©СВ.ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ. ЭРАНИСТ Диалог 3-й . ΑΠΑΘΗΣ (=нестрадающий).©(1-й перевод на русский) ч.3ΕΡΑΝ. Ἐν οἷς ἀνέγνως ἀρτίως, οὐ σώματος ἐμνημόνευσεν ἀπό-
στολος, ἀλλὰ τοῦ πάντων ἡμῶν σωτῆρος Χριστοῦ. Κατὰ σαυτοῦ
τοίνυν τὴν μαρτυρίαν παρήγαγες, καὶ σαυτὸν τοῖς σοῖς ἔβαλες
βέλεσιν.

В том, что ты прочел не о теле упомянул апостол, но о всех спасителе Христе.[1] Итак, от себя ты свидетельство привел, и себя на стрелы поставил.

ΟΡΘ. Ἐπελήσθης, ὡς ἔοικεν, ὅτι τάχιστα τῶν μακρῶν ἐκείνων
ὧν διεξῆλθον λόγων, δεικνὺς ὅτι πολλάκις τοῖς τῶν προσώπων ὀνό-
μασι καὶ τὸ σῶμα προσαγορεύουσι. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ νῦν δέδρακεν
ὁ θεῖος ἀπόστολος, καὶ τοῦτο αὐτόθεν ῥᾴδιον διαγνῶναι. Σκοπήσωμεν
δὲ ὡδί. Τοῦ δὴ χάριν ταῦτα γέγραφε Κορινθίοις ὁ θεσπέσιος οὗτος
ἀνήρ;

Избавился, похоже, так как скорее долгие тех приведенные слова, показывающие, что лиц имена и к телу прилагаются. Это и ныне делает божественный апостол, и это здесь легко понять. Цель же наша в следующем. Почему написал это коринфянам божественный сей муж?

ΕΡΑΝ. Τινὲς αὐτοὺς ἐξηπάτησαν, ὡς οὐκ ἔσται σωμάτων ἀνά-
στασις. Τοῦτο τοίνυν μαθὼν τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος, τοὺς περὶ
τῆς τῶν σωμάτων ἀναστάσεως αὐτοῖς προσενήνοχε λόγους.

Некторые из них были обмануты, и считали, что нет воскресения. Узнав об этом учитель вселенной о воскресении тел им преподносит слово.

ΟΡΘ. Καὶ τί δήποτε, δεῖξαι βουλόμενος τὴν τῶν σωμάτων ἀνά-
στασιν, τὴν δεσποτικὴν ἀνάστασιν εἰς μέσον παρήγαγεν;

И почему желая показать воскресение тел, владычнее воскресение в центр полагает?

ΕΡΑΝ. Ὡς ἱκανὴν δηλῶσαι τὴν πάντων ἡμῶν ἀνάστασιν.

Как способное показать и воскресение всех нас.

ΟΡΘ. Τί γὰρ ἐοικὸς ἔχει τῷ θανάτῳ τῶν ἄλλων, ἵνα τῇ ἀναστάσει
τεκμηριώσῃ τὴν πάντων ἀνάστασιν;

В чем подобна смерть других, так что бы служить доводом в обоснование всеобщего воскресения?

ΕΡΑΝ. Τούτου χάριν ἐνηνθρώπησεν ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ,
καὶ πέπονθε, καὶ θανάτου πεῖραν ἔλαβεν, ἵνα καταλύσῃ τὸν θάνατον.
Ἀναστὰς τοιγαροῦν διὰ τῆς οἰκείας ἀναστάσεως κηρύττει τὴν πάντων
ἀνθρώπων ἀνάστασιν.

Поэтому и вочеловечился единородный Сын Божий, и пострадал и смерти опыт принял, чтобы разрушить смерть. Итак воскреснув, он своим воскресением возвещает всех людей воскресение.


ΟΡΘ. Καὶ τίς ἂν πιστεύσειεν ἀνάστασιν ἀκούων θεοῦ ταύτῃ
παραπλησίως καὶ τὴν πάντων ἀνθρώπων ἀνάστασιν ἔσεσθαι; Οὐκ ἐᾷ
γὰρ πιστεύειν τῷ λόγῳ τῆς ἀναστάσεως τῶν φύσεων τὸ ἀνόμοιον.
Ὁ μὲν γὰρ θεός, οἱ δὲ ἄνθρωποι· πλεῖστον δὲ ὅσον θεοῦ καὶ ἀνθρώ-
πων τὸ μέσον· οἱ μὲν γὰρ θνητοὶ καὶ ἐπίκηροι, καὶ χόρτῳ καὶ ἄνθει
ἀπεικασμένοι· ὁ δὲ παντοδύναμος.

И кто же поверит в будущее воскресение всех людей слыша о том, что оно божие? Разве осмысленно верить в воскресение если природы неподобны. Он Бог, мы же люди, и нет средины межу Богом и человеком; ибо люди смертны и тленны и цветку уподобляемы, а он Всесилен.

ΕΡΑΝ. Ἀλλὰ σῶμα εἶχεν ἐνανθρωπήσας ὁ θεὸς λόγος, καὶ διὰ
τούτου τὴν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἔδειξεν ὁμοιότητα.

Но имеет тело вочеловечившийся Бог Логос и посредством него людям являет подобие.

ΟΡΘ. Τοῦ σώματος οὖν ἄρα ὅλως τό τε πάθος καὶ θάνατος καὶ
ἡ ἀνάστασις, καὶ τοῦτο δεικνὺς ἑτέρωθεν ὁ θεῖος ἀπόστολος ὑπισχνεῖ-
ται πᾶσι τὴν ἀναβίωσιν, καὶ τοῖς τῇ μὲν τοῦ σωτῆρος ἀναστάσει
πιστεύουσι, τὴν δὲ κοινὴν πάντων ἀνάστασιν μῦθον ὑπολαμβάνουσι,
κέκραγε λέγων· "Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται,
πῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν, ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; Εἰ δὲ
ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· εἰ δὲ Χριστὸς
οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις
ὑμῶν." Καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ γεγενημένου τὸ ἐσόμενον βεβαιοῖ· ἀπὸ δὲ
τοῦ ἀπιστουμένου ἐκβάλλει τὸ πιστευόμενον. Εἰ γὰρ ἐκεῖνο, φησίν,
ὑμῖν ἀδύνατον καταφαίνεται, καὶ τοῦτο δήπου ψευδές. Εἰ δὲ τοῦτό γε
ἀληθὲς καὶ πιστὸν εἶναι δοκεῖ, κἀκεῖνο ὡσαύτως δοκείτω εἶναι
πιστόν. Σώματος γὰρ ἀνάστασις κἀνταῦθα κηρύττεται, καὶ ἀπαρχὴ
τοῦτό γε ἐκείνων προσαγορεύεται. Τοῦτο γὰρ μετὰ τοὺς πάλαι
πολλοὺς συλλογισμοὺς ἀποφαντικῶς εἴρηκεν. "Νυνὶ δὲ Χριστὸς
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Ἐπειδὴ
γὰρ δι' ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.
Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ
Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται." Καὶ οὐ μόνον τὸν περὶ τῆς ἀνα-
στάσεως ἐβεβαίωσε λόγον, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον
ἀπεκάλυψε. Ταύτῃ τοι καὶ ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν προσηγόρευσεν,
ἵνα δείξῃ τὴν θεραπείαν τῇ νόσῳ κατάλληλον.

Значит тела есть и страсть и смерть и воскресение[2], и сие показывая божественный апостол обещает всем возрождение, и тем кто в воскресение спасителя веруют, и тем кто всеобщее воскресение мифом считают, вопиет говоря: «Если же возвещается что Христос из мертвых восстает, как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, и что Христос не восстает; если же Христос не восстает, то тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших». И уже произошедшим[воскресением] будущее удостоверяет; и из того что не исповедуется изводит то во что веруют. Если то вам кажется невозможным, то и это ложно. Если же то истинно и верно вам кажется, то и иное вы должны верным считать. Ибо воскресение тел здесь возвещается и об этом и его начаток провозглашается.

Это давно многими силлогизмами явственно сказанно. «Ныне же Христос восстаетт из мертвых, начатком усопших став. Так как через человека смерть, через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживотворятся.» И не только о воскресении удостверил слово, но и таинство домостроительства открыл. Ибо оно и человеком Христа провозглашает, дабы показать подобающее болезни врачество.
Кипр. Сошествие во ад.(воскресение).кон.12.в Панагия Араку

ΕΡΑΝ. Ἄνθρωπος οὖν μόνον ἐστὶν ὁ Χριστός;

Что разве только человек Христос?

ΟΡΘ. Ἄπαγε· τοὐναντίον γὰρ πολλάκις εἰρήκαμεν, ὡς οὐ μόνον
ἄνθρωπός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ θεὸς προαιώνιος. Πέπονθε δὲ ὡς ἄνθρωπος,
οὐχ ὡς θεός. Καὶ τοῦτο σαφῶς ἡμᾶς ἐδίδαξεν ὁ θεῖος ἀπόστολος
εἰρηκώς· "Ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι' ἀνθρώπου
ἀνάστασις νεκρῶν." Καὶ Θεσσαλονικεῦσι δὲ γράφων ἀπὸ τῆς τοῦ
σωτῆρος ἡμῶν ἀναστάσεως βεβαιοῖ τὸν περὶ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως
λόγον. "Εἰ γὰρ πιστεύομεν, φησίν, ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη,
οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ."

Никак нет; Наоборот мы много рз сказали, что не только человек, но и Бог предечный. Но пострадал как человек, а не как Бог. И сему ясно научил нас божественный апостол изрекший: «поскольку через человека смерть, через человека и воскресение мертвых.» И когда Солунянам пишет, то из спасителева воскресения удостоверяет смысл общего вокресения. «если веруем, что Иисус умер и воскрес, так Бог и усопших Иисусом(через Иисуса) возведет с Ним.»

ΕΡΑΝ. Ἔδειξε μὲν ὁ ἀπόστολος τὴν κοινὴν ἀνάστασιν διὰ τῆς
δεσποτικῆς ἀναστάσεως. Καὶ δῆλον ὡς σῶμα ἦν κἀνταῦθα τὸ τεθνεός
τε καὶ ἀναστάν. Οὐ γὰρ ἂν ἐπειράθη διὰ τούτου γε δεῖξαι τὴν πάντων
ἀνάστασιν, εἰ μὴ τὴν πρὸς ἐκεῖνα εἶχε κατ' οὐσίαν συγγένειαν. Οὐ
μὴν ἀνέξομαι τῇ ἀνθρωπείᾳ γε φύσει μόνῃ προσάψαι τὸ πάθος· ἀλλ'
ἀκόλουθον εἶναί μοι δοκεῖ τὸ λέγειν τὸν θεὸν λόγον τεθνηκέναι σαρκί.

Показал апостол общее воскресение из владычнего воскресения. И ясно что тело было там умершим и воскресшим. Он бы не старался из сего показывать всеобщее воскресение, если б он тем не имел по сущности сродства. Не принимаю того, чтоб только человеческой природе относить страдание, но мне кажется последовательным говорить, что Бог Логос умер плотью.

ΟΡΘ. Πολλάκις ἐδείξαμεν, ὡς τὸ φύσει ἀθάνατον κατ' οὐδένα γε
τρόπον ἀποθανεῖν δύναται. Εἰ τοίνυν τέθνηκεν, οὐκ ἄρα ἀθάνατος.
Ἡλίκοι δὲ τῇ βλασφημίᾳ τῶν λόγων οἱ κίνδυνοι;

Много раз показали, природой безсмертное никоим образом умереть не может и если умер, то значит не безсмертен. Сколь велика хула этих слов и ее опасность?

ΕΡΑΝ. Φύσει μέν ἐστιν ἀθάνατος, ἐνανθρωπήσας δὲ πέπονθεν.

Природой, да безсмертен, вочеловечившись же пострадал.

ΟΡΘ. Τοιγαροῦν τροπὴν ὑπέμεινε. Πῶς γὰρ ἄλλως ἀθάνατος ὢν
ἐδέξατο θάνατον; Ἀλλὰ μὴν συνωμολογήσαμεν ἄτρεπτον εἶναι τὴν
τῆς τριάδος οὐσίαν· ἥκιστα οὖν ἄρα θανάτου μετέλαχε φύσιν ἔχων
ὑπερτέραν τροπῆς.

Значит претерпел превращение. Ибо как иначе тот кто был безсмертен претерпел бы смерть? Но да исповедаем вместе, что непревратна есть Троицы сущность; смерти не причастен имеющий превысшую превратности природу.

ΕΡΑΝ. Ὁ θεῖος εἴρηκε Πέτρος, "Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ
ἡμῶν σαρκί."

Рекл божественный Петр «Христос пострадавший за нас плотию

ΟΡΘ. Τούτῳ γε καὶ ἡμέτερος συμφωνεῖ λόγος· ἐκ γὰρ τῆς θείας
γραφῆς μεμαθήκαμεν τὸν τῶν δογμάτων κανόνα.
ΕΡΑΝ. Πῶς τοίνυν οὔ φατε τὸν θεὸν λόγον πεπονθέναι σαρκί;

Сему и наше согласно слово; ибо из божественного писания мы познали догматов правило.
ΕΡΑΝ Как же не говорите о Боге Слове пострадавшем плотию?

ΟΡΘ. Ὅτι παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ ταύτην οὐχ εὑρήκαμεν τὴν φωνήν.

Потому что в Писании не находим такого гласа

ΕΡΑΝ. Καὶ μὴν τοῦ μεγάλου Πέτρου χρῆσιν τοιαύτην ἀρτίως
παρήγαγον.

Я великого Петра целостно предоставил.

ΟΡΘ. Ἀγνοεῖς, ὡς ἔοικε, τὴν τῶν ὀνομάτων διαφοράν.

Ты не знаешь, как кажется, разницы имен.

ΕΡΑΝ. Ποίων ὀνομάτων; Οὐ δοκεῖ σοι θεὸς εἶναι λόγος ὁ δεσπό-
της Χριστός;

Каких имен? Ты не считаешь, что Бог Логос есть владыка Христос?

ΟΡΘ. Τὸ Χριστὸς ὄνομα ἐπὶ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν τὸν
ἐνανθρωπήσαντα θεὸν λόγον δηλοῖ· τὸ Ἐμμανουὴλ τὸν μεθ' ἡμῶν
θεόν, τὸν θεὸν καὶ ἄνθρωπον· τὸ δέ γε θεὸς λόγος οὑτωσὶ λεγόμενον
τὴν ἁπλῆν φύσιν, τὴν προκόσμιον, τὴν ὑπέρχρονον, τὴν ἀσώματον
σημαίνει. Οὗ δὴ χάριν τὸ πανάγιον πνεῦμα τὸ διὰ τῶν ἁγίων ἀπο-
στόλων φθεγξάμενον οὐδαμοῦ πάθος ἢ θάνατον τῇδε τῇ προσηγορίᾳ
προσήρμοσεν.

Имя Христос Господа и спасителя нашего вочеловечевшегося Бога Логоса являет[3]; Эммануил означает с нами Бог, Бога и человека; а Бог Логос так говоримое простую природу, предмирную, сверхвременную, нетелесную обозначает. Вот почему нигде Всесвятый Дух, страсть или смерть к этому имени не прилагает.

ΕΡΑΝ. Εἰ τῷ Χριστῷ προσάπτει τὸ πάθος, ὁ δὲ θεὸς λόγος ἐναν-
θρωπήσας ὠνομάσθη Χριστός, οὐδὲν ἄτοπον οἶμαι δρᾶν λέγων τὸν
θεὸν λόγον πεπονθέναι σαρκί.

Если Христу прилагаем страсть, а Бог Логос вочеловечившись назван Христом, ничего нелепого думаю нет говорить, что Бог Логос пострадал плотию.

ΟΡΘ. Πάντολμον μὲν οὖν καὶ μάλα θρασὺ τὸ ἐγχείρημα. Ἐξε-
τάσωμεν δὲ ὧδέ πη τὸν λόγον. Τὸν θεὸν λόγον ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς
εἶναι ἡ θεία λέγει γραφή.

Всесмело и более того дерзностно это делать. Исследуем здесь слово. Бог Логос бытие имеет из Бога и Отца говорит божественное  Писание.

ΕΡΑΝ. Ἀληθῆ λέγεις.

Истинно говоришь

ΟΡΘ. Καὶ μέντοι καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὡσαύτως ἐκ τοῦ θεοῦ
εἶναι διδάσκει.

И также и Дух святый из Бог бытие имеет учит.

ΕΡΑΝ. Ὡμολόγηται.

Так исповедуем.

ΟΡΘ. Ἀλλὰ τὸν μὲν θεὸν λόγον υἱὸν ὀνομάζει μονογενῆ.

Но Бога Логоса называет Сыном единородным.

ΕΡΑΝ. Οὕτως ὀνομάζει.

Так называет

ΟΡΘ. Τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον υἱὸν οὐδαμοῦ προσηγόρευσεν.

Духа же Святого нигде сыном не называет.

ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Нет конечно.

ΟΡΘ. Καίτοι ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦτο ἔχει τὴν ὕπαρξιν.

Несмотря на то что и Он из Бога и Отца имеет бытие.

ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно.

ΟΡΘ. Ἐπειδὴ τοίνυν συνομολογοῦμεν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς
εἶναι καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα, τολμήσαις ἄν ποτε υἱὸν ὀνομάσαι
τὸ πανάγιον πνεῦμα;

Посколько совместно исповедали, что из Бога и Отца есть и Сын и Дух Святой, дерзнул ли бы ты когда нибудь Сыном назвать Всесвятого Духа.

ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Никак

ΟΡΘ. Διατί;

Почему?

ΕΡΑΝ. Ἐπειδήπερ οὐχ εὑρίσκω τόδε τὸ ὄνομα παρὰ τῇ θείᾳ
γραφῇ.

Потому что не нахожу такого имени в божественном писании.

ΟΡΘ. Ἀλλὰ γεγεννημένον;

Но рожденным?

ΕΡΑΝ. Οὐδὲ τοῦτο.

И так нельзя

ΟΡΘ. Τοῦ δὴ χάριν;

Чего ради?

ΕΡΑΝ. Οὐκ ἐδιδάχθην οὐδὲ τοῦτο παρὰ τῆς θείας γραφῆς.

Не наученны этому священным писанием.

ΟΡΘ. Τὸ δὲ μὴ γεγεννημένον μήτ' αὖ ἐκτισμένον ποίας ἂν εἰκότως
τύχοι προσηγορίας;

Не рожденное, но и не сотворенное, какого достойно наименовния

ΕΡΑΝ. Ἄκτιστον αὐτὸ καὶ ἀγέννητον ὀνομάζομεν.

Нетварным его и не ставшим быть называем.

ΟΡΘ. Τὸ δὲ πανάγιον πνεῦμα οὔτε ἐκτίσθαι οὔτε μὴν γεγεννῆσθαί
φαμεν.

Всясвятой Дух и не сотворен и не рожден, так говорим.

ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς.

Да

ΟΡΘ. Καλέσαι οὖν ἀγέννητον θαρσήσαις ἂν τὸ πανάγιον πνεῦμα;

Назвать нерожденным дерзнул бы всясвятой Дух?

ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Нет конечно

ΟΡΘ. Καὶ τί δήποτε μὴ καλεῖς ἀγέννητον τὸ φύσει μὲν ἄκτιστον,
μηδαμῶς δὲ γεγεννημένον;

И почему ты не называешь нерожденным природой нетварного и никоим образом не рожденного?

ΕΡΑΝ. Ὅτι τοῦτο οὐ μεμάθηκα παρὰ τῆς θείας γραφῆς, καὶ
σφόδρα δειμαίνω λέγειν τὰ παρ' ἐκείνης σεσιγημένα.

Потому, что не так я научен божественным Писанием и очень избегаю говорить о том о чем оно умолчало.

ΟΡΘ. Ταύτην δὴ οὖν ἡμῖν, ἀγαθέ, τὴν εὐλάβειαν καὶ ἐπὶ τοῦ
σωτηρίου διατήρησον πάθους, καὶ ὅσα τῶν θείων ὀνομάτων ἀφῆκεν ἡ
γραφὴ τοῦ πάθους ἐλεύθερα, ἄφες καὶ σύ, καὶ μὴ προσάψῃς τούτοις
τὸ πάθος.

Сие благочестие, о благий соблюдай и в отношении спасительного страдания, и то, что из божественных имен оставило Писание свободным от страдания оставь и ты, и не прилагай им страсть.

ΕΡΑΝ. Καὶ τίνα ταῦτά ἐστιν;
И каковы эти имена?

ΟΡΘ. Οὐδαμοῦ τῇ θεὸς προσηγορίᾳ τὸ πάθος συνέζευξεν.

Никоим образом имени Бог не сочетаем страсть.
ΕΡΑΝ. Οὐδὲ ἐγὼ τὸν θεὸν λόγον δίχα σώματος λέγω παθεῖν, ἀλλὰ
σαρκὶ πεπονθέναι φημί.

И я Бога Слова не без тела называю страдавшим, но говорю, что плотию пострадал.

ΟΡΘ. Τρόπον οὖν πάθους οὐκ ἀπάθειαν λέγεις· τοῦτο δέ γε οὐδὲ
ψυχῆς πέρι ἀνθρωπείας φαίη τις ἄν. Τίς γὰρ εἴποι ἄν, μὴ κομιδῇ
παραπαίων, ὅτι σαρκὶ τέθνηκεν ἡ Παύλου ψυχή; οὐδὲ γὰρ περὶ παμ-
πονήρου τινὸς τοῦτό γε ἂν ῥηθείη ποτέ· ἀθάνατοι γὰρ καὶ τῶν πονη-
ρῶν αἱ ψυχαί. Ἀλλὰ τὸν δεῖνα μὲν τὸν ἀνδροφόνον ἀνῃρῆσθαί φαμεν,
τὴν τούτου δέ γε ψυχὴν οὐκ ἄν τις εἴποι κατεσφάχθαι σαρκί. Εἰ δὲ
τὰς τῶν ἀνδροφόνων καὶ τυμβωρύχων ψυχὰς ἐλευθέρας εἶναι θανάτου
φαμέν, πολλῷ δήπουθεν δικαιότερον ἀθάνατον εἰδέναι τὴν τοῦ σωτῆ-
ρος ἡμῶν ψυχήν, ἅτε δὴ καὶ ἁμαρτίας ἥκιστα γεγευμένην. Εἰ γὰρ αἱ
τὰ μέγιστα πλημμελήσασαι τοῦ θανάτου τὴν πεῖραν διὰ τὴν φύσιν
διέφυγον, πῶς ἂν ἐκείνη, καὶ φύσιν ἀθάνατον ἔχουσα καὶ μηδὲ σμι-
κρᾶς ἁμαρτίας δεξαμένη κηλῖδα, ἐδέξατο ἂν τοῦ θανάτου τὸ ἄγκι-
στρον;

Образом этим страсть а не безстрастие называешь; это ясно и из примера человеческой души. Кто скажет, если только не в насмешку, что плотию умерла Павлова душа; даже и от вселукавого такое никогда не было сказанно; ибо безсмертны и лукавых души. Но даже если некого некоего человекоубийцу возьмем примером, разве кто то скажет что душа убиваеться плотию. Если даже человекоубийц и осквернителей гробниц души мы называем свободными смерти, сколь более справедливым будет безсмертной ведать нашего спасителя душу, греха совсем не вкусившую. Если даже огромные грехи совершившие опыта смерти по причине природы избежали, то как же природа безсмертие имеющяя и даже малейшего греха пятну не причастная, приняла бы смерти крючок?

ΕΡΑΝ. Μάτην ἡμῖν τοὺς μακροὺς τούτους προσενήνοχας λόγους.
Ὁμολογοῦμεν γὰρ ἀθάνατον εἶναι τὴν τοῦ σωτῆρος ψυχήν.

Напрасно ты нам столь долгие представил речи. Безсмертной исповедуем спасителя душу.

ΟΡΘ. Καὶ ποίας οὐκ ἂν εἴητε ἄξιοι τιμωρίας, τὴν μὲν ψυχήν,
κτιστὴν ἔχει τὴν φύσιν, ἀθάνατον λέγοντες, θνητὴν δὲ τῷ λόγῳ τὴν
θείαν οὐσίαν κατασκευάζοντες; Καὶ τὴν μὲν τοῦ σωτῆρος ψυχὴν οὐ
λέγοντες γεύσασθαι θανάτου σαρκί, αὐτὸν δὲ τὸν θεὸν λόγον, τὸν τῶν
ἁπάντων δημιουργόν, τοῦτον λέγειν τολμῶντες πεπονθέναι τὸ πάθος;

И какого же наказания вы не будете достойны если душу, которая имеет тварную природу, безсмертной называете, но при этом смертной по смыслу делаете божественную сущность? И спасителеву душу не называете вкусившей смерти плотию, но при этом самого Бога Логоса, всех Творца, вы называете претерпевшим страсть?


ΕΡΑΝ. Ἀπαθῶς αὐτὸν πεπονθέναι φαμέν.
Мы говорим что он безстрастно пострадал.

ΟΡΘ. Καὶ τίς σωφρονῶν τῶν καταγελάστων τούτων ἀνάσχοιτ' ἂν
γρίφων; ἀπαθὲς γὰρ πάθος οὐδεὶς ἀκήκοε πώποτε, οὐδὲ ἀθάνατον
θάνατον. Τὸ γὰρ ἀπαθὲς οὐ πέπονθε, καὶ τὸ πεπονθὸς οὐκ ἀπαθὲς
μείνοι ἄν. Ἡμεῖς δὲ ἀκούομεν τοῦ θείου Παύλου βοῶντος· "Ὁ
μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον."

Но кто из разумных не посмеется такому ребусу? О нестрадательном страдании и не слышал никто никогда, как и о безсмертной смерти. Нестрадательное нестрадало, а стадательное не пребыло нестрадающим. Мы же будем слушать божественного Павла вопиющего «единый имеющий безсмертие,в свете живущий неприступном


ΕΡΑΝ. Τί οὖν φαμεν καὶ τὰς ἀοράτους δυνάμεις καὶ τὰς τῶν
ἀνθρώπων ψυχὰς καὶ αὐτούς γε τοὺς δαίμονας ἀθανάτους;
И что же скажем, что и невидимые силы и человеческие души и те демоны безсмертны?

ΟΡΘ. Φαμέν· ἀλλὰ κυρίως ἀθάνατος θεός· οὐσίᾳ γὰρ ἀθάνατος,
οὐ μετουσίᾳ· οὐ γὰρ παρ' ἑτέρου τὴν ἀθανασίαν ἔχει λαβών. Τοῖς δέ
γε ἀγγέλοις καὶ τοῖς ἄλλοις, ὧν ἀρτίως ἐμνήσθης, αὐτὸς τὴν ἀθανα-
σίαν δεδώρηται. Εἰ τοίνυν ἀθάνατον αὐτὸν ὁ θεσπέσιος ὀνομάζει
Παῦλος, καὶ μόνον τὴν ἀθανασίαν ἔχειν φησίν, πῶς αὐτῷ τὸ τοῦ
θανάτου προσαρμόζετε πάθος;

Да скажем; но главным образом безсмертен бог; Ибо он сущностью(бытием) безсмертен, а не причастием; ибо не от другого безсмертие принял. Ангелам и другим, которых ты вспомнил безсмертие даруется. Итак если безсмертным его божественный Павел называет, и единственныи имеющим безсмертие, как же вы ему смерти страсть прилагаете?

ΕΡΑΝ. Μετὰ τὴν σάρκωσιν αὐτὸν γεύσασθαι θανάτου φαμέν.

Мы говорим что после воплощения он вкусил смерти.

ΟΡΘ. Ἀλλ' ἄτρεπτον αὐτὸν πολλάκις ὡμολογήσαμεν. Εἰ δὲ ἀθά-
νατος πρότερον ὢν ὕστερον διὰ σαρκὸς ὑπέμεινε θάνατον, εἰ τοῦτό τις
δέξαιτο, πῶς ἂν πιστεύσειε τῷ Δαβὶδ λέγοντι πρὸς αὐτόν· "Σὺ δὲ ὁ
αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι;" κατὰ γὰρ τὸν ὑμέτερον
λόγον οὐκ ἔμεινεν. Ὁ αὐτὸς ἀθάνατος γὰρ ὢν διὰ σαρκὸς ὑπέμεινε
θάνατον, τροπῆς ἡγησαμένης ὑπέμεινε θάνατον, ἐξέλιπε δὲ αὐτοῦ καὶ
ἡ ζωὴ τρεῖς ἡμέρας καὶ ἰσαρίθμους νύκτας, καὶ ποίαν τὸ ταῦτα
λέγειν ἀσεβείας ὑπερβολὴν καταλείπει; Οἶμαι γὰρ οὐδὲ τοῖς κατὰ
τῆς ἀσεβείας ἀγωνιζομένοις τὸ ταῦτα διὰ τῆς γλώττης προφέρειν
ἀκίνδυνον.

Но мы его многажды непревратным исповедали. Если же прежде он был безсмертным а потом через плоть вкусил смерти, если кто то принимает сие, то как верить будете Давиду говорящему ему «Ты один и тот же есть и лета твоя не оскудеют»? ибо согласно вашему слову не пребыл[одним и тем же]. Тот же будучи безсмертным,превращением введенным[вами] претерпел смерть, лишен был и жизни три дня и три ночи, и какого же нечестия это не превосходит? Думаю, что против нечестия борющимся это произносить языком небезопасно.

ΕΡΑΝ. Παῦσαι δυσσεβείας ἡμᾶς γραφόμενος. Οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς
τὴν θείαν φύσιν πεπονθέναι φαμέν, ἀλλὰ τὴν ἀνθρωπείαν· τὴν δέ γε
θείαν συμπεπονθέναι τῷ σώματι.

Прекрати нечестие нам приписывать. И мы не говорим, что божественная природа пострадала, но человеческая, однако при этом божественная была сострадающей телу.

ΟΡΘ. Τὸ συμπεπονθέναι πῶς λέγεις; ὡς τῶν ἥλων ἐμπηγνυμένων
τῷ σώματι τὴν θείαν φύσιν τῆς ἀλγηδόνος τὴν αἴσθησιν δέξασθαι;

Сопострадала, что имеешь ввиду? Что когда гвоздь был вводимым в тело божественная природа болезненное чувство приняла?

ΕΡΑΝ. Ναιχί.

Да конечно.

ΟΡΘ. Καὶ νῦν καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐξετασμένοις ἐδείξαμεν οὐδὲ
τὴν ψυχὴν πάντων μεταλαγχάνουσαν τῶν τοῦ σώματος· ἀλλὰ τὸ
σῶμα τὴν ζωτικὴν δύναμιν δεχόμενον διὰ τῆς ψυχῆς τὴν αἴσθησιν
ἔχειν τῶν παθημάτων. Εἰ δὲ καὶ συγχωρήσαιμεν τὴν ψυχὴν τῷ
σώματι συναλγεῖν, οὐδὲν ἧττον ἀπαθῆ τὴν θείαν φύσιν εὑρήσομεν.
Οὐ γὰρ ἀντὶ ψυχῆς συνήφθη τῷ σώματι. Ἢ οὐ συνομολογεῖς αὐτὸν
ἀνειληφέναι ψυχήν;

И сейчас и в том, что иследовали прежде выяснили что не душа всячески причастны тому, что свойственно телу, но напротив тело принимает жизненную силу, посредством души и  имеет ощущение страданий. Хоть и допустим, что душа телу соболит, ничуть не меньше божественную природу нестрадающей находим. Ибо он не вместо души соединена с телом. Или не исповедуешь со мной, что он и душу воспринял?


ΕΡΑΝ. Πολλάκις συνωμολόγησα.
Много раз с тобой это иповедал

ΟΡΘ. Καὶ τὴν λογικὴν ψυχήν;

Разумную душу?

ΕΡΑΝ. Πάνυγε.

Конечно.

ΟΡΘ. Εἰ τοίνυν μετὰ τοῦ σώματος ἀνείληφε τὴν ψυχήν, συνεχωρή-
σαμεν δὲ συμπάσχειν τῷ σώματι τὴν ψυχήν, ἡ ψυχὴ ἄρα συνέπαθεν,
οὐχ ἡ θεότης τῷ σώματι· συνέπαθε δὲ τὰς ὀδύνας ὡς εἰκὸς δεξαμένη
διὰ τοῦ σώματος. Ἀλλὰ συμπάσχειν μὲν ἴσως τῷ σώματι φαίη τις
ἂν τὴν ψυχήν, συναποθνῄσκειν δὲ οὐδαμῶς· ἀθάνατον γὰρ ἔλαχε
φύσιν. Διά τοι τοῦτο καὶ ὁ κύριος ἔφη· "Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν
ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι."
Εἰ τοίνυν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τοῦ σωτῆρός φαμεν τῷ σώματι κοινωνῆσαι
θανάτου, πῶς ἄν τις τὴν παρ' ὑμῶν τολμωμένην δέξαιτο βλασφημίαν,
ἣ τὴν θείαν φύσιν μεταλαχεῖν θανάτου λέγειν τολμᾷ; καὶ ταῦτα τοῦ
κυρίου νῦν μὲν τὸ σῶμα προσφερόμενον, νῦν δὲ τὴν ψυχὴν ταραττο-
μένην ἐπιδεικνύντος.

Итак, ежели вместе с телом вопринял и душу допускаем сострадание души телу, то есть душа страдала вместе с телом, но не божество страдало с телом; совместно страдала[душа] как печали естественно принимающяя, посредством тела. Но хоть и допускаем говорить о сострадании души телу, но никак не о соумирании с ним, ибо ее природа безсмертна. Почему и сказал Господь «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить.» Итак если даже и душа спасителя никак смерти не причастна, как же некоторые из вас дерзают принимать хулу, и говорить что божественная природа приобщилась смерти? И это при том, что ныне Господь тело приносит, и ныне же душу смущающююся(волнующююся) показывает.

ΕΡΑΝ. Καὶ ποῦ τὸ σῶμα προσφερόμενον ὁ κύριος ἔδειξεν; Ἢ
πάλιν ἡμῖν τὴν πολυθρύλλητον ὑμῶν προσοίσετε μαρτυρίαν· "Λύσατε
τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν;" καὶ τὸν εὐ-
αγγελιστὴν ἡμῖν βρενθυόμενοι παρέξετε λέγοντα· "Αὐτὸς δὲ ἔλεγε
περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὑτοῦ, καὶ ὅτε ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἔγνωσαν
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ
καὶ τῷ λόγῳ, ᾧ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς."
ΟΡΘ. Εἰ λίαν οὕτω ταῖς θείαις φωναῖς ἀπεχθάνεσθε, αἳ τὸ μέγα
κηρύττουσι τῆς οἰκονομίας μυστήριον, τί δήποτε μὴ Μαρκίωνι καὶ
Βαλεντίνῳ καὶ Μάνητι παραπλησίως τὰς τοιάσδε φωνὰς ἐξαλείφετε;
καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ταὐτὸ τοῦτο δεδράκασιν. Εἰ δὲ θρασὺ τοῦτο δοκεῖ καὶ
ἀνόσιον, μὴ κωμῳδεῖτε τοῦ δεσπότου τὰ ῥήματα, ἀλλὰ τοῖς ἀποστό-
λοις ἀκολουθεῖτε πιστεύσασι μετὰ τὴν ἀνάστασιν, ὡς ἡ θεότης
ἀνέστησαν ὃν ἔλυσαν οἱ Ἰουδαῖοι ναόν.

И где же тело приносимое Господь показал? Или снова нам многослыщанное принесете свидетельство «Разрушьте храм сей и в три дня воздвигну его?» Или евангелиста важничая представите говорящего: «Он говорил о храме тела своего, и когда восстал из мертвых, поняли ученики его, что это сказал Иисус, и поверили писанию  слову которое сказзал Иисус

Если столь сильно божественных слов отвращаетесь, которыми великое возвещается таинство, то чем от маркионовых или валентиновых или манесовых гласов ваши отличны? Ибо и те так же делали. Если же дерзким вам это кажется и несмысленным, то не высмеивайте владыки глаголы, но следуйте апостолам поверившим после воскресения, что божество восставило, разрушенный иудеями храм.

ΕΡΑΝ. Εἰ μαρτυρίαν ἔχεις στερράν, παῦσαι λοιδορούμενος, καὶ
πλήρωσον τὴν ὑπόσχεσιν.

Если имеешь свидетельство твердое прекрати насмехатся и исполни обещание.

ΟΡΘ. Μέμνησαι πάντως τῶν εὐαγγελικῶν λογίων ἐκείνων, ἐν οἷς
τοῦ μάννα καὶ τῆς ἀληθινῆς τροφῆς ὁ κύριος ἐποιήσατο σύγκρισιν.

Ты помнишь те евангельские слова в которых манна сравнивается Господом с истинной пищей.

ΕΡΑΝ. Μέμνημαι.

Помню.

ΟΡΘ. Ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ περὶ τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς πολλοὺς
λόγους διεξελθὼν ἐπήγαγε καὶ ταῦτα· "Ὁ δὲ ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ
σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς." Καὶ ἔστιν
ἰδεῖν ἐν τοῖς λόγοις καὶ τὴν τῆς θεότητος φιλοτιμίαν καὶ τὴν δωρεὰν
τῆς σαρκός.

В том месте о хлебе жизни, среди многих слов были и такие «хлеб который я дам вам плоть моя есть, которую я дам з жизнь мира.» И нужно видеть в этих словах и божества любочестие и дар плоти.

ΕΡΑΝ. Οὐκ ἀπόχρη μαρτυρία μία τὴν ἀμφισβήτησιν λῦσαι.

Недостаточно одного свидетельства для того чтоб разрешить недоумение.

ΟΡΘ. Αἰθίοψ εὐνοῦχος οὐ πολλὰς ἀνέγνω γραφάς, ἀλλὰ μίαν
εὑρὼν προφητικὴν μαρτυρίαν δι' ἐκείνης ἐποδηγήθη πρὸς σωτηρίαν.
Ὑμᾶς δὲ οὐχ ἱκανοὶ πεῖσαι πάντες ἀπόστολοι καὶ προφῆται, καὶ οἱ
μετ' ἐκείνους τῆς ἀληθείας γενόμενοι κήρυκες. Ἀλλ' ὅμως καὶ ἑτέρας
σοι περὶ τοῦ δεσποτικοῦ σώματος μαρτυρίας προσοίσω. Οἶσθα τῆς
εὐαγγελικῆς ἱστορίας ἐκεῖνό γε τὸ χωρίον, ἔνθα τὸ πάσχα φαγὼν
μετὰ τῶν μαθητῶν ἔδειξε μὲν τοῦ τυπικοῦ προβάτου τὸ τέλος, ἐδί-
δαξε δὲ τῆς σκιᾶς ἐκείνης ποῖον ὑπάρχει σῶμα.

Евнух ефиоп немногие читал писания, но одно пророческое свидетельство и им одним направлен был к спасению. Вас же не могут убедить все апостолы и пророки и с ними глашатаи истины. Но и иное тебе о владычнем теле свидетельство принесу. Ведомо то место евангельской истории, где вкушая пасху с учениками показал конец образного(прообразующего) агнца, научил что тени той сутью есть тело.

ΕΡΑΝ. Οἶδα τήνδε τὴν ἱστορίαν.

Знаю эту историю.

ΟΡΘ. Οὐκοῦν ἀναμνήσθητι, τί μὲν κύριος λαβὼν ἔκλασε, τί δὲ
τὸ ληφθὲν προσαγορεύσας εἴρηκεν.

Так что вспомни что Господь взяв преломил, и как взятое назвал.

ΕΡΑΝ. Τῶν ἀμυήτων ἕνεκα μυστικώτερον λέξω. Λαβὼν καὶ
κλάσας καὶ τοῖς μαθηταῖς διανείμας ἔφη· "Τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον," ἢ "κλώμενον," κατὰ τὸν ἀπόστολον· καὶ
πάλιν· "Τοῦτό μού ἐστι τὸ αἷμα τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ
πολλῶν ἐκχυνόμενον."

Ради непосвященных немного таинственней скажу. Взяв и преломив раздл ученикам сказав: «Сие есть тело мое еже за вы даваемое или ломимое», согласно апостолу;  снова «сия есть кровь моя нового завета еже за многия изливаемая

ΟΡΘ. Οὐ τοίνυν θεότητος ἐμνημόνευσε τοῦ πάθους τὸν τύπον
ἐπιδεικνύς;

Итак не страдание божества помянул образ показывая?

ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Нет конечно

ΟΡΘ. Ἀλλὰ σώματός γε καὶ αἵματος;

Но тела и крови?

ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так

ΟΡΘ. Σῶμα ἄρα τῷ σταυρῷ προσηλώθη;

Итак тело к кресту было пригвожденно?

ΕΡΑΝ. Ἔοικεν.

Так видится

ΟΡΘ. Ἄταρ δὴ τόδε προσεξετάσωμεν. Ἡνίκα μετὰ τὴν ἀνάστασιν
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων πρὸς τοὺς ἁγίους ὁ δεσπότης εἰσελήλυθε
μαθητάς, καὶ δείσαντας ἐθεάσατο, τίνι τρόπῳ τὸ δέος ἔλυσε, καὶ πίστιν
ἀντὶ τοῦ δέους ἐνέθηκεν;

Однако к этому еще исследуем Когда после воскресения при запертых дверях к святым ученикам Владыка вошел и боявшись увидели  Его, то каким образом Он страх развеял и веру вместо страха внедрил?

ΕΡΑΝ. Εἶπεν αὐτοῖς· "Βλέπετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας
μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με, καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα
καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα."

Сказав им «смотрите руки мои и ноги, это я есть, потрогайте меня и увидите, что дух плоти т костей не имеет как вы видите у меня»

ΟΡΘ. Τὸ σῶμα τοίνυν αὐτοῖς ἀπιστοῦσιν ἐπέδειξεν;

Итак тело им невероющим показал?

ΕΡΑΝ. Δῆλον.

Это ясно.

ΟΡΘ. Τὸ σῶμα τοιγαροῦν ἐγήγερται;

То есть тело восстает?

ΕΡΑΝ. Φαίνεται.

Так кажется

ΟΡΘ. δὲ ἀνέστη, τοῦτο δήπου καὶ ἐτεθνήκει;

Воскресло то что умерло

ΕΡΑΝ. Ἔοικεν.

Так видится

ΟΡΘ. δέ γε ἐτεθνήκει, τοῦτο τῷ σταυρῷ προσηλώθη;

То же что умерло то и к кресто было пригвожденно?

ΕΡΑΝ. Ἀνάγκη.

Только так

ΟΡΘ. Τὸ σῶμα ἄρα πέπονθε κατὰ τὸν σόν γε λόγον.

Итак, тело пострадало, по твоему же слову.

ΕΡΑΝ. Τοῦτο φάναι βιάζεται ὁ τῶν λόγων εἱρμός.

Это вынуждается последовательностью слов.

ΟΡΘ. Σκοπήσωμεν δὲ καὶ ὡδί. Ἐγὼ δὲ πάλιν ἐρήσομαι, σὺ δὲ
φιλαλήθως ἀπόκριναι.
ΕΡΑΝ. Ἀποκρινοῦμαι.

Поставим цель и здесь. Я снова буду спрашивать, ты же с любовью к истине отвечай.
ΕΡΑΝ.Отвечаю.

ΟΡΘ. Ὁπηνίκα τὸ πανάγιον τοῖς ἀποστόλοις ἐπεφοίτησε πνεῦμα,
καὶ τὸ παράδοξον θέαμά τε καὶ ἄκουσμα πολλὰς ἀνθρώπων παρὰ τὸ
δωμάτιον ἐκεῖνο μυριάδας συνήθροισε, τίνα τῶν ἀποστόλων ὁ πρῶτος
τηνικαῦτα δημηγορῶν περὶ τῆς δεσποτικῆς εἴρηκεν ἀναστάσεως.

Когда всесвятый Дух апостолов осенил и странное зрелище и звук при собрании многих людей у комнаты мириады собрали, кого апостолы первым представили говорящим о господнем воскресении.

ΕΡΑΝ. Τὸν θεσπέσιον Δαβὶδ εἰς μέσον παρήγαγεν, ἔφη τε αὐτὸν
ὑποσχέσεις παρὰ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων δεξάμενον, ὡς ὁ δεσπότης
Χριστὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ βλαστήσει· καὶ ταύταις πεπι-
στευκότα, προϊδεῖν τε προφητικῶς αὐτοῦ τὴν ἀνάστασιν, καὶ διαρρή-
δην εἰπεῖν, ὡς οὐκ ἐγκατελείφθη εἰς ᾅδου ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, οὐδὲ ἡ σὰρξ
αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν
Божественного Давида в средину поставили, говоря о нем как обетования от Бога всех принявшем, ибо владыка Христос из плода его чресел процветет; и этому поверив провидел пророчески его воскресение, и твердо сказал, что не оставленна душа его во аде и плоть его не видела истления.

ΟΡΘ. Τούτων τοιγαροῦν ἀνάστασις.

Значит сих(души и тела) есть воскресение.

ΕΡΑΝ. Καὶ πῶς ἄν τις τῆς οὐ τεθνηκυίας ψυχῆς ἀνάστασιν εἴποι
γε σωφρονῶν;

И как же разумно говорить о воскресении не умиравшей души?

ΟΡΘ. Οἱ τῆς ἀτρέπτου καὶ ἀπεριγράφου θεότητος καὶ τὸ πάθος καὶ
τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνάστασιν εἶναι λέγοντες, πῶς ἡμῖν ἐξαίφνης
ἀνεφάνητε σώφρονες, ὡς παραιτεῖσθαι καὶ τῇ ψυχῇ προσάπτειν τὸ
τῆς ἀναστάσεως ὄνομα;

Вы непреложному и неописуемому божеству и страсть и смерть и воскресение относящие, как нам вдруг хотите казатся рзумными, как не соглашащиеся и душе относить имя воскресения?

ΕΡΑΝ. Ὅτι τῷ πεπτωκότι πρόσφορον τὸ τῆς ἀναστάσεως πρόσ-
ρημα.

Потому что падшему подобает имя воскресения(восстания).

ΟΡΘ. Ἀλλ' οὐ δίχα ψυχῆς τὸ σῶμα τυγχάνει τῆς ἀναστάσεως,
νεουργούμενον δὲ τῷ θείῳ βουλήματι, καὶ τῇ ὁμόζυγι συναπτόμενον,
ἀπολαμβάνει τὸ ζῆν. Ἢ οὐχ οὕτω τὸν Λάζαρον ὁ δεσπότης ἀνέστη-
σεν;

Но не без души с телом ведь происходит воскресение, новотворимое божественным волением оно сопряженно [с душой] и наслаждается жизнью. Разве не так Лазаря владыка воскресил?
Кипр. Панагя Асину 1105. Воскрешение Лазаря.

ΕΡΑΝ. Δῆλον ὡς οὐ σῶμα μόνον ἀνίσταται.

Ясно что не только тело воскресает.

ΟΡΘ. Σαφέστερον ταῦτα διδάσκει θεῖος Ἰεζεκιήλ. Ἐπιδείκνυσι
γὰρ ὅπως τε συνελθεῖν τὰ ὀστέα προσέταξεν ὁ θεός, καὶ ὅπως τούτων
ἕκαστον τὴν οἰκείαν ἀπέλαβεν ἁρμονίαν, καὶ ἔφυσε νεῦρα καὶ φλέβας
καὶ ἀρτηρίας, καὶ τὰς μεταξὺ τούτων ὑπεστρωμένας σάρκας, καὶ τὸ
δέρμα τούτων ἁπάντων τὸ κάλυμμα, καὶ τότε τὰς ψυχὰς ἐπανελθεῖν
πρὸς τὰ οἰκεῖα παρηγγύησε σώματα.

Яснейше об этом учит божественный Иезекииль. Показывает как сходится костям повелевает Бог и как каждое из них собственную принимает гармонию, и производит нервы вены и артерии, и между ними плоть, и кожу как всего этого покрытие и тогда душам снова вернутся в собственные[тела]


ΕΡΑΝ. Ἀληθῆ ταῦτα.
Истинно это

ΟΡΘ. Τὸ μέντοι κυριακὸν σῶμα ταύτην οὐχ ὑπέμεινε τὴν διαφθο-
ράν, ἀλλ' ἀκήρατον διαμεῖναν ἀπέλαβε τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν οἰκείαν ψυ-
χήν.

Господне же тело сего не претепело истления, но неиспорченным пребыв обрело в третий день собственную душу.

ΕΡΑΝ. Ὡμολόγηται.

Исповедую это.

ΟΡΘ. Τοιγάρτοι τούτων τὸ πάθος, ὧν καὶ θάνατος;

Так что этого(души и тела Христовых) и страдание и смерть.

ΕΡΑΝ. Πάνυγε.

Конечно

ΟΡΘ. Ὧν δὲ θάνατος, τούτων ἄρα καὶ ἀνάστασις;

Того чего была смерть, того и воскресение?

ΕΡΑΝ. Ἀνάγκη.

Только так

ΟΡΘ. Τῆς δέ γε ἀναστάσεως μνημονεύσας μέγας Πέτρος, καὶ
μὴν δὴ καὶ ὁ θεῖος Δαβίδ, τὴν μὲν ψυχὴν ἔφασαν μὴ ἐγκαταλειφθῆναι
εἰς ᾅδου, τὸ δὲ σῶμα μὴ ὑπομεῖναι διαφθοράν;

Упомянув о воскресении великий Петр и  конечно же божественный Давид, о душе сказали, что не оставленна она во аде, и о теле что не спытало оно истления?

ΕΡΑΝ. Οὕτως ἔφασαν.

Так сказали.

ΟΡΘ. Οὐκ ἄρα θεότης ὑπέμεινε θάνατον, ἀλλὰ τὸ σῶμα τῷ
χωρισμῷ τῆς ψυχῆς.

Так, что не божество претерпело смерть, но тело разлучилось с душой.

ΕΡΑΝ. Τῶν ἀτόπων τούτων λόγων ἐγώ γε οὐκ ἀνέξομαι.

Этих нелепых слов я не принимаю.

ΟΡΘ. Τοῖς οἰκείοις οὖν διαμάχῃ λόγοις· σοὶ γὰρ οὗτοί γε, οὓς
ἀτόπους ὠνόμασας.

Со своим же словами ведешь борьбу; твои он, которые ты нелепыми называешь

ΕΡΑΝ. Συκοφαντεῖς με ὅλως γε· τῶνδε γὰρ τῶν λόγων οὐδεὶς
ἐμός.

Клевещеш ты на меня. Ни одно из сих слов не мое.

ΟΡΘ. Ὅταν, τινὸς ἐρωτῶντος ποῖόν ἐστι τὸ ζῷον τὸ λογικὸν
ὁμοῦ καὶ θνητόν, ἀποκρίναιτό τις καὶ εἴποι, ἄνθρωπος, τίνα ἂν καλέ-
σαις ἑρμηνέα τοῦ λόγου, τὸν ἐρόμενον ἢ τὸν ἀποκρινόμενον;

Когда некто вопрошенный, что есть животное и разумное и смертное, ответил бы человек, кого бы ты назвал толкователем слова спросившего или ответившего?

ΕΡΑΝ. Τὸν ἀποκρινόμενον.

Ответившего.

ΟΡΘ. Εἰκότως ἄρα ἔφην σοὺς εἶναι τούσδε τοὺς λόγους· σὺ γὰρ
δήπουθεν ἀποκρινόμενος καὶ τὰ μὲν ἀπαγορεύων, τὰ δὲ συνομολογῶν,
ἐβεβαίους τοὺς λόγους.

Так же и здесь, значит твои слова; ибо ты конечно же отвечающий одно возглашающий иное вместе исповедующий подтверждаешь слова.

ΕΡΑΝ. Οὐκοῦν ἀποκρινοῦμαι μὲν οὐδαμῶς, ἐρήσομαι δὲ μόνον·
σὺ δὲ ἀποκρίνου μοι.

Таким образом больше не отвечаю. Только говорю. Но ты отвечай мне.

ΟΡΘ. Ἀποκρινοῦμαι.

Отвечаю.

ΕΡΑΝ. Τί δήποτε πρὸς τὴν ἀποστολικὴν φὴς ῥῆσιν ἐκείνην· "Εἰ
γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν;" Ἐνταῦθα
γὰρ οὔτε σώματος οὔτε ψυχῆς ἐμνημόνευσεν.

Что ты скажешь об апостольском речении «если б знали, то господа славы не распяли бы.» Здесь ни тела ни души не упоминает.

ΟΡΘ. Οὐκοῦν οὐδὲ τὸ σαρκὶ προσθετέον ἐνταῦθα, τοῦτο δὴ τὸ
ὑμέτερον τὸ κατὰ τῆς τοῦ λόγου θεότητος ἐξευρεθὲν ὑμῖν μηχάνημα·
ἀλλὰ γυμνῇ τῇ τοῦ λόγου θεότητι προσαπτέον τὸ πάθος.

Так что если здесь не упоминается плоть, это по вашему в смысле божества выдумывается вашей хитростью;но голой(одной) божественности Логоса относите страдание.


ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς· σαρκὶ γὰρ πέπονθεν· ἡ δὲ ἀσώματος φύσις
αὐτὴ καθ' αὑτὴν παθεῖν οὐχ οἵα τε ἦν.
Никак;ибо плотью пострадал; нетелесная природа сама по себе страдать не могла.

ΟΡΘ. Ἀλλ' οὐδὲν προσήκει τοῖς ἀποστολικοῖς προσθεῖναι ῥητοῖς.

Но ничто в этом не соответствует апостольским речениям.

ΕΡΑΝ. Οὐδὲν ἄτοπον τὸν ἀποστολικὸν εἰδότα σκοπὸν τὸ ἐλλεῖπον
προσθεῖναι.

Ничего нелепого нет в том, чтобы зная цель апостолов недостающее добавить.

ΟΡΘ. Προσθεῖναι μέντοι τοῖς θείοις μανικόν ἐστι καὶ θρασύ·
ἀναπτύσσειν δὲ τὰ γεγραμμένα καὶ τὴν κεκρυμμένην ἀποκαλύπτειν
διάνοιαν ὅσιόν τε καὶ εὐαγές.

Добавлять к божественному безумно есть и дерзко, но развить уже написанное и в нем сокрытое открыть это разума преподобного и чистого[дело]

ΕΡΑΝ. Ὀρθῶς ἔφης.

Верно говоришь.

ΟΡΘ. Οὐδὲν οὖν ἀπεικὸς οὐδὲ ἀνόσιον δρῴημεν ἂν καὶ ἡμεῖς
ἐρευνῶντες τῶν γεγραμμένων τὸν νοῦν.

Так что и мы никак не глупо сдели бы если иследовали нписанных смысл.

.
ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Ясно, что нет.

ΟΡΘ. Κοινῇ τοίνυν τὸ δοκοῦν κεκρύφθαι ζητήσωμεν.

Сообща сокровенное исследуем...

ΕΡΑΝ. Πάνυγε.

Конечно.

ΟΡΘ. Ἀδελφὸν τοῦ κυρίου τὸν θεῖον Ἰάκωβον μέγας προσηγό-
ρευσε Παῦλος.

Братом Господа Иакова провозгласил великий Павел.

ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно

ΟΡΘ. Πῶς τοίνυν αὐτὸν νοήσομεν ἀδελφόν; πότερον τῇ τῆς θεό-
τητος ἢ τῇ τῆς ἀνθρωπότητος ἀγχιστείᾳ;

Как мы будем понимать его братом? Откуда от божества или от человечества близость?

ΕΡΑΝ. Τὰς ἡνωμένας φύσεις διελεῖν οὐκ ἀνέξομαι.

Соединенные природы делить не согласен

ΟΡΘ. Καὶ μὴν πολλάκις διεῖλες ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐξητασμένοις.
Ταὐτὸ δὲ τοῦτο δράσεις καὶ νῦν. Εἰπὲ γάρ μοι, μονογενῆ τὸν θεὸν
λόγον λέγεις υἱόν;

И тем не менее делишь как в вышеиследованом. Это сделаешь и сейчас. Скажи мне Единородным сыном Бога Логоса называешь?

ΕΡΑΝ. Οὕτω λέγω.

Так называю.

ΟΡΘ. δὲ μονογενὴς τὸν μόνον υἱὸν δηλοῖ;

Единородный одного сына показывает?

ΕΡΑΝ. Πάνυγε.

Конечно.

ΟΡΘ. Ἥκιστα δὲ ἀδελφὸν μονογενὴς ἔχει;
Брата единородный может иметь?

ΕΡΑΝ. Οὐδαμῶς ἔχει· οὐ γὰρ ἂν ἀδελφὸν ἔχων κληθείη μονο-
γενής.

Никак не имеет. Если бы имел брата не назывался бы единородным.

ΟΡΘ. Ψευδῶς ἄρα κεκλήκασι τὸν Ἰάκωβον ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.
Μονογενὴς γὰρ ὁ κύριος, ἥκιστα δὲ ἀδελφὸν ὁ μονογενὴς ἔχει.

То есть ложно назвали Иакова братом господним. Ибо Единородный есть Господь и брата единородный не имеет.

ΕΡΑΝ. Ἀλλ' οὐκ ἀσώματος ὁ κύριος, ἵνα μόνα τὰ τῇ θεότητι
προσήκοντά φασι τῆς ἀληθείας οἱ κήρυκες.

Но не безтелесен Господь, что бы только к божеству всё относили проповедники истины.

ΟΡΘ. Πῶς ἂν οὖν δείξαις ἀληθῆ τοῦ ἀποστόλου τὸν λόγον;

И как ты пожеш, что истинно слово апостола?

ΕΡΑΝ. Λέγων ὅτι κατὰ σάρκα οὗτος τῆς δεσποτικῆς συγγενείας
μετεῖχεν.

Говоря, что по плоти он родству с вдадыкой причастен.

ΟΡΘ. Ἰδοὺ πάλιν ἡμῖν εἰσήγαγες τὴν παρ' ὑμῶν κατηγορου-
μένην διαίρεσιν
Ну вот снова ты ввел разделение в котором нас обвиняешь.

ΕΡΑΝ. Οὐκ ἦν ἑτέρως τὴν συγγένειαν δεῖξαι.

Невозможно по иному родство показать.

ΟΡΘ. Μὴ τοίνυν κατηγόρει τῶν ἑτέρως τὰ τοιαῦτα διαλύειν μὴ
δυναμένων.

Тогда не обвиняй тех кто по иному это различать не могут.

ΕΡΑΝ. Εἰς ἕτερα τὸν λόγον ἀπάγεις ἐκκλῖναι θέλων τὸ πρόβλημα.
Ты к иному слово ведешь уклонится желая от вопроса.

ΟΡΘ. Οὐδαμῶς, ἀγαθέ· διὰ γὰρ δὴ τῶν ἐξητασμένων κἀκεῖνο
λυθήσεται· καὶ σκόπησον οὑτωσί. Τοῦ κυρίου ἀδελφὸν τὸν Ἰάκωβον
ἀκούσας, οὐ τῇ θεότητι προσήκειν, ἀλλὰ τῇ σαρκὶ τὴν συγγένειαν
εἴρηκας;

Никоим образом, о благий, ибо из того что уже исследовано и этому решение находим; и смотри. Ты услышав что брат Господень Иаков, не божеству, но плоти родство отнес?

ΕΡΑΝ. Οὕτως ἔφην.

Так я сказал


ΟΡΘ. Κἀνταῦθα τοίνυν τοῦ σταυροῦ τὸ πάθος ἀκούσας, τῇ σαρκὶ
τοῦτο προσάρμοσον.
Итак, тогда о крестном страдании слышиш, относи это к плоти.

ΕΡΑΝ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος κύριον τῆς δόξης τὸν ἐσταυρωμένον
ἐκάλεσεν.

Апотол Павел Господом славы распятого назвал.

ΟΡΘ. Καὶ αὐτὸς ἀπόστολος ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου τὸν κύριον
προσηγόρευσεν. Ὁ αὐτὸς δὲ κύριος κἀνταῦθα κἀκεῖ. Εἰ τοίνυν ὀρθῶς
ἐκεῖ τὴν συγγένειαν προσήρμοσας τῇ σαρκί, καὶ τὸ πάθος δήπουθεν
ταύτῃ προσαρμοστέον. Τῶν γὰρ ἀτοπωτάτων τὴν μὲν συγγένειαν
κατὰ διαίρεσιν ἐννοεῖν, τὸ δὲ πάθος ἀδιαιρέτως προσάπτειν.

И тот же апостол Иакова братом господним назвал. Один и тот же Господь и там и здесь. Если верно там родство отнес к плоти, то конечно же и страсть ей подобает. Ибо нелепейше родство по разделению понимать, а страдание нераздельно полагать.
Св.Ап. Павел. Фреска из Св.обители Хиландар. Святая Гора Афон

ΕΡΑΝ. Ἐγὼ πείθομαι τῷ ἀποστόλῳ κύριον τῆς δόξης τὸν ἐσταυ-
ρωμένον προσαγορεύοντι.

Меня убеждает апостол Господом славы распятого назвавший.

ΟΡΘ. Καὶ ἐγώ γε πείθομαι καὶ πιστεύω κύριον εἶναι δόξης· οὐ γὰρ
ἀνθρώπου τινὸς κοινοῦ, ἀλλὰ τοῦ κυρίου τῆς δόξης σῶμα ἦν τὸ τῷ
ξύλῳ προσηλωθέν. Χρὴ μέντοι εἰδέναι, ὡς ἡ ἕνωσις κοινὰ ποιεῖ τὰ
ὀνόματα. Σκόπησον δὲ οὑτωσί. Τὴν σάρκα τοῦ κυρίου ἐκ τῶν οὐρα-
νῶν κατεληλυθέναι λέγεις;

И я убеждаюсь и исповедую Господом славы; ибо не человека простого, но Господа славы тело было к кресту пригвожденно.[4] Но нужно знать что единство общими делает имена. Смотри и здесь. Плоти Господа ты называешь с небес сошедшей?

ΕΡΑΝ. Οὐ δῆτα.

Нет конечно.

ΟΡΘ. Ἀλλ' ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς παρθένου διαπλασθῆναι;

Но в матке Девы образовавшейся?

ΕΡΑΝ. Οὕτω φημί.

Так говорю

ΟΡΘ. Πῶς οὖν κύριος λέγει· "Ἐὰν οὖν ἴδητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ-
που ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;" καὶ πάλιν· "Οὐδεὶς ἀναβέβη-
κεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ."

Как же Господь говорит «если увидите сына человеческого восходящего туда где был прежде? И сснова «никто не взошел на небо кроме сына человеческого сущего на небе.»


ΕΡΑΝ. Οὐ περὶ τῆς σαρκός, ἀλλὰ περὶ τῆς θεότητος λέγει.
Не о плоти, но о божестве там говорит.

ΟΡΘ. Ἀλλ' θεότης ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρός. Πῶς οὖν αὐτὸν υἱὸν
ἀνθρώπου καλεῖ;

Но божество из Бога и Отца. Как же сыном человеческим называет?

ΕΡΑΝ. Κοινὰ τοῦ προσώπου γέγονε τὰ τῶν φύσεων ἴδια. Ὁ γὰρ
αὐτὸς διὰ τὴν ἕνωσιν, καὶ υἱὸς ἀνθρώπου καὶ υἱὸς θεοῦ, καὶ αἰώνιος
καὶ πρόσφατος, καὶ υἱὸς Δαβὶδ καὶ κύριος Δαβίδ, καὶ τ' ἄλλα τὰ
τοιάδε ὁμοίως.

Общим лица стали свойства природ. Один и тот же по причине единства и сын человечский и сын Давидов и Господь Давида и тому подобное.

ΟΡΘ. Μάλα ὀρθῶς. Εἰδέναι μέντοι κἀκεῖνο χρή, ὡς οὐ σύγχυσιν
εἰργάσατο τῶν φύσεων ἡ κοινότης τῶν ὀνομάτων. Διὰ γάρ τοι τοῦτο
καὶ διαγνῶναι ζητοῦμεν, πῶς μὲν υἱὸς θεοῦ, πῶς δὲ πάλιν ὁ αὐτὸς
υἱὸς ἀνθρώπου, καὶ πῶς ὁ αὐτὸς χθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας·
καὶ τῇ εὐσεβεῖ διακρίσει τοῦ λόγου σύμφωνα τἀναντία εὑρίσκομεν.

Конечно верно. Но нужно и знать, что не производит слияния общность имен. Поэтому и и ищем познать как же и сын Божий и он же сын человеческй, и как он же вчера и днесь и он же во веки; и благочестивым различением согласным смыслу противоположности находим.

ΕΡΑΝ. Ὀρθῶς εἴρηκας.

Верно ты сказал.

ΟΡΘ. Ὥσπερ τοίνυν καταβεβηκέναι μὲν ἐκ τῶν οὐρανῶν τὴν
θείαν ἔφησθα φύσιν, υἱὸν δέ γε ἀνθρώπου κληθῆναι αὐτὴν διὰ τὴν
ἕνωσιν εἴρηκας, οὕτω προσηλωθῆναι μὲν τῷ ξύλῳ τὴν σάρκα προσήκει
λέγειν, ἀχώριστον δὲ ταύτης εἶναι τὴν θείαν φύσιν ὁμολογεῖν, κἀν τῷ
σταυρῷ, κἀν τῷ τάφῳ, πάθος ἐκεῖθεν οὐ δεχομένην, ἐπειδὴ πάσχειν
οὐ πέφυκεν, οὐδέ γε θνῄσκειν, ἀλλ' ἀθάνατον ἔχει καὶ ἀπαθῆ τὴν
οὐσίαν. Ταύτῃ τοι καὶ κύριον τῆς δόξης τὸν ἐσταυρωμένον ὠνόμασε,
τὸ τῆς ἀπαθοῦς φύσεως ὄνομα τῇ παθητῇ προσνείμας, ἐπειδήπερ
αὐτῆς ἐχρημάτισε σῶμα. Προσεξετάσωμεν δὲ καὶ τοῦτο. Ὁ θεῖος
εἶπεν ἀπόστολος· "Εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης
ἐσταύρωσαν." Ἐσταύρωσαν τοίνυν ἣν ἔγνωσαν φύσιν, οὐχ ἣν πάμπαν
ἠγνόησαν. Εἰ δὲ ἔγνωσαν ἣν ἠγνόησαν, οὐκ ἂν ἐσταύρωσαν ἥνπερ
ἔγνωσαν. Ἐπειδὴ δὲ τὴν θείαν ἠγνόησαν, τὴν ἀνθρωπείαν ἐσταύρω-
σαν. Ἢ οὐκ ἀκήκοας αὐτῶν λεγόντων· "Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζο-
μέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, ὅτι ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν;"
Διὰ δὲ τούτων δηλοῦσιν, ὡς ἣν μὲν ἑώρων ἐπεγίνωσκον φύσιν, τὴν δέ
γε ἀόρατον παντάπασιν ἠγνόουν. Εἰ δὲ κἀκείνην ἐπέγνωσαν, οὐκ ἂν
τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.

Так, что сойти с неба это божественной природы, сыном же человеческим по причине единения назван, так пригвожден к древу к плоти нужно относить, и нераздельной с нею божественную природу исповедоватьа  хоть и креста и гроба и того страдания не приемлющей, так как страдать не природно ей, и умирать также, но безсмертна и нестрадательна ее сущность. По ней и господом славы распятого назвал, нестрадательной природы имя страдательной присоединив, ибо это ее тело. Исследуем и следующее. Сказал божественный апостол; «если бы знали не распяли бы господа славы.» Итак, распяли ту природу, что познали, но не ту, что совершенно не познали. Если б познали, ту о которой пребыли в неведении, то не распяли бы, ибо познали бы. Потому что о божественной остались в неведении, распяли человеческую. Или не слышал как скзали они «не за доброе дело побить камнями хотим, но за богохульство, что ты будучи человеком делаешь самого себя богом?» Этим показывают, что видимую поняли природы, а о невидимой пребыли в полном неведении. Если бы и ее познали, то не распяли бы господа славы.

ΕΡΑΝ. Ταῦτα μὲν ἁμηγέπη τὸ εἰκὸς ἔχει. δὲ τῶν πατέρων τῶν
ἐν Νικαίᾳ συνεληλυθότων διδασκαλία τῆς πίστεως αὐτὸν τὸν μονο-
γενῆ, τὸν ἀληθινὸν θεόν, τὸν ὁμοούσιον τῷ πατρί, παθεῖν καὶ σταυρω-
θῆναί φησι.

Сия непременно подобие имеет. Учение же веры сошедшихся отцов никейских,  того единородного, истиным Богом, единосущным отцу, пострадавшим и распятым называет.

ΟΡΘ. Τῶν πολλάκις ὁμολογηθέντων ὡς ἔοικεν ἐπιλέλησαι.

Из тех моментов что много раз исповедывали бери подобное решение

ΕΡΑΝ. Ποίων;

Каких?

ΟΡΘ. Ὅτι μετὰ τὴν ἕνωσιν τῷ ἑνὶ προσώπῳ καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ
ταπεινὰ προσάπτει ἡ θεία γραφή. Ἴσως δὲ κἀκεῖνο ἠγνόησας, ὡς
εἰρηκότες πρότερον οἱ πανεύφημοι πατέρες σαρκωθέντα, ἐνανθρωπή-
σαντα, τότε ἐπήγαγον παθόντα, σταυρωθέντα, καὶ τὴν δεκτικὴν τοῦ
πάθους προδείξαντες φύσιν, οὕτω τὸ πάθος τοῖς λόγοις προσέθεσαν.

Того что после соединения одному лицу и высокие и смиренные[cлова] относит божественное писание. Возможно ты упускаешь из виду и то, что сначала сказали всеславные отцы воплотившегося и вочеловечевшегося, а потом вводят страдавша и погребенна, и природу приемлющую страдание прежде указывают, ей страдание словами прибавляют.

ΕΡΑΝ. Οἱ πατέρες τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τὸ ἐκ τοῦ φωτὸς φῶς, τὸν ἐκ
τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, ἔφασαν παθεῖν τε καὶ σταυρωθῆναι.

Отцы Сына Божия светом от света, из сущности отца, назвали страдавшим и распятым.

ΟΡΘ. Πολλάκις ἔφην, ὡς καὶ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπεια τὸ ἓν
δέχεται πρόσωπον. Διάτοι τοῦτο καὶ οἱ τρισμακάριοι πατέρες, ὅπως
δεῖ πιστεύειν εἰς τὸν πατέρα διδάξαντες, καὶ εἰς τὸ τοῦ υἱοῦ πρόσωπον
μεταβάντες, οὐκ εἶπον εὐθύς, καὶ εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ· καίτοι λίαν
ἀκόλουθον ἦν, τὰ περὶ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς εἰρηκότας, εὐθὺς καὶ τὴν
τοῦ υἱοῦ θεῖναι προσηγορίαν· ἀλλ' ἠβουλήθησαν ὁμοῦ καὶ τὸν τῆς
θεολογίας καὶ τὸν τῆς οἰκονομίας ἡμῖν παραδοῦναι λόγον, ἵνα μὴ ἄλλο
μὲν τὸ τῆς θεότητος, ἄλλο δὲ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος πρόσωπον νομισθῇ.
Τούτου δὴ χάριν τοῖς περὶ τοῦ πατρὸς εἰρημένοις ἐπήγαγον, ὡς χρὴ
πιστεύειν καὶ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ.
Χριστὸς δὲ μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ὁ θεὸς λόγος ἐκλήθη. Τοῦτο τοίνυν
τὸ ὄνομα πάντα δέχεται, καὶ ὅσα τῆς θεότητος, καὶ ὅσα τῆς ἀνθρω-
πότητος ἴδια. Ἐπιγινώσκομεν δὲ ὅμως, τίνα μὲν ταύτης, τίνα δὲ
ἐκείνης τῆς φύσεως· καὶ τοῦτο καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως
καταμαθεῖν εὐπετές. Τίνι γάρ, εἰπέ μοι, προσαρμόττεις τό, ἐκ τῆς
οὐσίας τοῦ πατρός; τῇ θεότητι ἢ τῇ ἐκ σπέρματος Δαβὶδ διαπλασ-
θείσῃ φύσει;

Много раз сказанно, что и божественное и человеческое одно приемлет лицо. Поэтому и треблаженные отцы, научив как должно исповедовать Отца и к лицу Сына перейдя, не сказали сразу и в Сына Божия, хоть это  было бы весьма последовательно, после того как сказанно о Боге и Отце, сразу же и Сына назвали бы, но восхотели вместе и богословия и домостроительства передать нам смысл, дабы не подумал бы кто что одно лицо есть божества, а другое человечества. Поэтому об отце слова вначале поставили, как нужно его исповедовать и в Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия. Ибо Христом Сын Божий после вочеловечения назван. Итак это имя все принимает  то, что божества собственное и то что свое человечества. Но познаем, что есть одной, а что другой природы; и это из самого символа веры полностью понять удобно. Итак скажи чему ты относишь «из сущности Отца» божеству или из семени давидова сделавшейся природе?

ΕΡΑΝ. Δῆλον ὡς τῇ θεότητι.

Ясно, что божеству

ΟΡΘ. Τὸ δέ, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, τίνος ἴδιον εἶναι φής;
τῆς θεότητος ἢ τῆς ἀνθρωπότητος;
ΕΡΑΝ. Τῆς θεότητος.

Бога истиного от Бога истинного, к чему отнесешь? К божеству или к человечеству?
ΕΡΑΝ. К божеству.

ΟΡΘ. Οὐκοῦν καὶ τῷ πατρὶ ὁμοούσιος οὐχ σάρξ, οὐδέ γε ψυχή·
κτισταὶ γὰρ αὗται· ἀλλ' θεότης, τὰ πάντα τεκτηναμένη;

Таким образом, Отцу единосущна не плоть, и не душа, ибо они тварны, но божество, вездесущее?

ΕΡΑΝ. Ἀληθές.

Истинно так.

ΟΡΘ. Οὕτω δὴ οὖν χρὴ πάθος ἀκούοντας καὶ σταυρὸν ἐπιγινώσκειν
τὴν φύσιν τὴν δεξαμένην τὸ πάθος, καὶ μὴ τῇ ἀπαθεῖ προσάπτειν, ἀλλ'
ἐκείνῃ, ἣ τούτου γε ἕνεκα προσελήφθη. Ὅτι γὰρ καὶ οἱ ἀξιάγαστοι
πατέρες ἀπαθῆ τὴν θείαν ὡμολόγησαν φύσιν, τῇ δὲ σαρκὶ τὸ πάθος
προσήρμοσαν, μαρτυρεῖ τὸ τῆς πίστεως τέλος· ἔχει δὲ οὕτως· "Τοὺς
δὲ λέγοντας, Ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ
ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεως ἢ οὐσίας
φάσκοντας εἶναι ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τούτους
ἀναθεματίζει ἡ ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία." Ὅρα δὲ
οὖν ὁποίαν ἠπείλησαν τιμωρίαν τοῖς τὸ πάθος τῇ φύσει τῇ θείᾳ
προσάπτουσιν.

Так что нужно о страдании слыша и о кресте понимать что это к природе принимающей страдание, а не к нестрадательной нужно относить, но той которая ради этого была воспринята. И достойные отцы нестрадательной исповедовали природы, но плоти относили страсть, и об этом свидетельствует окончание символа веры; которое гласит так; «говорящих же что было когда не был, и до рождения не был и что из не сущих стал быть, или из иной какой ипостаси и сущности говорящих быть ему и превратным или изменяемым считающим Сына Божия, таковых анафемствует кафолическая и апостольская Церковь.» Смотри какому наказанию подвергают тех кто страдание божественной природе сочетают.

ΕΡΑΝ. Περὶ τροπῆς αὐτοῖς ὁ λόγος ἐνταῦθα καὶ ἀλλοιώσεως.

Об превращени там слово и об изменении.

ΟΡΘ. Τὸ δὲ πάθος τί ἕτερόν ἐστι τροπὴ καὶ ἀλλοίωσις; Εἰ γὰρ
ἀπαθὴς πρὸ τῆς σαρκώσεως ὢν μετὰ τὴν σάρκωσιν ἔπαθε, τροπὴν
δήπουθεν ὑπομείνας ἔπαθε· καὶ εἰ ἀθάνατος πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως
ὢν ἐγεύσατο θανάτου, κατὰ τὸν ὑμέτερον λόγον, μετὰ τὴν ἐνανθρώ-
πησιν, ἠλλοιώθη πάντως θνητὸς ἐξ ἀθανάτου γενόμενος. Ἀλλὰ τοὺς
τοιούσδε λόγους καὶ μὴν δὴ καὶ τοὺς τούτων πατέρας τῶν ἱερῶν οἱ
πανεύφημοι πατέρες ἐξελαύνουσι περιβόλων, καὶ ὡς σεσηπότα μέλη
τοῦ ὑγιαίνοντος ἀποκόπτουσι σώματος. Οὗ δὴ χάριν σε παρακαλοῦμεν
δεῖσαι τὴν τιμωρίαν, καὶ μισῆσαι τὴν βλασφημίαν. Δείξω δέ σοι καὶ
ἐν ἰδίοις συγγράμμασι ταῦτα τοὺς ἁγίους πατέρας πεφρονηκότας ἃ
διεξέλθωμεν· ὧν ἔνιοι μὲν τῆς θαυμασίας ἐκείνης ὁμηγύρεως ἐκοινώνη-
σαν, τινὲς δὲ μετ' ἐκείνους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις διέπρεψαν, τινὲς δὲ
πάλαι καὶ πρόπαλαι τὴν οἰκουμένην ἐφώτισαν. Ἀλλ' οὔτε τὸ διάφορον
τῶν καιρῶν, οὔτε τὸ ἑτερόγλωττον τῶν φωνῶν τὴν συμφωνίαν ἐπή-
μανεν, ἀλλ' ἐοίκασι λύρᾳ πολλὰς μὲν ἐχούσῃ καὶ διαφόρους χορδάς,
μίαν δὲ ἠχὴν παναρμόνιον ἀφιείσῃ.

Страдание чем иным является как не превращением и изменением? Если нестрадателен был до воплощения, а после пострадал, то конечно в силу превращения пострадал; и если безсмертным был до вочеловечения а потом вкусил смерти, как вы говорите, в любом случае изменился смертным из безсмертного став. Но против этих слов и их отцов всеславные священные отцы поставили ограждения, и как зараженных членов от здравого их отделили тела. Поэтому прошу тебя убоятся наказания и возненавидеть богохульство. Я покажу тебе и в собственных писаниях этих отцов, презрение к тому что мы исследовали; будучи едиными они чудного сего сообщества приобщились. Некоторые в Церквях были выдающимися, некоторые в древности вселенную просветили. Но ни разность периодов, ни разноязычие согласия не нарушает, но как лира имеющая много струн, один звук всегармоничный они составляют.

ΕΡΑΝ. Ἐρασμίαν ἐμοὶ καὶ τριπόθητον προσοίσεις ἀκρόασιν·
ἀναμφίλεκτος γὰρ ἡ τοιαύτη διδασκαλία καὶ λίαν ἐστὶν ὀνησιφόρος.

 Это слышаниеДостойно любви и трижды желанно будет мне. Ибо несомненно таковое учение и весьма полезно.

ΟΡΘ. Ἀναπέτασον τοίνυν τὰς ἀκοάς, καὶ τῶν πνευματικῶν κρου-
νῶν ὑποδέχου τὰ νάματα.

Итак возвысь слух и духовных [водопроводных] труб(κρου-
νῶν) прими источники

[1] Мы видим здесь согласие Феодорита с Кирллом и 3 вс.собором и противоречие Эраниста Кириллу и Ефесу. Например догматическое письмо Кирилла, принятое всем 3-им  вс.собором говорит: «ибо Он был безстрастен(нестрадающ) в страдающем теле, в этом же смысле и умирание понимаем, ибо он безсмертен по природе и нетленен и жизнь и животворящий Божий Логос» ἦν γὰρ ἀπαθὴς ἐν τῶ πάσχοντι σώματι. κατὰ τὸν ἴσον δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ τεθνάναι νοοῦμεν. ἀθάνατος μὲν γὰρ κατὰ φύσιν καὶ ἄφθαρτος καὶ ζωὴ καὶ ζωοποιός ἐστιν τοῦ θεοῦ λόγος· Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Ephesenum anno 431 : Tomëvolumëpart 1,1,1, page 27, line 20
[2] Срав. 3 вс.собор. То же письмо Кирилла :«Его плоть вкусила смерти. Так же и когда говорим о его воскресении, говорим о Его восставшей плоти, не как падшей в тлен, да не будет, но в смысле что снова восстает Его тело» σὰρξ αὐτοῦ ἐγεύσατο θανάτου. οὕτω καὶ ἐγηγερμένης αὐτοῦ τῆς σαρκός, πάλιν ἀνάστασις αὐτοῦ λέγεται, οὐχ ὡς πεσόντος εἰς φθοράν, μὴ γένοιτο, ἀλλ' ὅτι τὸ αὐτοῦ πάλιν ἐγήγερται σῶμα. Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Ephesenum anno 431 : Tomëvolumëpart 1,1,1, page 28, line 1

[3]  Срав. Кирилл Александрийский: «Сына одного и единого по природе зная вочеловечевшегося; и Христом называет и Иисусом. Когда же и кто мог бы назвать Логоса Иисусом и Христом, если бы не стал он человеком? Иисусом потому что спасает народ, Христом же  потому что помазуется ради нас.» (PG 77 ,568С).[3] υἱὸν ἕνα καὶ μόνον κατὰ φύσιν εἰδῶς τὸν ἐνανθρωπήσαντα - καὶ Χριστὸν ὀνομάζει καὶ Ἰησοῦν. Πότε γὰρ ἂν ἐπιδείξειε τὶς Ἰησοῦν Χριστὸν ὀνομασθέντα τὸν Λόγον, εἰ μὴ ὅτι γέγονεν ἄνθρωπος; Ἰησοῦς μὲν γὰρ παρὰ τὸ σώζειν τὸν λαόν, Χριστὸς δὲ πάλιν διὰ τὸ κεχρίσθαι δἠμᾶς

[4] Срав. Кирилл Александрийский(3вс.собор) «Поскольку снова собственное его тело, как сказал Павел, за все вкусило смерти, то он называется вкусившим смерти»ἐπειδὴ δὲ πάλιν τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα χάριτι θεοῦ, καθά φησιν Παῦλος, ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτου, λέγεται παθεῖν αὐτὸς τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον, Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Ephesenum anno 431 : Tomëvolumëpart 1,1,1, page 27, line 21

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...