ μὲν
θνητὸν δέχεται τοῦ θανάτου τὸν ὅρον, μένει δὲ ἀθάνατος ἡ ψυχή,
καίτοι τῆς ἁμαρτίας ἐπενεγκούσης τὸν θάνατον. Ἢ οὐχ ἡγῇ τιμωρίαν
εἶναι τὸν θάνατον;

Но когда их сочетание, то есть соединение разрешается, то смертное принимает определение смерти, а душа пребывает безсмертной, хоть и грех приносит смерть. Или не наказанием является смерть?


ΕΡΑΝ. Ἡ θεία τοίνυν τοῦτο διδάσκει γραφή. Παρ' αὐτῆς γὰρ
μανθάνομεν, ὡς ἀπαγορεύσας τῷ Ἀδὰμ ὁ θεὸς τοῦ φυτοῦ τῆς γνώ-
σεως τὴν μετάληψιν ἐπήγαγεν· "Ἧι δ' ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ' αὐτοῦ,
θανάτῳ ἀποθανεῖσθε."

Так нас божественное учит Писание. Из нее мы научаемся тому, что Бог запретив Адаму вкушение растения ведения сказал «в тот день в который вкусите от него, смертью умрете


ΟΡΘ. Τιμωρία τοίνυν τῶν ἡμαρτηκότων θάνατος.
Итак, смерть-это наказание согрешившим.


ΕΡΑΝ. Ὡμολόγηται
Так исповедуется[]


ΟΡΘ. Τί δήποτε τοίνυν, ψυχῆς ὁμοῦ καὶ σώματος ἡμαρτηκότων,
τὸ σῶμα μόνον ὑπομένει τοῦ θανάτου τὴν τιμωρίαν;

Итак, при том, что душа вместе с телом согрешили, только тело претерпевает наказание смерти?


ΕΡΑΝ. Αὐτὸ γὰρ εἶδε τὸ ξύλον κακῶς καὶ τὰς χεῖρας ἐξέτεινε καὶ
τὸν ἀπειρημένον καρπὸν ἀπεσύλησε. Καὶ αὐτὸ πάλιν τὸ στόμα τοῦτον
τοῖς ὀδοῦσιν ἐλέπτυνεν, καὶ ταῖς μύλαις ἐλέανεν. Εἶτ' αὖθις οἰσο-
φάγος τοῦτον ὑποδεξάμενος παρέπεμψε τῇ γαστρί· κἀκείνη δὲ
ἀλλοιώσασα τῷ ἥπατι μεταδέδωκε. Τὸ δέ γε ἧπαρ εἰς αἵματος φύσιν
μετέβαλεν ὅπερ ἔλαβε, καὶ τῇ κοίλῃ φλεβὶ παραδέδωκεν· ἐκείνη δὲ
ταῖς συμφυέσι, κἀκεῖναι διὰ τῶν ἄλλων τῷ σώματι· καὶ οὕτως εἰς
ἅπαν διέβη τὸ σῶμα τῆς ἀπειρημένης βρώσεως λῃστεία. Εἰκότως
τοίνυν τὸ σῶμα μόνον τὴν ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας ὑπέμεινε τιμωρίαν.
Оно плохим образом, увидело древо, и руки протянуло и запретный плод сняли. И опять же тело зубами жерновами его измельчило и размягчило.Затем сразу его пищевод принял и переслал желудку, а он изменив печени передал. Печень же преложил его в природу крови, и чрево в вену передало, а та природному, и оттуда другим телесным, и таким образом во все распространилось тело запретного плода кража. Так, что только тело претрепело наказание за грех.


ΟΡΘ. Φυσιολογικῶς ἡμῖν τὰ περὶ τῆς τροφῆς διεξελήλυθας, καὶ
δι' ὅσων αὕτη μορίων ὁδεύουσα καὶ πόσας ἀλλοιώσεις ὑφισταμένη
ὕστερον εἰς τὴν τοῦ σώματος μεταβάλλεται φύσιν. Ἐκεῖνο μέντοι
συνιδεῖν οὐκ ἠθέλησας, ὡς δίχα ψυχῆς τούτων οὐδὲν τὸ σῶμα τῶν
εἰρημένων ἐργάζεται. Καταλειφθὲν γὰρ ὑπὸ τῆς συνεζευγμένης
ψυχῆς κεῖται ἄπνουν καὶ ἄφωνον καὶ ἀκίνητον· καὶ οὔτε ὀφθαλμὸς
ὁρᾷ κακῶς οὔτ' αὖ καλῶς, οὔτε τὰ ὦτα εἰσδέχεται τῶν φωνῶν τὴν
ἠχήν, οὐ κινοῦνται χεῖρες, οὐ βαδίζουσι πόδες· ἀλλ' ἔοικεν ὀργάνῳ
ἐστερημένῳ τοῦ μουσικοῦ. Πῶς οὖν ἔφησθα μόνον ἡμαρτηκέναι τὸ
σῶμα τὸ δίχα ψυχῆς μηδὲ ἀναπνεῖν τὸ παράπαν δυνάμενον;
Физиологически ты все о пище воспринимаешь, и она посредством стольких путь совершающяя и столько изменений претерпевающяя, потом прелагается в природу тела. Но ты осознать не захотел, что без души ничего этого не делает тело. Оставленное, сочетанной с ним душой, оно лежит бездыханое и безгласное и недвижимое, и  глазами не смотрит ни дурным, ни хорошим образом, ни ушами звуков не воспринмает, не движутся руки и не шагают ноги, оно как инструмент без музыканта. Как же говоришь, что только тело согрешило, если оно без души даже вдохнуть не может?


ΕΡΑΝ. Μεταλαμβάνει μὲν τὸ σῶμα ζωῆς παρὰ τῆς ψυχῆς, προξε-
νεῖ δὲ τῇ ψυχῇ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἐπιζήμιον κτῆσιν.

Причастно тело жизни посредством души, оно причиняет душе греха вредное приобретение.


ΟΡΘ. Πῶς καὶ τίνα τρόπον;

Как и каким образом?


ΕΡΑΝ. Διὰ μὲν τῶν ὀφθαλμῶν ὁρᾶν αὐτὴν παρασκευάζει
κακῶς, διὰ δὲ τῶν ἀκοῶν ἀκούειν ἃ μὴ συμφέρει, καὶ διὰ τῆς γλώτ-
της τὰ λυμαινόμενα φθέγγεσθαι, καὶ διὰ τῶν ἄλλων μορίων ἃ μὴ
θέμις ποιεῖν.

Посредством зрения глазами приготовляет дурно, посредством слышания слышит, то, что не на пользу,  посредством языка произносит вредное, и посредством других частей неправедное творит.


ΟΡΘ. Τοὺς κωφοὺς ἡμῖν, ὡς ἔοικε, μακαριστέον καὶ τοὺς τὸ βλέ-
πειν ἀφῃρημένους καὶ τῶν ἄλλων μορίων ἐστερημένους. Οὐ γὰρ
μεταλαγχάνουσι τούτων αἱ ψυχαὶ τῆς πονηρίας τοῦ σώματος. Τί
δήποτε δέ, σοφώτατε, τῶν μὲν ψεκτῶν τοῦ σώματος ἐμνήσθης
ὑπουργιῶν, τὰς ἀξιεπαίνους δὲ παραλέλοιπας; Ἔστι γὰρ καὶ φιλικῶς
καὶ φιλανθρώπως ἰδεῖν, καὶ κατανύξεως ἀπομόρξασθαι δάκρυον, καὶ θείων ἀκοῦσαι λογίων, καὶ κλῖναι δεομένῳ τὸ οὖς, καὶ ὑμνῆσαι τῇ
γλώττῃ τὸν ποιητήν, καὶ διδάξαι τὸν πέλας δεῖ, καὶ κινῆσαι τὰς
χεῖρας εἰς ἔλεον, καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, εἰς ἅπασαν κτῆσιν ἀρετῆς
χρήσασθαι τοῖς μορίοις τοῦ σώματος.

Глухих ублажай тогда и лишенных зрения и других частей тела лишенных. Не причастны их души лукавству тела. Что же вспомнив укоризненные телесные дела, о мудрейший, ты забыл, о достойных похвалы? Ведь есть и дружеское и человеклюбивое зрение, и умиления слезы и слышание божественных словес и приклонение ушей к молитве, и восхваление языком творца и подвижение ног к должному, и движение рук для милости, и кратко говоря, для всякого приобретения добродетели использование членов тела.


ΕΡΑΝ. Ἀληθῆ ταῦτα.

Это правда


ΟΡΘ. Οὐκοῦν κοινὸν ψυχῆς καὶ σώματος καὶ τὸ φυλάττειν καὶ τὸ
παραβαίνειν τοὺς νόμους.

Так, что общее для души и тела есть и хранение законов, и их преступление.


ΕΡΑΝ. Κοινόν.

Общее.


ΟΡΘ. Ἐμοὶ δοκεῖ καὶ ἄρχειν ἑκατέρου τὴν ψυχὴν τῷ λογισμῷ
πρὸ τοῦ σώματος κεχρημένην.

Мне кажеться, что начало каждого душевного помысла до тела используется.


ΕΡΑΝ. Πῶς τοῦτο λέγεις;

О чем ты говоришь?


ΟΡΘ. Ὅτι τὸ πρῶτον ὁ νοῦς τὴν ἀρετὴν ἢ τὴν κακίαν σκιογραφεῖ,
εἶθ' οὕτως αὐτὴν διαμορφοῖ, ὀργάνοις μὲν κεχρημένος τοῖς μορίοις
τοῦ σώματος, χρώμασι δὲ καὶ ὕλαις ταῖς εἰς ἑκάτερα προσφόροις.

О том, что сначала ум добродетель и зло набрасывает(рисует), и тогда когда это отчетливей изобразит, как инструменты использует члены тела, красками и веществами обеим[природам душе и телу] принося.


ΕΡΑΝ. Ἔοικεν.

Это кажется ясным


ΟΡΘ. Εἰ τοίνυν συναμαρτάνει τῷ σώματι, μᾶλλον δὲ ἄρχει τῆς
ἁμαρτίας (ἡνιοχεῖν γὰρ τὸ ζῷον καὶ κυβερνᾶν ἐπιστεύθη), τί δήποτε
κοινωνοῦσα τῆς ἁμαρτίας οὐ κοινωνεῖ τῆς τιμωρίας;
Итак, если совместно с телом грешит, и более того является началом греха (ибо узду надеть и управляться животное доверилось), то как же будучи причастной греху, непричастной будет [душа] наказанию?


ΕΡΑΝ. Καὶ πῶς οἷον τ' ἦν τὴν ἀθάνατον θανάτου μεταλαχεῖν;

Но как же безсмертное может быть причастно смерти?


ΟΡΘ. Δίκαιον δὲ ἦν ὅμως μετασχοῦσαν τῆς παραβάσεως μετα-
σχεῖν τῆς κολάσεως.

Однако справедливо будет, тому что причастно преступлению быть причастным и наказанию.


ΕΡΑΝ. Δίκαιον.

 Справедливо.ΟΡΘ. Οὐ μετέλαχε δέ.
Но непричастна[смерти душа]


ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Ясно, что нет


ΟΡΘ. Ἐν δέ γε τῷ μέλλοντι βίῳ μετὰ τοῦ σώματος τῇ γεέννῃ
παραδοθήσεται.

Но в грядущей жизни с телом предается геене.


ΕΡΑΝ. Οὕτως ὁ κύριος εἴρηκε· "Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτε-
νόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβηθήτε
δὲ μᾶλλον τὸν καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα δυνάμενον ἀπολέσαι ἐν
γεέννῃ."

Так Господь сказал «не бойтесь убивающих тело душе же не могущих убить, но более бойтесь того, кто и душу и тело моет погубить в геене»


ΟΡΘ. Οὐκοῦν ἐν μὲν τῷδε τῷ βίῳ διέφυγε τὸν θάνατον ὡς ἀθάνα-
τος· ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ βίῳ δώσει δίκας οὐ θάνατον ὑπομένουσα, ἀλλ' ἐν
ζωῇ κολαζομένη.

Таким образом, в сей жизни [душа]избегает смерти, как безсмертная, в следующей жизни даст ответ, не смерть претерпевая, но живой наказуемая.


ΕΡΑΝ. Ἡ θεία καὶ τοῦτο διδάσκει γραφή.

И этому учит божественное писание.


ΟΡΘ. Ἀδύνατον ἄρα θάνατον ὑπομεῖναι τὴν ἀθάνατον φύσιν.

Следовательно, невозможно безсмертной природе претерпеть смерть.


ΕΡΑΝ. Οὕτω πέφανται.

Выяснилось, что так.


ΟΡΘ. Πῶς τοίνυν τὸν θεὸν λόγον γεύσασθαι θανάτου φατέ; Εἰ
γὰρ ἔνθα κτιστὸν τὸ ἀθάνατον ἀδύνατον ὤφθη τοῦτο γενέσθαι θνητόν, πῶς οἷόν τε τὸν ἀκτίστως καὶ ἀϊδίως ἀθάνατον τὸν τῶν θνητῶν καὶ
ἀθανάτων φύσεων ποιητὴν θανάτου μεταλαχεῖν;

Так как же вы называете Бога Логоса, вкусившим смерти? Если здесь сие тварное безсмертное не может стать смертным, как же ты нетварно и предвечно безсмертного Творца всей и смертной и безсмертной природы, делаешь причастным смерти?


ΕΡΑΝ. Ἴσμεν αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς τὴν φύσιν ἀθάνατον, σαρκὶ δὲ
αὐτόν φαμεν μετεσχηκέναι θανάτου.

Знаем и мы, что природой Он безсмертен, плотию же говорим, что Он приобщился смерти


ΟΡΘ. Ἀλλὰ διαρρήδην ἡμεῖς ἀπεδείξαμεν, ὡς κατ' οὐδένα τρόπον
θανάτου μετασχεῖν δυνατὸν τὸ φύσει ἀθάνατον. Οὐδὲ γὰρ ἡ ψυχὴ
συνδημιουργηθεῖσα καὶ συναφθεῖσα τῷ σώματι καὶ συμμετασχοῦσά
γε τῆς ἁμαρτίας, ἐκείνῳ ἐκοινώνησε τοῦ θανάτου διὰ μόνην τὴν
ἀθανασίαν τῆς φύσεως. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἑτέρως σκοπήσωμεν.

Но как уже неопровержимо мы доказали, никоим образом невозможно приобщится смерти тому, что природой безсмертно. И душа совместно с телом сотворенная и соединенная телу и соучаствовшая и в грехе, не приобщилась его смерти, по причине безсмертия своей природы. И это и другое для достижения цели будем использовать


ΕΡΑΝ. Οὐδὲν κωλύει πάντα κινῆσαι πόρον, ὥστε τ' ἀληθὲς
ἐξευρεῖν.

Ничто не мешает использовать всякое средство для достижения истины.


ΟΡΘ. Ζητήσωμεν τοίνυν ὡδί. Τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας φαμέν
τινας μὲν εἶναι διδασκάλους, τινὰς δὲ τούτων αὐτῶν φοιτητάς;
Итак, рассмотрим. Мы скажем, что у добродетели и порока есть учителя, и есть ученики?


ΕΡΑΝ. Φαμέν.

Скажем.


ΟΡΘ. Τὸν δέ γε τῆς ἀρετῆς διδάσκαλον μειζόνων εἶναι λέγομεν
ἄξιον ἀντιδόσεων;

Учителя  добродетели мы считаем достойным больших воздаяний?


ΕΡΑΝ. Πάνυγε.

Конечно.


ΟΡΘ. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν τῆς κακίας διπλασίας καὶ τριπλασίας
λέγεις ἄξιον τιμωρίας;

И тогда и порока[учителей] назовем достойными двойного и тройного наказания?


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так.


ΟΡΘ. Τὸν δὲ διάβολον ποίας θετέον μερίδος; διδάσκαλον εἶναί
φαμεν ἢ μαθητήν;

Диавола же к какой части отнесем? К учителям или к ученикам.


ΕΡΑΝ. Διδασκάλων μὲν οὖν διδάσκαλον. Αὐτὸς γὰρ πάσης ἐστὶ
κακίας καὶ πατὴρ καὶ διδάσκαλος.

К учителям конечно же. Ибо он всякого порока отец и учитель.


ΟΡΘ. Τίνες δὲ ἄρα τούτου ἀνθρώπων πρῶτοι γεγένηνται μαθηταί;

Кто из людей стали его первыми учениками?


ΕΡΑΝ. Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα.
Адам и Ева


ΟΡΘ. Τίνες δὲ τὴν ψῆφον τοῦ θανάτου ἐδέξαντο;

Кто из них жребий смерти принял?ΕΡΑΝ. Ὁ Ἀδὰμ καὶ πᾶν τοῦδε τὸ γένος.
ΟΡΘ. Οἱ μαθηταὶ ἄρα δίκας ἔδοσαν ὑπὲρ ὧν κακῶς ἐδιδάχθησαν·
ὁ δέ γε διδάσκαλος, ὃν ἀρτίως εἰρήκαμεν διπλασίας εἶναι καὶ τριπλα-
σίας κολάσεως ἄξιον, τὴν τιμωρίαν διέφυγεν;  

Адам и весь род его.


Итак ученики суды дали[суду подверглись] за то чему дурно научились; а учитель, который как мы сказали достоен двойного и тройного наказния, его избежал?


ΕΡΑΝ. Ἔοικεν.

Кажется так


ΟΡΘ. Ἀλλ' ὅμως καὶ τούτων οὕτω γεγενημένων, δίκαιον τὸν
κριτὴν καὶ ἴσμεν καὶ ὀνομάζομεν.

Но и при том,  что так произошло, мы ведаем, что Судия праведен и таким называем его.


ΕΡΑΝ. Μάλιστα.

Конечно


ΟΡΘ. Τί δήποτε τοίνυν δίκαιος ὢν οὐκ εἰσέπραξεν ἐκεῖνον τῆς
κακῆς διδασκαλίας εὐθύνας;

Как же Он праведен если не взыскал с учителя порока, ответа?


ΕΡΑΝ. Αὐτῷ τὴν ἄσβεστον τῆς γεέννης κατεσκεύασε φλόγα.
"Πορεύεσθε, γάρ φησιν, οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ." Ἐνταῦθα δὲ τού-
του χάριν οὐκ ἐκοινώνησεν τοῦ θανάτου τοῖς μαθηταῖς, ὡς φύσιν
ἔχων ἀθάνατον.

Ему неугасимой геены уготован огонь. «Ибо сказал идите проклятые в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Здесь сего ради,не сообощил смерти ученикам, как имеющий безсмертную природу.


ΟΡΘ. Οὐδὲ οἱ τὰ μέγιστα ἄρα πλημμελήσαντες θανάτου οἷοί τε
μετασχεῖν, εἰ φύσιν ἀθάνατον ἔχοιεν.

Так что больше согрешившие смерти не причастны так как природу безсмертную имеют?


ΕΡΑΝ. Ὡμολόγηται.

Да так исповедуем


ΟΡΘ. Εἰ τοίνυν οὐδὲ αὐτὸς τῆς κακίας εὑρετὴς καὶ διδάσκαλος
μετέλαχε θανάτου διὰ τὴν ἀθανασίαν τῆς φύσεως, πῶς οὐ πεφρίκατε
λέγοντες τὴν τῆς ἀθανασίας καὶ δικαιοσύνης πηγὴν μετεσχηκέναι
θανάτου;

Если же  этот изобретатель и учитель зла, не причастен смерти по причине безсмертия природы, как же вы не ужасаетесь говорить, что источник безсмертия и праведности приобщился смерти?


ΕΡΑΝ. Εἰ μὲν ἀκουσίως αὐτὸν ὑπομεμενηκέναι τὸ πάθος λέγομεν,
ἔσχεν ἂν πρόφασιν ἡ καθ' ἡμῶν παρ' ὑμῶν γινομένη κατηγορία
δικαίαν. Εἰ δ' αὐθαίρετον τὸ πάθος καὶ ὁ θάνατος ἐθελούσιος κηρύσσε-
ται παρ' ἡμῶν, οὐ κατηγορεῖν ἡμῶν, ἀλλ' ὑμνεῖν προσήκει τὴν τῆς
φιλανθρωπίας ὑπερβολήν. Ἐθελήσας γὰρ πέπονθε, καὶ βουληθεὶς τοῦ
θανάτου μετέσχηκεν.

Если бы мы говорили невольно он испытал страдание, то предлог нас обвинять был бы справедливым. Но если произвольная страсть и смерть по изволению Его провозглашается нами, то не обвинять, а воспевать надо превосходство Его человеколюбия. Ибо изволив пострадал и по своей воле смерти приобщился.


ΟΡΘ. Πάμπαν, ὡς ἔοικε, τὴν θείαν ἠγνοήκατε φύσιν. Ὁ γὰρ
δεσπότης θεὸς οὐδὲν ὧν μὴ πέφυκε βούλεται, πάντα δὲ ὅσα βούλεται
δύναται. Βούλεται δὲ τὰ τῇ οἰκείᾳ φύσει πρόσφορά τε καὶ πρέποντα.

Как мне кажется, вы совершенно не принимаете во внимание божественную природу. Ибо владыка Бог ничего, что не произведенно[им] не желает. Волит же он только  Его собственной природе подобающее и приносимое.


ΕΡΑΝ. Ἡμεῖς μεμαθήκαμεν ἅπαντα δυνατὰ τῷ θεῷ.
Мы наученны что все возможно Богу


ΟΡΘ. Ἀορίστως ἀποφαινόμενος συμπεριλαμβάνεις τῷ λόγῳ καὶ ὅσα
προσήκει τῇ τοῦ διαβόλου μερίδι. Ὁ γὰρ ἀπολύτως πάντα εἰπὼν καὶ
τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ τούτων ἐναντία κατὰ ταὐτὸν εἴρηκεν.

Неопределенно выражаясь держишь  ты слово и это подобает диаволовой части. Не в абсолютном смысле обо всем вообще это сказанно, так что и благое и ему противоположное этим выражается.


ΕΡΑΝ. Ὁ οὖν γενναῖος Ἰὼβ οὐκ ἀπολύτως εἴρηκεν, "Οἶδα ὅτι
πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐδέν;"

Мужественный Иов не в абсолютном смысле сказал «знаю, что все тебе возможно, и ничего для тебя нет невозможного»?


ΟΡΘ. Εἰ ἀναγνοίης τὰ τῷ δικαίῳ προειρημένα, καὶ τὸν τούτων ἐξ
ἐκείνων εὑρήσεις σκοπόν. Ἔφη δὲ οὕτως· "Μνήσθητι ὅτι πηλόν με
ἔπλασας, εἰς δὲ γῆν με πάλιν ἀποστρέφεις· ἦ οὐχ ὡς γάλα με ἤμελ-
ξας, ἔπηξας δέ με ἴσα τυρῷ; Δέρμα καὶ κρέας ἐνέδυσάς με, ὀστέοις
δὲ καὶ νεύροις ἐνεῖράς με· ζωὴν δὲ καὶ ἔλεον ἔθου παρ' ἐμοί, ἡ δὲ
ἐπισκοπή σου ἐφύλαττέ μου τὸ πνεῦμα." Τούτοις ἐπάγει, "Ταῦτα
ἔχων ἐν ἑαυτῷ, οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐδέν." Οὐκοῦν
ὅσα τούτοις συμβαίνει, καὶ τῇ ἀκηράτῳ φύσει πρέπειν δύνασθαι ἔφη
τῷ τῶν ὅλων θεῷ;

Не принимаешь во внимание, того, что перед этим праведный сказал, и из этого и иного поймешь цель[смысл]. Сказанно же так: «Вспомни, что из глины ты слепил меня и в землю снова возвращаешь, или не как молоко ты вылил меня и как сыр сгустил меня? Кожею и мясом одел меня, костьми и нервами скрепил меня, жизнь и милость дал мне и надзором твоим хранил мой дух»..И потом говорит:  «имея это в самом себе, знаю, что все ты можешь и нет ничего невозможного для тебя». Так что же, то что с этим происходит можно относить к нетленной природе Бога всяческих?


ΕΡΑΝ. Οὐδὲν ἀδύνατον τῷ παντοδυνάμῳ θεῷ.

Нет ничего невозможного для всемогущего Бога.


ΟΡΘ. Καὶ τὸ ἁμαρτάνειν ἄρα δυνατὸν τῷ παντοδυνάμῳ θεῷ κατά
γε τὸν ὅρον τὸν σόν.

И грешит значит возможно всемогущему Богу по этому твоему определению.


ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Никак


ΟΡΘ. Διὰ τί;

Почему?


ΕΡΑΝ. Ἐπειδήπερ οὐ βούλεται.

Потому что не волит[греховного]


ΟΡΘ. Τοῦ δὴ χάριν οὐ βούλεται;

Почему не волит?


ΕΡΑΝ. Ἐπειδὴ τῆς φύσεως ἐκείνης τὸ ἁμαρτάνειν ἀλλότριον.
Потому что его природе чуждо грешить


ΟΡΘ. Πολλὰ τοίνυν οὐ δύναται· πολλὰ γὰρ εἴδη πλημμελημάτων.

Итак много не возможно Ему. Ибо много видов согрешений


ΕΡΑΝ. Οὐδὲν τῶν τοιούτων ἢ βουλητὸν ἢ δυνατὸν τῷ θεῷ
Ничто из такового не желает и не может Бог


ΟΡΘ. Οὔτε μὴν ἐκεῖνα τῆς φύσεώς ἐστιν ἐναντία τῆς θείας.

Так что свойственное той природе, противоположно божественной[природе]


ΕΡΑΝ. Ποῖα ταῦτα;

Что?


ΟΡΘ. Οἷον, φῶς νοερόν τε καὶ ἀληθινὸν εἶναι τὸν θεὸν ἐδιδάχθημεν.

Свет умный и истинный есть Бог, каак мы научились


ΕΡΑΝ. Ἀληθῶς.

Истинно так


ΟΡΘ. Ἀλλ' οὐκ ἂν αὐτὸν φαίημεν σκότος βουληθῆναι δυνηθῆ-
ναι γενέσθαι.

Но значит и не желаем говорить что он тьма или может и желает ей  стать


ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Никоим образом


ΟΡΘ. Πάλιν ἀόρατον αὐτοῦ τὴν φύσιν θεία λέγει γραφή.

И еще раз невидимой Его природу называет Писание.


ΕΡΑΝ. Οὕτω λέγει.

Так говорит


ΟΡΘ. Ἀλλ' ὁρατὴν αὐτὴν οὐκ ἂν εἴποιμεν δύνασθαι γενέσθαι ποτέ.

Следовательно стать ей видимой невозможно никогда, скажем мы.


ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Невозможно


ΟΡΘ. Οὔτε μὴν καταληπτήν.

И познаваемой не станет


ΕΡΑΝ. Οὐ γάρ.

Не станет


ΟΡΘ. Ἀκατάληπτος γάρ ἐστι καὶ πάμπαν ἀνέφικτος.
Непостижма она есть и совершенно непричаствуема


ΕΡΑΝ. Ἀληθῆ λέγεις.

Истину говоришь


ΟΡΘ. Οὐκοῦν οὐδὲ ὢν γένοιτ' ἂν οὐκ ὤν.

Так что Сущий не может стать не сущим


ΕΡΑΝ. Ἄπαγε.

Конечно нет


ΟΡΘ. Οὐδέ γε πατὴρ υἱός.

и Отец не может стать Сыном


ΕΡΑΝ. Τῶν ἀδυνάτων.

Это невозможно


ΟΡΘ. Οὐδὲ ἀγέννητος ἄρα γεγεννημένος
Ни нерожденным рожденный[не станет]


ΕΡΑΝ. Πῶς γάρ;

Как?


ΟΡΘ. Οὔτε μὴν υἱὸς γένοιτ' ἄν ποτε πατήρ.

и Сын не станет Отцом


ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Никак[не станет]ΟΡΘ. Οὐδέ γε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον γένοιτ' ἂν υἱὸς πατήρ.

И Дух святой не станет ни Отцом ни Сыном


ΕΡΑΝ. Πάντα ταῦτα ἀδύνατα.

Все это невозможно


ΟΡΘ. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα εὑρίσκομεν ὁμοίως ἀδύνατα.

И многое другое находим невозможное


Οὔτε γὰρ τὸ αἰώνιον ὑπὸ χρόνον ἔσται, οὔτε τὸ ἄκτιστον κτιστόν γε
καὶ ποιητόν, οὔτε πεπερασμένον τὸ ἄπειρον, καὶ ὅσα τούτοις ἐστὶ
παραπλήσια.

Ни вечное не станет временным, не нетварное тварным и созданным, ни ограниченное безграничным, и тому подобное


ΕΡΑΝ. Οὐδὲν τούτων ἐστὶ δυνατόν.

Ничто из этого невозможно


ΟΡΘ. Πολλὰ τοίνυν εὑρήκαμεν ἀδύνατα ὄντα τῷ παντοδυνάμῳ
θεῷ.

Многое из того, что сказали невозможно для всемогущего Бога


ΕΡΑΝ. Ἀληθῶς.

Истинно так


ΟΡΘ. Ἀλλὰ τὸ μὴ δυνηθῆναί τι τούτων ἀπείρου δυνάμεως οὐκ
ἀσθενείας τεκμήριον· τὸ δέ γε δυνηθῆναι ἀδυναμίας δήπουθεν οὐ
δυνάμεως.

Но невозможность этого не немощью  безграничной силы является, эта невозможность есть конечно же силы доказательство, а не немощи.


ΕΡΑΝ. Πῶς τοῦτο ἔφης;
В каком смысле это говоришь?


ΟΡΘ. Ὅτι τούτων ἕκαστον τὸ ἄτρεπτον τοῦ θεοῦ κηρύττει καὶ
ἀναλλοίωτον. Τὸ γὰρ μὴ δυνηθῆναι τὸν ἀγαθὸν γενέσθαι κακὸν τὴν
ὑπερβολὴν σημαίνει τῆς ἀγαθότητος, καὶ τὸ τὸν δίκαιον μηδέποτ' ἂν
γενέσθαι ἄδικον μηδὲ τὸν ἀληθῆ ψεύστην τὸ ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιο-
σύνῃ σταθερόν τε καὶ βέβαιον δείκνυσιν. Οὕτω τὸ ἀληθινὸν φῶς οὐκ
ἂν γένοιτο σκότος, οὐδὲ ὁ ὢν οὐκ ὤν. Διαρκὲς γὰρ ἔχει τὸ εἶναι, καὶ
ἀναλλοίωτον ὑπάρχει τὸ φῶς. Οὕτω τ' ἄλλα πάντα σκεψάμενος εὑρή-
σεις τὸ μὴ δύνασθαι δυνάμεως τῆς ἄκρας ἐμφαντικόν. Οὕτως ἐπὶ τοῦ
θεοῦ τὰ τοιαῦτα μὴ δύνασθαι καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος νενόηκέ τε καὶ
τέθεικεν. Ἑβραίοις μὲν γὰρ ἐπιστέλλων ὧδέ φησιν· "Ἵνα διὰ δύο
πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν
παράκλησιν ἔχωμεν·" οὐκ ἀσθενὲς τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ ἄγαν αὐτὸ
δεικνὺς δυνατόν. Οὕτω γάρ, φησίν, ἐστὶν ἀληθής, ὡς ἀδύνατον εἶναι
ψεῦδος ἐν αὐτῷ γενέσθαι ποτέ. Τὸ δυνατὸν οὖν ἄρα τῆς ἀληθείας διὰ
τοῦ ἀδυνάτου σημαίνεται. Τῷ δέ γε μακαρίῳ Τιμοθέῳ γράφων καὶ
ταῦτα προστέθεικεν· "Πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ
συζήσομεν, εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν, εἰ ἀρνούμεθα,
κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς, εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει,
ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται." Πάλιν οὖν τό, "Οὐ δύναται,"
τῆς ἀπείρου δυνάμεως ὑπάρχει δηλωτικόν. Καὶ γὰρ ἂν πάντες ἄνθρω-
ποι αὐτὸν ἀρνηθῶσι, φησίν, αὐτὸς θεός ἐστι, καὶ τῆς οἰκείας οὐκ
ἐξίσταται φύσεως. Ἀνώλεθρον γὰρ ἔχει τὸ εἶναι. Τοῦτο γὰρ δηλοῖ
τό, "Ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται." Οὐκοῦν περιουσίαν ἐμφαίνει
δυνάμεως τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τροπῆς τὸ ἀδύνατον.

Ибо каждое из вышеперечисленного непреложность и неизменность Бога возвещает. Невозможность благого стать плохим означает превосходство благости, и то, что Праведный никак не может стать неправедным, и Истинный ложным, показывает постояннность и верность в истине и праведности. Так истинный Свет не станет тьмой, и Сущий не сущим. Ибо всегда имеет бытие и неизменый есть этот свет. Так обо всем этом поразмыслив, найдешь, что не мочь, есть выражение предельной силы. Невозможность этого в Боге и божественный апостол подразумевал, говоря в послании к Евреям «Дабы  мы имели сильное утешение двумя вещами непередвигаемыми, в которых невозможно ложным быть Богу». Не немощное здесь невозможное, но напротив показывает силу. Ибо он так истинен, что невозможно никакой лжи в нем быть никогда. Ибо сила истины через невозможное обозначается. А в письме к блаженному Тимофею и это прибавил: «Верно слово, если соумираем, то и совместно жить будем, если терпим, соцартвовать будем, если отрицаемся то и он отречется нас, если же неверны будем, то он верен пребудет, ибо отречеся Самого себя не может». Снова «не может» безграничной силы есть показание. Пусть хоть все люди Его будут отрицать,говорит, Он Бог есть и из собственной не выходит природы. Ибо неразрушимое имеет бытие. Это имеется ввиду «отречься Самого Себя не может». Итак преизбыток силы покзывает тем, что невозможно превращение в худшее


ΕΡΑΝ. Ἀληθῆ ταῦτα καὶ τοῖς θείοις λογίοις συμβαίνοντα.
Истинно это и с божественными словами согласно


ΟΡΘ. Εἰ τοίνυν πολλὰ τῷ θεῷ ἀδύνατα, καὶ τοσαῦτα ὁπόσα τῆς
φύσεως ἐναντία τῆς θείας, τί δήποτε τὰ ἄλλα πάντα κατὰ φύσιν
ἐῶντες, τὸ ἀγαθόν, τὸ δίκαιον, τὸ ἀληθές, τὸ ἀόρατον, τὸ ἀνέφικτον,
τὸ ἀπερίγραφον, τὸ ἀΐδιον, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τῷ θεῷ προσεῖναί φαμεν,
μόνας τὴν ἀθανασίαν καὶ τὴν ἀπάθειαν τρεπτὰς εἶναί φατε, καὶ τὸ
δύνατον τῆς ἀλλοιώσεως ἐπ' αὐτῶν συγχωρεῖτε, καὶ δίδοτε τῷ θεῷ
δύναμιν ἀσθενείας δηλωτικήν;

Итак, если многие[вещи] Богу невозможны, и все таковое противоположно божественной природе, и все остальное природе воздавая, благо, правду,истину,невидимость,непричаствуемость, неописуемость,предвечность, и иное, что мы назывем присущим Богу, даже только безсмертие и безстрастие(нестрадательность) вы называете превращаемыми и возможность изменения в них вностите и даете Богу силу, являющюю немощь?


ΕΡΑΝ. Τοῦτο παρὰ τῆς θείας γραφῆς ἐδιδάχθημεν. Καὶ γὰρ ὁ
θεῖος Ἰωάννης βοᾷ· "Οὕτως ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὅτι τὸν
υἱὸν αὑτοῦ τὸν μονογενῆ δέδωκε." Καὶ ὁ θεσπέσιος Παῦλος· "Εἰ γὰρ
ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ,
πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ."
Божественным Писанием мы этому наученны. Ибо и Иоанн вопиет : «так возлюбил Бог мир, что Сына своего единородного отдал»...И божественный Павел: «если будучи вргами примирились Богу смертью Сына Его, то сколь более примирившись спасаемся Его жизнью


ΟΡΘ. Ἀληθῆ ταῦτα, θεῖα γάρ ἐστι λόγια. Ἀναμνήσθητι δὲ ὧν
πολλάκις ὡμολογήσαμεν.

Истинно сие, ибо это божественные слова. Вспомни то, что мы много раз исповедали.


ΕΡΑΝ. Ποίων λέγεις;

О чем говоришь?ΟΡΘ. Ὅτι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν θεὸν λόγον, οὐκ ἀσώματον ἐπι-
φανῆναι συνωμολογήσαμεν, ἀλλὰ φύσιν ἀνθρωπείαν τελείαν ἀνειλη-
φότα.
О том,что Сына Божия Бога Слова не безтелесным мы оба исповедывали, но воспринявшим совершенную человеческую природу.


ΕΡΑΝ. Συνωμολογήσαμεν ταῦτα.

Да мы вместе это исповедали.


ΟΡΘ. Εἰ τοίνυν καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ἔλαβεν ἀνθρωπείαν, ταύτῃ τοι
καὶ υἱὸς ἀνθρώπου προσηγορεύθη.

Итак, если воспринял человечсекие тело и душу, по ним и сыном человеческим названн.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно это.


ΟΡΘ. Οὐκοῦν κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ θεὸς ἀληθῶς καὶ
ἄνθρωπος ἀληθῶς· τῶνδε γὰρ τῶν φύσεων, τὴν μὲν εἶχεν ἀεί, τὴν δὲ
ἔλαβεν ἀληθῶς.

Таким образом, господь наш Иисус Христос и Бог истинный и человек истинный, по природам, одну из которых имел предвечно, а другую истинно воспринял.


ΕΡΑΝ. Ἀναμφίλεκτα ταῦτα.

Несомненно и это.


ΟΡΘ. Τοιγάρτοι ὡς ἄνθρωπος τὸ πάθος ὑπέμεινεν· ὡς δὲ θεὸς
κρείττων πάθους μεμένηκε.

Таким образом, как человек страсть претерпел; но как Бог превыше страсти пребыл


ΕΡΑΝ. Πῶς οὖν ἡ θεία γραφὴ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ πεπονθέναι
φησίν;

Но как же божественное Писание Сына Божия называет пострадавшим?


ΟΡΘ. Ὅτι τὸ σῶμα τὸ πεπονθὸς αὐτοῦ ὂν ἐτύγχανε σῶμα.
Σκεψώμεθα δὲ ὡδί. Ὅταν ἀκούσωμεν λεγούσης τῆς θείας γραφῆς,
"Ἐγένετο μετὰ τὸ γηρᾶσαι τὸν Ἰσαάκ, ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ
αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν," ὁ νοῦς ἡμῶν ποῦ φέρεται, καὶ τίνι ἐναπερείδεται;
τῇ ψυχῇ τοῦ Ἰσαὰκ ἢ τῷ σώματι;

Это о том, что тело его страдавшим было. Думаем же так. Когда слышим, что божественное Писание говорит: «Случилось, что когда постарел Исаак ослабели его глаза для видения», то ум наш куда идет, и к чему относит это, к душе Исаака или к телу?


ΕΡΑΝ. Δηλονότι τῷ σώματι.

Ясно, что к телу.


ΟΡΘ. Οὐκ οὖν τοπάζομεν καὶ τὴν ψυχὴν κεκοινωνηκέναι τοῦ τῆς
τυφλότητος πάθους;

Так что не предполагаем, чо и душа приобщается к страсти(страданию) слепоты?


ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Никак.


ΟΡΘ. Ἀλλὰ μόνον τὸ σῶμα τῆς ὀπτικῆς αἰσθήσεως στερηθῆναί
φαμεν.

Но говорим о том, что только тело зрительного чувства лишенно.


ΕΡΑΝ. Οὕτω φαμέν.

Так говорим.


ΟΡΘ. Καὶ αὖ πάλιν ὅταν ἀκούσωμεν τοῦ Ἀμασίου λέγοντος πρὸς
τὸν προφήτην Ἀμώς· "Ὁ ὁρῶν, βάδιζε εἰς γῆν Ἰούδα," καὶ μέντοι
καὶ τοῦ Σαοὺλ πυνθανομένου· "Ποῦ ὁ οἶκος τοῦ βλέποντος;" οὐδὲν
σωματικὸν ὑποπτεύομεν.

И снова, когда слышим Амасию, который говорит к пророку Амосу «Видящий, шел в землю Иудову» и Саула слышавшего «где дом видящего» ничего телесного не имеем ввиду.


ΕΡΑΝ. Οὐμενοῦν
Ничего


ΟΡΘ. Καίτοι τὰ ὀνόματα τῆς περὶ τὸ ὀπτικόν ἐστι μόριον ὑγείας
δηλωτικά.

Хотя и названия о зрительном здравии говорят.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так.


ΟΡΘ. Ἀλλ' ἴσμεν ὅμως, ὅτι ταῖς καθαρωτέραις ψυχαῖς χορηγου-
μένη τοῦ πνεύματος ἡ ἐνέργεια τὴν προφητικὴν ἐνίησι χάριν, αὕτη δέ
γε ὁρᾶν καὶ τὰ κεκρυμμένα ποιεῖ, τὸ δὲ ταῦτα ὁρᾶν ὁρῶντας αὐτοὺς
καλεῖσθαι καὶ βλέποντας παρεσκεύασεν.

Но знаем что чистейшим душам энергия Духа дарует пророческую благодать, которая делает их видящими и спрятанное(тайное), и их видящих это называет и видя приготовляет.


ΕΡΑΝ. Ἀληθῆ λέγεις.

Истинно говоришь.


ΟΡΘ. Οὐκοῦν κἀκεῖνο ἐπισκεψώμεθα.

Таким образом об этом размыслим.


ΕΡΑΝ. Τὸ ποῖον;

О чем?


ΟΡΘ. Ὅταν ἀκούσωμεν τῆς τῶν θείων εὐαγγελίων ἱστορίας
διηγουμένης, ὅτι προσήνεγκαν τῷ κυρίῳ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης
βεβλημένον, τῆς ψυχῆς τὴν λύσιν τῶν μορίων εἶναι λέγομεν ἢ τοῦ
σώματος;

Когда слышим божественных евангелий историю повествующюю, что принесли господу парализованного на кровати лежащего, мы говорим о разрешении членов его души или тела?


ΕΡΑΝ. Δηλονότι τοῦ σώματος.

Ясно, что тела.


ΟΡΘ. Ὅταν δέ γε τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴν ἀναγινώσκοντες
εὕρωμεν ἐκεῖνο τὸ χωρίον, ἔνθα φησὶν ὁ ἀπόστολος· "Ὥστε τὰς
παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε, καὶ
τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ,
ἰαθῇ δὲ μᾶλλον," περὶ τῶν τοῦ σώματος μορίων ἐροῦμεν ταῦτα φάναι
τὸν θεῖον ἀπόστολον;
Когда читаем послание к Евреям и находим то место, где говорит апостол: «так что ослабевшие ваши руки и колени расслабленные исправьте и стези правые сотворите вашим ногам, чтобы хромое несовратилось, но
исцелилось»(Евр12.12),это будем понимать как сказанное божественным апостолом о членах тела?ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.
Никоим образом


ΟΡΘ. Τὴν δὲ τῆς ψυχῆς χαυνότητα καὶ δειλίαν ἐξαίρειν αὐτὸν
φήσομεν, καὶ εἰς ἀνδρείαν παραθήγειν τοὺς μαθητάς;
О слабости души и о ее трусости понимать эти его слова и о том, что к мужеству призывает учеников?


ΕΡΑΝ. Πάνυγε.

Всячески так.


ΟΡΘ. Ἀλλ' οὐχ εὑρίσκομεν ταῦτα παρὰ τῇ θείᾳ διῃρημένα γραφῇ.
Οὔτε γὰρ τὴν τοῦ Ἰσαὰκ διηγησαμένη τυφλότητα σώματος ἐμνη-
μόνευσεν, ἀλλ' ἁπλῶς τὸν Ἰσαὰκ ἔφη τυφλόν· οὔτε βλέποντας καὶ
ὁρῶντας ὀνομάσασα τοὺς προφήτας τὰς τούτων ἔφη ψυχὰς ὁρᾶν τὰ
κεκρυμμένα καὶ βλέπειν, ἀλλ' αὐτῶν ἐμνημόνευσε τῶν προσώπων.

Но мы не находим что бы это было выделенно божественным Писанием. Говоря об телесной слепоте Исаака не подчеркивает, что это тела,  называя видящими и зрящими пророков, не уточняет что это о душах видящих тайное, но просто упоминает об этих лицах.ΕΡΑΝ. Οὕτω τοῦτ' ἔχει.

Да так обстоит.


ΟΡΘ. Οὔτε μὴν τοῦ παραλυτικοῦ τὸ σῶμα ἔδειξε λελυμένον, ἀλλὰ
τὸν ἄνθρωπον ὠνόμασε παραλυτικόν.
И говоря о расслабленном, не уточняет, что речь о расллабленном теле, но человека называет расслабленным.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно.ΟΡΘ. Οὐδέ γε ὁ θεῖος ἀπόστολος ὀνομαστὶ τῶν ψυχῶν ἐμνημό-
νευσεν, ἐπιρρῶσαι ταύτας καὶ διεγεῖραι θελήσας.
И апостол не упоминает о душах, хотя их он хотел укрепить и воздвигнуть.


ΕΡΑΝ. Οὐ γάρ.

Не упоминает.


ΟΡΘ. Ἡμεῖς δὲ τὸν νοῦν τῶν λόγων διερευνώμενοι ἐπιγινώσκομεν
τίνα μὲν ψυχῆς, τίνα δὲ σώματος ἴδια.

Мы же ум(смысл) слов исследуя, понимаем, где речь о том, что свойственно душе, а где о теле.


ΕΡΑΝ. Εἰκότα γε ποιοῦντες· λογικοὺς γὰρ ἡμᾶς ἐποίησεν ὁ θεός.

Хорошо делая; ибо разумными(словесными) нас сотворил Бог.


ΟΡΘ. Τῷδε τοίνυν τῷ λογικῷ καὶ ἐπὶ τοῦ πεποιηκότος ἡμᾶς καὶ
σεσωκότος χρησώμεθα, καὶ ἐπιγνῶμεν, τίνα μὲν αὐτοῦ τῇ θεότητι,
τίνα δὲ προσήκει τῇ ἀνθρωπότητι.

Так что, используя нашу разумность о сотворшем и спасшем нас, познаем что к Его божеству относить, а что к Его человечеству.


ΕΡΑΝ. Ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο δρῶντες τὴν ἄκραν ἐκείνην διαλύσομεν
ἕνωσιν.

Но поступая так, разрушим абсолютное единение .


ΟΡΘ. Καὶ μὴν ἐπί γε τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τῶν προφητῶν καὶ τοῦ
παραλύτου καὶ τῶν ἄλλων τοῦτο δράσαντες τὴν φυσικὴν τῆς ψυχῆς
καὶ τοῦ σώματος οὐκ ἐλύσαμεν ἕνωσιν, οὐδέ γε ἀπὸ τῶν οἰκείων
σωμάτων τὰς ψυχὰς ἐχωρίσαμεν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ μόνῳ διέγνωμεν, τί
μὲν ἴδιον ψυχῆς, τί δὲ σώματος. Πῶς οὖν οὐ σχέτλιον ἐπὶ ψυχῶν
τοῦτό γε καὶ σωμάτων οὕτω ποιοῦντας, ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τοῦτο
παραιτεῖσθαι ποιεῖν, ἀλλὰ συγχεῖν τὰς φύσεις, εἰ καὶ τὸ διάφορον,
οὐχ ὅσον ἔχει ψυχὴ πρὸς σῶμα, ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας, ἀλλὰ τοσοῦτον,
ὅσον τὸ πρόσφατον τοῦ ἀϊδίου διέστηκε, καὶ τὸ ποιηθὲν τοῦ ποιήσαν-
τος;

Не разрушаем природного единения души и тела, в случае Исаака и пророков и расслабленного и иных, и не отлучаем их от их собтвенных тел их собственные души, но одним лишь словом(смыслом)(τῷ λόγῳ μόνῳ) понимаем, где собственное души, а где тела. Как же не ужасным будет к душам и телам сие применять, а к Спасителю отказываться это относить, но сливать природы, хоть они не столь различны по отношению к друг другу как душа и тело, но все же настолько[различны] насколько недавнее(временнόе) отстоит от предвечного и сотворенное от сотворшего?


ΕΡΑΝ. Ἡ θεία γραφὴ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸ πάθος ὑπομεμενηκέναι
φησί.

Божественное писание говорит, что Сын Божий претерпел страдание


ΟΡΘ. Οὐδὲ ἡμεῖς ἄλλον τινὰ πεπονθέναι φαμέν· ἴσμεν δὲ ὅμως
παρὰ τῆς θείας διδαχθέντες γραφῆς, ὡς ἀπαθὴς ἡ τῆς θεότητος
φύσις. Ἀπάθειαν τοίνυν καὶ πάθος ἀκούοντες καὶ ἀνθρωπότητος καὶ
θεότητος ἕνωσιν, τοῦ παθητοῦ σώματος τὸ πάθος εἶναί φαμεν, τὴν
ἀπαθῆ δὲ φύσιν ἐλευθέραν μεμενηκέναι τοῦ πάθους ὁμολογοῦμεν.

И мы ни о ком ином пострадавшем не говорим; но при этом знаем, научившись из божественных писаний, что нестрадательна божественная природа. Слыша и о нестрадательности и о страдании и о единении человечества и божества, мы говорим о страдающего тела страдании, а нестрадательную природу исповедуем пребывшей свободной от страдания.


ΕΡΑΝ. Σῶμα τοίνυν ἡμῖν τὴν σωτηρίαν προὐξένησεν.

Итк тело нам спасение принесло.


ΟΡΘ. Οὐκ ἀνθρώπου σῶμα ψιλοῦ, ἀλλὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. Εἰ δὲ τοῦτό σοι νομίζεται
μικρόν τε καὶ εὐτελές, πῶς τὸν τούτου γε τύπον σεπτὸν ἡγῇ καὶ
σωτήριον; Εἰ δὲ ὁ τύπος προσκυνητὸς καὶ σεβάσμιος, πῶς αὐτὸ τὸ
ἀρχέτυπον εὐκαταφρόνητον καὶ σμικρόν;

Не простого человека тело, но Господа нашего Иисуса Христа единородного Сына Божия. Если сие тебе кажется малым и ничтожным, то как же его образ честен и спасителен? Если образ поклоняем и честен, то как же его прообраз будет призираем и мал?


ΕΡΑΝ. Οὐκ εὐτελὲς ἡγοῦμαι τὸ σῶμα, ἀλλὰ διαιρεῖν ἀπὸ τῆς
θεότητος οὐκ ἀνέχομαι.

Не ничтожным я считаю, но отказываюсь отделять его от божества.


ΟΡΘ. Οὐδὲ ἡμεῖς, ἀγαθέ, διαιροῦμεν τὴν ἕνωσιν, ἀλλὰ θεωροῦ-
μεν τὰ τῶν φύσεων ἴδια. Καὶ σὺ δὲ δήπουθεν συνομολογήσεις αὐτίκα.

И мы, о благий, не разделяем единение, но созерцаем свойства природ. И ты наверное сейчас это исповедуешь со мной.


ΕΡΑΝ. Προφητικῶς ταῦτα προσαγορεύεις.

Пророчески это говоришь.


ΟΡΘ. Οὐ προφητικῶς, ἀλλ' εἰδὼς τῆς ἀληθείας τὴν δύναμιν.
Ἀλλά μοι ἀπόκριναι καὶ τοῦτο προσερωτῶντι· ὅταν ἀκούσῃς τοῦ
κυρίου λέγοντος, "Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν," καί, "Ὁ ἑωρακὼς
ἐμὲ, ἑώρακε τὸν πατέρα," τῆς σαρκὸς ταῦτα λέγεις ἢ τῆς θεότητος
ἴδια;

Не пророчески, но ведая истины силу. Но ответь мне вопросшающему и сие; когда слышишь Господа говорящего «Я и Отец одно есть» и «видевший меня видел Отца» ты что говоришь это о свойствах плоти или божества?


ΕΡΑΝ. Καὶ πῶς οἷόν τε κατ' οὐσίαν ἓν εἶναι τὴν σάρκα καὶ τὸν
πατέρα;

И как же по сущности одним будет плоть с Отцем?


ΟΡΘ. Τοιγαροῦν τῆς θεότητος ταῦτα δηλωτικά.

Таким образом это являет божество.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так.


ΟΡΘ. Καὶ τό, "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος," καὶ τὰ
τούτοις ὅμοια;

И «в начале был Логос и Бог был Логос» и сему подобное?


ΕΡΑΝ. Ὡμολόγηται
Так исповедуется.


ΟΡΘ. Ὅταν δὲ πάλιν θεία λέγῃ γραφή, "Ἰησοῦς δὲ κεκοπιακὼς
ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκάθητο οὕτως ἐπὶ τῆς πηγῆς," τίνος ὑποληπτέον
τὸν κόπον; τῆς θεότητος ἢ τοῦ σώματος;

И снова когда божественное Писание говорит «Иисус устав от пути, сел у источника», чего есть усталость божества или тела?


ΕΡΑΝ. Οὐκ ἀνέχομαι τὰ ἡνωμένα μερίζειν.

Я не согласен разделять соединенное.ΟΡΘ. Τῇ θείᾳ οὖν, ὡς ἔοικε, φύσει προσαρμόττεις τὸν κόπον;

Как кажется божественной природе относишь усталость?


ΕΡΑΝ. Ἐμοὶ οὕτως δοκεῖ
Мне так кажется.


ΟΡΘ. Ἀλλ' ἄντικρυς ἀντιφθέγγῃ τῷ προφήτῃ βοῶντι· "Οὐ πει-
νάσει, οὐδὲ κοπιάσει, οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ,
διδοὺς τοῖς πεινῶσιν ἰσχύν, καὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις λύπην." Καὶ
μετ' ὀλίγα· "Οἱ δὲ ὑπομένοντές με ἀλλάξουσιν ἰσχύν, πτεροφυήσου-
σιν ὡς ἀετός· δραμοῦνται, καὶ οὐ κοπιάσουσι· βαδιοῦνται, καὶ οὐ
πεινάσουσι." Πῶς τοίνυν ὁ τὸ ἀνενδεές τε καὶ ἄπονον τοῖς ἄλλοις
δωρούμενος, αὐτὸς τοῦ κόπου τὸ πάθος καὶ τῆς πείνης καὶ τοῦ
δίψους ὑπέμεινεν;

Но перед собой увидишь пророка вопиющего «не голодает, и не устает, и нет иследования мысли Его,дающего голодаюим силу, и не испытывающим плохого печаль.» И вскоре «терпящие меня изменят силу, окрылятся подобно орлу, будут действовать и не уставать; идти и не голодать. Как же тот кто ненуждаемость и неуставаемость другим дарует, сам усталости страсть и голода и жажды претерпевает?


ΕΡΑΝ. Πολλάκις εἶπον, ὅτι ὡς θεὸς ἀπαθής ἐστι καὶ ἀνενδεής·
μετὰ δὲ τὴν σάρκωσιν ἠνέσχετο τῶν παθῶν.

Я много раз сказал, что как Бог не нуждается ни в чем и нестрадающ Он, но после воплощения претепевает страсти.


ΟΡΘ. Τῇ θεότητι τὰ πάθη δεχόμενος, τῇ παθητῇ φύσει παρα-
χωρῶν κατὰ φύσιν ὑπομένειν τὰ πάθη καὶ κηρύττειν τῷ πάσχειν, ὡς
οὐ φαντασία τὸ φαινόμενον, ἀλλ' ἀληθῶς ἐκ τῆς ἀνθρωπείας φύσεως
εἰλημμένον; Σκοπήσωμεν δὲ οὕτως· ἀπερίγραφον τὴν θείαν φύσιν
φαμέν;

Божеством страсти принимает, или страстной природе предоставляет претерпеть по природе страдания и возвещать страдание, как то что не фантазия видимое, но воистину из человеческой природы воспринятое? Цель наша такова; не неописуемой ли божественную природу называем?


ΕΡΑΝ. Οὕτως ἔχει.

Да так.


.
ΟΡΘ. Ἡ δὲ ἀπερίγραφος φύσις ὑπ' οὐδενὸς περιγράφεται.

Если неописуем сия природа, то никем не может быть описанна.


ΕΡΑΝ. Οὐ γὰρ οὖν.

Конечно нет


ΟΡΘ. Οὐ τοίνυν δεῖται μεταβάσεως· πανταχοῦ γάρ ἐστιν.

И не нуждаеся в перемещении ибо везде он есть.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Воистину так.


ΟΡΘ. Τὸ δὲ μεταβάσεως οὐ δεόμενον οὐδὲ βαδίσεως.

Не в перемещении не нуждается ни в шествии.


ΕΡΑΝ. Φαίνεται.

Очевидно


ΟΡΘ. Τὸ δὲ μὴ βαδίζον οὐ κοπιᾷ.

Не шествуюший не устает.


ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Никак


ΟΡΘ. Οὐκ ἄρα κεκοπίακεν ἡ θεία φύσις ἀπερίγραφος οὖσα καὶ μὴ
δεομένη βαδίσεως.

Так что не уставала божественная природа, как неописуемая и не нуждавшаяся в шествии.


ΕΡΑΝ. Ἀλλ' ἡ θεία γραφὴ κεκοπιακέναι τὸν Ἰησοῦν ἱστορεῖ, θεὸς
δὲ ὁ Ἰησοῦς· "Εἷς γὰρ κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι' οὗ τὰ πάντα."

Но божественное Писание устающим описывает Иисуса, ибо Бог Иисус, «ибо один Господь Иисус Христос, через которого все».


ΟΡΘ. Ἐπειδὴ τοίνυν κεκοπιακέναι αὐτὸν καὶ μὴ κοπιᾶν ἡ θεία
λέγει γραφή (ἀληθῆ δὲ ἀμφότερα, ψευδὲς γὰρ οὐδὲν ἡ θεία λέγει
γραφή), σκοπητέον πῶς μὲν τοῦτο, πῶς δὲ ἐκεῖνο τῷ ἑνὶ προσώπῳ
δυνατὸν προσαρμόσαι.

Поскольку устающим его и не устающим называет божественное Писание( ибо и то и другое истинно ибо ничего ложного не говорит божественное Писание), остается выяснить как может и то и другое быть относимо к одному лицу.


ΕΡΑΝ. Σὺ τοῦτο δεῖξον· σὺ γὰρ τοὺς τῆς διαιρέσεως ἡμῖν εἰσκομί-
ζεις λόγους.

Ты покажи это. Ибо ты вводишь у нас смысл разделения.


ΟΡΘ. Οἶμαι τοῦτο καὶ βαρβάρῳ ῥᾴδιον διαγνῶναι, ὡς τῆς τῶν
ἀνομοίων φύσεων ὁμολογηθείσης ἑνώσεως δέχεται μὲν τὸ πρόσωπον
τοῦ Χριστοῦ καὶ ταῦτα κἀκεῖνα διὰ τὴν ἕνωσιν, ἑκατέρᾳ δέ γε φύσει
τὰ πρόσφορα προσαρμόττεται, τῇ μὲν ἀπεριγράφῳ τὸ ἄπονον, τῇ δὲ
μεταβαινούσῃ καὶ βαδιζούσῃ ὁ κόπος. Ποδῶν γὰρ ἴδιον τὸ βαδίζειν,
καὶ νεύρων τὸ τῷ πλείονι διατείνεσθαι πόνῳ.

Мне кажется и варвару это легко понять, ибо когда исповеданно неподобных природ единение, принимает лицо Христа и то и другое по причине сего единения[1], каждой природе ей соотвествующее относится, неописуемому неуставаемость, перемещаемому и шествующему усталость. Ибо ног есть шествие и нервов и большему напрягатся усталостью.


ΕΡΑΝ. Ὡμολόγηται ταῦτα σωματικὰ εἶναι παθήματα.

Да это телесные есть страдания.


ΟΡΘ. Ἀληθὴς ἄρα πρόρρησις ἐκείνη, ἣν ἐγὼ μὲν ἐποιησάμην,
σὺ δέ γε ἐκωμῴδησας, ὡς ἐθέλησας. Ἰδοὺ γὰρ ἡμῖν ὑπέδειξας, τίνα
μὲν ἀνθρωπότητι, τίνα δὲ προσήκει θεότητι.

Итак, истинно то изречение, которое я сделал, а ты его высмеял, как хотел. Вот ты нам показал, что человечеству относится, а что божеству.


ΕΡΑΝ. Ἀλλ' οὐκ εἰς δύο τὸν ἕνα διεῖλον υἱούς.
Но не двух одного раздяляем сына.


ΟΡΘ. Οὐδὲ ἡμεῖς τοῦτο δρῶμεν, φίλος, ἀλλ' εἰς τὸ διάφορον
ἀφορῶντες τῶν φύσεων, σκοποῦμεν τί μὲν πρέπον θεότητι, τί δὲ
ἁρμόδιον σώματι.

И мы этого не делаем, о благий, но различие природ упоминая, имеем целью воздать подобающее божеству, и телу подобоющее-телу.[2]


ΕΡΑΝ. Οὐκ ἐδίδαξεν ἡμᾶς οὕτω διαιρεῖν ἡ θεία γραφή· ἀλλὰ τὸν
υἱὸν τοῦ θεοῦ εἴρηκε τεθνάναι. Οὕτω γὰρ ὁ ἀπόστολος ἔφη· "Εἰ γὰρ
ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ."
Καὶ τὸν κύριον εἴρηκεν ἐκ νεκρῶν ἐγηγέρθαι· "Ὁ γὰρ θεός, φησί, καὶ
τὸν κύριον ἐξήγειρε."

Не так нам показывает раздялять божественное писание, но говорит о том, что Сын Божий умер. Так и апостол говорит «Хоть и были мы врагами, но примирились с Богом смертью Его Сына». И Господа назвал из мертвых восставшим «Ибо Бог, сказал и Господа восставил


ΟΡΘ. Ὅταν οὖν ἡ θεία λέγῃ γραφή, "Συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέ-
φανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτῷ," καὶ
τὴν ψυχὴν εἴποι ἄν τις μετὰ τοῦ σώματος παραδεδόσθαι ταφῇ;

Когда говорит божественное Писание «взяли Стефана благочестивые мужи, и сотворили плач великий о нем», что скажет кто нибудь, что и душу вместе с телом предали погребению?


ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Нет конечно.


ΟΡΘ. Καὶ ὅταν ἀκούσῃς Ἰακὼβ τοῦ πατριάρχου λέγοντος,
"Θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου," περὶ σώματος ἢ περὶ ψυχῆς
ταῦτα εἰρῆσθαι τοπάζεις;

И когда слышишь патриарха Иакова говорящего «Погребите меня с отцами моими» ты к душе или к телу сие относишь?


ΕΡΑΝ. Δῆλον ὡς περὶ σώματος
Ясно, что к телу.ΟΡΘ. Ἀνάγνωθι δὲ καὶ τὰ ἑξῆς.

Да прочтется и то, что следует.


ΕΡΑΝ. "Ἐκεῖ ἔθαψαν Ἀβραὰμ καὶ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·"
καί· "Ἐκεῖ ἔθαψαν Ἰσαὰκ καὶ Ῥεβέκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·" καί·
"Ἐκεῖ ἔθαψαν Λείαν."

«Там погребли Авраама и его жену; и «там похоронили Исаака и Ревекку его жену» и «там похоронили Лию.»


ΟΡΘ. Οὐδὲ ἐν τούτοις, οἷς νῦν ἀνέγνως, σώματος ἐμνημόνευσεν
θεία γραφή, ἀλλὰ τῶν ὀνομάτων ἃ τὴν ψυχὴν ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα
ἐδήλου. Ἡμεῖς μέντοι διαιροῦμεν ὀρθῶς, καί φαμεν τὰς μὲν ψυχὰς
ἀθανάτους εἶναι, μόνα δὲ τῶν πατριαρχῶν τὰ σώματα ἐν τῷ διπλῷ
κατατεθῆναι σπηλαίῳ.

Итак, нигде из того что прочитанно, не говорит только о теле божественное Писание, но душу вместе и тело показует. Мы же верно отделяем, и утверждаем, что души безсмертны, и только тела патрирахов были положенны в двойной пещере.


ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно это.


ΟΡΘ. Καὶ ὅταν ἀκούσωμεν τῆς τῶν πράξεων ἱστορίας διηγου-
μένης, ὡς ὁ Ἡρώδης ἀνεῖλεν Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μα-
χαίρᾳ, ἥκιστα καὶ τὴν ψυχὴν νομιοῦμεν τεθνάναι.

И когда услышим историю деяний, повествующую о том, как Ирод Иакова брата Иоанна поразил мечом, никоим образом не разумеем что и душа его умерла.


ΕΡΑΝ. Πῶς γὰρ οἵ γε τῆς δεσποτικῆς παραινέσεως μεμνημένοι,
"Μὴ φοβεῖσθε, λεγούσης, ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ
ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι;"

Как ведь  вспомним владычнее наставление «не бойтесь убивающих телу, души же не могущих убити?»


ΟΡΘ. Οὔ σοι δοκεῖ δυσσεβὲς εἶναι καὶ σχέτλιον, τῶν μὲν ἀνθρω-
πίνων ὀνομάτων ἀκούοντας μὴ ἀεὶ ψυχὴν ὁμοῦ καὶ σῶμα νοεῖν, μηδὲ
θανάτου πέρι καὶ τάφου τῆς γραφῆς διηγουμένης, συμπεριλαμβάνειν
τῇ διανοίᾳ τῷ σώματι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τῷ σώματι μόνῳ ταῦτα
προσήκειν νομίζειν, τὴν δὲ τῆς ψυχῆς ἀθανασίαν εἰδέναι, τῇ τοῦ
κυρίου διδασκαλίᾳ πιστεύοντας· τοῦ δὲ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὸ πάθος
ἀκούοντας, μὴ οὕτω ποιεῖν, ἀλλὰ τοῦ μὲν σώματος, ᾧ προσήκει τὸ
πάθος, ἥκιστα μνημονεύειν, τὴν δὲ θείαν φύσιν, τὴν ἀπαθῆ καὶ
ἄτρεπτον καὶ ἀθάνατον θνητὴν τῷ λόγῳ καὶ παθητὴν ἀποφαίνειν· καὶ
ταῦτα εἰδότας, ὡς εἴπερ οἵα τε παθεῖν ἦν ἡ τοῦ θεοῦ λόγου φύσις,
περιττὴ τοῦ σώματος ἡ πρόσληψις ἦν;
ΕΡΑΝ. Παρὰ τῆς θείας γραφῆς μεμαθήκαμεν, ὡς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
τὸ πάθος ὑπέμεινεν.

Пусть не кажется тебе нечестивым и губительным, о человеческих телах слышашему, что не всегда душа и тело вместе имеются ввиду,  когда о смерти и погребении говорит писание, не нужно умом соединять телу душу, но только к телу сие относить, душу же понимать безсмертной, веря учению Господню; Слыша же о страдании Сына Божия, не таким образом нужно  делать, что телесное, к которому и относится страсть, немного упоминать, а божественную же природу, безстрастную и непревратную и безсмертную, смертной по смыслу и страдающей являть; ведь зная это, если бы страдающей была Бога Логоса природа, разве не излишним было бы восприятие тела?
ΕΡΑΝ Из божественного писания научились, что Сын Божий страсть претерпел.


[1] Срав.Кирилл Александрийский: «все евангельские гласы человеческие же и богоподобные к одному лицу относим» «Πάσας τοίνυν τας εν τοις ευαγγελίοις φωνάς, τας τε ανθρωπίνας και μην και τας θεοπρεπείς, ενί προσώπω προσάπτομεν» (PG 76, 301C).


[2]  Срав. Кирилл Александрийский «Плакать и печалиться относим к человечеству…к божеству же относя богоподобное[2] (PG 75, 396CD). Τα «έκλαυσε και ελυπήθη… Ανατίθει τη ανθρωπότητι… Τη μεν θεότητι νέμοντες τα θεοπρεπή»

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...