© Окончание трактата Эранист Феодорита Кирского. 1-я часть антологии отеческих цитат


Окончание трактата Эранист Феодорита Кирского. 1-я часть антологии отеческих цитат


©


 Первевод  черновой
Τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καὶ μάρτυρος. 

Ἐκ τῆς πρὸς Σμυρναίους ἐπιστολῆς.
Εὐχαριστίας καὶ προσευχῆς ἀπέχονται, διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν
εὐχαριστίαν σάρκα εἶναι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὑπὲρ
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσαν, ἣν τῇ χρηστότητι ὁ πατὴρ ἤγειρεν. Ignatius Scr. Eccl. : Epistulae vii genuinae (recensio media) : Epistle 6, chapter 7, section 1, line 2
Игнатия епископа Антиохийского и мученика.

Из письма к Смирнянам.

Отдаляются от евхаристии и молитвы тем, что не исповедуют что евхаристия это плоть нашего Спасителя Иисуса Христа, пострадавшая за грехи наши, которую Отец благостию воздвиг(воскресил).Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνου.
Ἐκ τοῦ τρίτου λόγου τῶν εἰς τὰς αἱρέσεις.
Φανερὸν οὖν ὅτι Παῦλος ἄλλον Χριστὸν οὐκ οἶδεν, ἀλλ' ἢ τοῦτον τὸν
ἐκ παρθένου γεννηθέντα καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα, ὃν
καὶ ἄνθρωπον λέγει. Εἰπὼν γάρ, "Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ
νεκρῶν ἐγήγερται," ἐπιφέρει τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς τῆς σαρκώσεως
αὐτοῦ· "Ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνά-
στασις νεκρῶν." Καὶ πανταχοῦ ἐπὶ τοῦ πάθους τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ
τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ καὶ τῆς νεκρώσεως, τῷ τοῦ Χριστοῦ κέχρη-
ται ὀνόματι, ὡς ἐπὶ τοῦ, "Μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ
οὗ Χριστὸς ἀπέθανε." Καὶ πάλιν· "Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ὑμεῖς οἵ ποτε
ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ." Καὶ πάλιν·
"Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος
ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος
ἐπὶ ξύλου."Иринея епископа Лионского.
Из третьего слова против ересей.
Ясно что Павел не иного Христа видел, но того самого из Девы рожденного и пострадавшего и погребенного и воскресшего, которого он и называет человеком. Ибо он сказал: «если проповедуется, что Христос воскрес из мертвых» говорит о причине, которая есть Его воплощение; Так как через человека смерть, так и через человека воскресение мертвых.» И везде говоря о страдании Господа нашего и Его человечества и умерщвления, использует имя Христос, как например: «не губи своей пищей того за кого умер Христос»(Рим 14.15). И снова; «ныне вы во Христе некогда далеко бывшие, стали близкими кровию Христовою.» И снова; «Христос искупил нас из проклятья закона, став за нас проклятием; ибо написано проклят всяк висящий на древе.»

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.
Ὥσπερ γὰρ ἦν ἄνθρωπος ἵνα πειρασθῇ, οὕτω καὶ λόγος ἵνα δοξασθῇ·
ἡσυχάζοντος μὲν τοῦ λόγου ἐν τῷ πειράζεσθαι καὶ σταυροῦσθαι καὶ
ἀποθνῄσκειν· συγγινομένου δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῷ νικᾶν καὶ ὑπο-
μένειν καὶ χρηστεύεσθαι καὶ ἀνίστασθαι καὶ ἀναλαμβάνεσθαι.
Его же из того же слова.
Так же как был человеком для того, чтобы быть искушенным, так и Словом дабы прославится; было в покое Слово в искушении, распятии и смерти; соединенный  человеком побеждал и претерпевал и помазывался и восставал и воспринимался(возносился)

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ εʹ λόγου τῆς αὐτῆς πραγματείας.
Τῷ ἰδίῳ οὖν αἵματι λυτρωσαμένου ἡμᾶς τοῦ κυρίου, καὶ δόντος τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν καὶ τὴν σάρκα τὴν ἑαυτοῦ
ἀντὶ τῶν ἡμετέρων σαρκῶν.
Его же из 5-го слова того же трактата.
Господа, своей собственной кровью избавившего нас и давшего свою душу за наши души и свою собственную плоть за наши плоти.

Τοῦ ἁγίου Ἱππολύτου ἐπισκόπου καὶ μάρτυρος.
Ἐκ τῆς πρὸς βασιλίδα τινὰ ἐπιστολῆς.
Ἀπαρχὴν οὖν τοῦτον λέγει τῶν κεκοιμημένων, ἅτε πρωτότοκον τῶν
νεκρῶν. Ὃς ἀναστὰς καὶ βουλόμενος ἐπιδεικνύναι ὅτι τοῦτο ἦν τὸ
ἐγηγερμένον, ὅπερ ἦν καὶ ἀποθνῇσκον, δισταζόντων τῶν μαθητῶν,
προσκαλεσάμενος τὸν Θωμᾶν ἔφη· "Δεῦρο, ψηλάφησον καὶ ἴδε, ὅτι
πνεῦμα ὀστοῦν καὶ σάρκα οὐκ ἔχει, ὡς ὑμεῖς με θεωρεῖτε ἔχοντα."
Святого Ипполита епсикопа и мученика.
Из письма к некой царице.
Начатком усопших его называет, и первородным из мертвых. Как воскресший и желающий показать, что это есть восставшее, то же что и умерло, когда в сомнении были ученики, призвав Фому сказал; «прийди пощупай и увидь, что дух не имеет костей и плоти, как вы видите у Меня.»

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Ἀπαρχὴν τοῦτον εἰπὼν ἐπεμαρτύρησε τῷ ὑφ' ἡμῶν εἰρημένῳ, ὡς ἐκ
τοῦ αὐτοῦ φυράματος σάρκα λαβὼν ὁ σωτήρ, ἤγειρε ταύτην, ἀπαρχὴν
ποιούμενος τῆς τῶν δικαίων σαρκός, ἵν' οἱ πάντες ἐπ' ἐλπίδι τοῦ
ἐγηγερμένου προσδόκιμον τὴν ἀνάστασιν ἕξομεν πιστεύοντες εἰς
αὐτόν.
Его же из того же письма
Начатком  назвал свидетельствуя о нас сказаное, как из этого смешения Спаситель вопринял плоть, восставил ее, творя ее начатком плоти праведных, дабы все в надежде восставшего имели чаемое воскресение, веруя в Него.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τοὺς δύο λῃστάς.
Ἀμφότερα παρέσχε τὸ τοῦ κυρίου σῶμα τῷ κόσμῳ, αἷμα τὸ ἱερὸν καὶ
ὕδωρ τὸ ἅγιον.

Его же из слова о двух разбойниках.
Господне тело дало миру обе и кровь священную и святую воду.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Καὶ νεκρόν τε ὂν τὸ σῶμα κατὰ τὸν ἀνθρώπινον τρόπον μεγάλην ἔχει
ζωῆς ἐν αὐτῷ δύναμιν. Ἃ γὰρ οὐ προχεῖται τῶν νεκρῶν σωμάτων,
ταῦτα ἐξ αὐτοῦ προεχέθη, αἷμά τε καὶ ὕδωρ, ἵν' εἰδείημεν, ἡλίκον ἡ
κατασκηνώσασα δύναμις ἐν τῷ σώματι πρὸς ζωὴν δύναται, ὡς μήτε
αὐτὸ τοῖς ἄλλοις ὅμοιον φαίνεσθαι νεκροῖς, ἡμῖν δὲ τὰ ζωῆς αἴτια
προχεῖν δύνασθαι.
Его же из того же слова.
И даже будучи мертвым тело это по человеческму образу имело в себе великую силу жизни. Из него пролилось, то что не изливается из мертвых тел: кровь и вода, сколь много жизненного может вселившаяся сила в теле, чтобы не казалось оно подобным иным мертвым, оно может изливать нам причины жизни.
               
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Οὐ συντρίβεται δὲ ὀστοῦν τοῦ ἁγίου προβάτου, δεικνύντος τοῦ τύπου
μὴ καθικνούμενον τῆς δυνάμεως τὸ πάθος· σώματος γὰρ ὀστέα δύνα-
μις.

Его же из того же слова
Не сокрушается кость святого агнца, показывая в этом образе не причастность силе страдания; ибо кость сила тела.

Τοῦ ἁγίου Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καὶ ὁμολογητοῦ.
Ἐκ τοῦ περὶ ψυχῆς λόγου.
Δι' ὀλίγων δὲ ἔστιν ἐλέγξαι τὴν ἀσεβῆ συκοφαντίαν αὐτῶν· μάλιστα
μὲν γάρ, εἰ μὴ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν σωτηρίας εἰς τὴν τοῦ θανάτου
σφαγὴν τὸ ἴδιον ἑκουσίως ἐξεδίδου σῶμα. Πρῶτον μὲν πολλὴν αὐτῷ
περιάπτουσιν ἀδυναμίαν, ὅτι μὴ οἷός τε ἐγένετο τὴν τῶν πολεμίων
ὁρμὴν ἐπισχεῖν.
Святого Евстафия епископа Антиохийского и исповедника.

Из слова о душе.
Немногим обличим нечестивую их клевету; конечно же только ради спасения людей в заклание смертное добровольно принес Свое тело. Во первых большую немощь   приписывают Ему, что не стал сдерживать напор врагов.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.
Διατί δὲ περὶ πολλοῦ ποιοῦνται δεικνύναι τὸν Χριστὸν ἄψυχον ἀνειλη-
φέναι σῶμα, γεώδεις πλάττοντες ἀπάτας; Ἵν' εἰ δυνηθεῖεν ὑποφθεῖραί
τινας, ταῦθ' οὕτως ἔχειν ὁρίζεσθαι, τηνικαῦτα τὰς τῶν παθῶν
ἀλλοιώσεις τῷ θείῳ περιάψαντες πνεύματι ῥᾳδίως ἀναπείσωσιν
αὐτούς, ὡς οὐκ ἔστι τὸ τρεπτὸν ἐκ τῆς ἀτρέπτου φύσεως γεννηθέν.

Его же из того же слова.
Почему творящие  земные обманы очень стараются показать Христа воспринявшим  бездушное тело,? Чтобы если возможно повредить некоторых, определяя что так есть, в то же время приписывают божественному изменяемости страстей, они духом легко опровергаются, так как ничто превратное(изменчивое)не рождается из непревратной (неизменяемой) природы.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τό, "Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν
ὁδῶν αὑτοῦ."
Ὁ ἄνθρωπος γὰρ ὁ ἀποθανὼν τριήμερος μὲν ἀνίσταται, τῇ δὲ Μαρίᾳ
καρτερίᾳ μὲν ψυχῆς ἅπτεσθαι προθυμουμένῃ τῶν ἁγίων μελῶν
ἀνθυπενέγκας ἐκφωνεῖ· "Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν
πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς·
Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ θεόν μου καὶ
θεὸν ὑμῶν." Τὸ δ', "Οὔπω ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου," οὐχ ὁ
λόγος ἔφασκε καὶ θεὸς ὁ οὐρανόθεν ὁρμώμενος, καὶ ἐν τοῖς κόλποις
διαιτώμενος τοῦ πατρός, οὐδ' ἡ πάντα τὰ γενητὰ περιέχουσα σοφία· ἀλλ' αὐτὸς ὁ ἐκ παντοδαπῶν ἡρμολογημένος μελῶν ἄνθρωπος τοῦτο
ἐπέφηνεν, ὁ ἐκ τῶν νεκρῶν ἐγερθεὶς καὶ οὐδέπω μὲν πρὸς τὸν πατέρα
μετὰ τὸν θάνατον ἀνελθών, ταμιευόμενος δὲ αὑτῷ τῆς προόδου τὴν
ἀπαρχήν.
Его же из слова, «Господь создал меня в начале путей Его.»
Ибо восстает человек умерший тридневный, сдерживая ожидание души Марии, желающей прикоснуться к святым членам говорит ей; «не приасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему; иди к братьям моим и скажи им; Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему.» «Я еще не взошел к Отцу Моему» не Логос и Бог говорил свыше сходящий и пребывающий в лоне Отца, премудрость содержащяя все созданное; Но явил это тот составленный из разнообразных членов человек, восставший из мертвых, еще не взошедший к Отцу после смерти, собирая в себе начало улучшения.Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Κύριον δὲ τῆς δόξης αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον τὸν σταυρωθέντα σαφῶς
ὀνομάζει γράφων, ἐπειδὴ καὶ κύριον καὶ Χριστὸν ἀνέδειξεν αὐτόν,
καθάπερ οἱ ἀπόστολοι τῷ αἰσθητῷ Ἰσραὴλ ὁμοφρόνως διαλεγόμενοί
φασιν· "Ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον
αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ θεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς
ἐσταυρώσατε." Τὸν παθόντα τοιγαροῦν Ἰησοῦν κύριον ἐποίησε, καὶ
οὐ τὴν σοφίαν οὐδὲ τὸν λόγον τὸν ἀνέκαθεν ἔχοντα τῆς δεσποτείας τὸ
κράτος, ἀλλὰ τὸν μετέωρον τῷ σταυρῷ προσεκπετάσαντα τὰς χεῖρας.
Его же из того же слова.

Господом славы ясно называет того человека распятого и пишет, так как Господом и Христом показал его, также как и апостолы с чувственным Израилем беседуя единомысленно сказали; « Точно да знает дом Израилев, что Господом и Христом его сотворил Бог сего Иисуса, которого вы распяли.» Ибо пострадавшего Иисуса сотворил Господом, а не Премудрость и Логоса вечно имевшего владычества державу, но парящего, к кресту простершего руки.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.
Εἰ γὰρ ἀσώματός ἐστιν οὔτε ἁφῇ χειρῶν ὑποπίπτει, οὔτ' αἰσθητοῖς
ὄμμασι περιλαμβάνεται, οὐ τρῶσιν ὑπομένει, οὐχ ἥλοις προσηλοῦται,
οὐ θανάτῳ κοινωνεῖ, οὐ κρύπτεται γῇ, οὐ τάφῳ κατακλείεται, οὐκ ἐκ
μνημάτων ἀνίσταται.
Его же из того же слова.
Ибо если бы он был безтелесным, то не подлежал бы ни осязанию руками, ни чувственными очами не был бы зрим, ни ран бы не претерпел, ни гвоздиями не был бы пронзен, ни к смерти не приобщился бы, ни во гробе не был бы закрыт, ни восстал бы из гроба.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

"Οὐδεὶς αἴρει τὴν ψυχήν μου ἀπ' ἐμοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι τὴν
ψυχήν μου, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν." Εἰ δὲ ἑκατέρων
τὴν ἐξουσίαν εἶχεν οἷα θεός, συνεχώρει μὲν αὐτοῖς λύειν ἀβούλως τὸν
νεὼν ἐγχειροῦσιν, ἐπιφανέστερον δὲ ἀνιστῶν ἐνεούργει. Ἐξ ἀναν-
τιρρήτων δὲ δέδεικται ψήφων, ὅτι αὐτὸς δι' ἑαυτοῦ τὸν ἴδιον ἀνεστή-
σατο νεουργήσας οἶκον. Ἀναθετέον δὲ καὶ τῷ θειοτάτῳ πατρὶ τὰς τοῦ
υἱοῦ μεγαλουργίας. Οὔτε γὰρ ὁ υἱὸς ἄνευ τοῦ πατρὸς δημιουργεῖ κατὰ
τὰς ἀρραγεῖς τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἀποφάσεις. Τούτου γὰρ δὴ χάριν
τότε μὲν ὁ θειότατος γεννήτωρ τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἐγηγερκέναι
γράφεται, τότε δὲ ὁ υἱὸς τὸν ἴδιον ἀναστήσειν ὑπισχνεῖται ναόν. Εἰ
οὖν ἐκ τῶν προεξητασμένων ἀπαθὲς δέδεικται τὸ θεῖον τοῦ
Χριστοῦ πνεῦμα, περιττῶς τοῖς ἀποστολικοῖς ἐπισκήπτουσιν ὅροις οἱ
ἐναγεῖς. Εἰ γὰρ ὁ Παῦλος ἔφρασε τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταυρῶσθαι,
σαφῶς εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀφορῶν, οὐ παρὰ τοῦτο δεήσει πάθος τῷ
θείῳ προσάπτειν. Τί οὖν τοῦτο συνάπτουσι πλέκοντες, ἐξ ἀσθενείας
ἐσταυρῶσθαι λέγοντες τὸν Χριστόν;

Его же из того же слова.
«Никто не отнимает Моей души от Меня; Имею власть положить душу Мою и снова принять ее.» Если имеет власть над каждым как Бог, прощает тех кто необдумано предпринимают разрушить храм, более явно восставив новотворит. Из неопровержимого доказывается, что Он посредством Самого Себя тот же дом восставил(воскресил) и обновил. И к божественейшему Отцу относим великие дела сына. Без Отца Сын не творит ничего согласно твердым и ясным словам священных писаний. Ибо ради этого написано, что  тогда божественейший родитель Христа восставляет из мертвых, тогда же Сын  обещает свой собственный воскресить храм. Если из преждеисследованного доказывается нестрадательность божественного Христового духа, зря на апостольские определения опираются нечестивые(проклятые). Если Павел скзал о распятом Господе славы ясно относя это  к человеку, нельзя из этого страдание божественному сочетать. Что же старающиеся прилагать это(страдание) Ему говорят, что по безсилию распялся Христос?


Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.
Εἰ δὲ δὴ καὶ ἀσθενείας εἶδος περιάπτειν αὐτῷ προσῆκον ἦν, τῷ
ἀνθρώπῳ ταῦτα προσαρτᾶν ἀκόλουθον εἶναι φαίη τις ἄν, οὔτι γε δὴ
τῷ πληρώματι τῆς θεότητος, ἢ τῷ ἀξιώματι τῆς ἀνωτάτω σοφίας, ἢ
τῷ ἐπὶ πάντων κατὰ τὸν Παῦλον γραφομένῳ θεῷ.
Его же из того же слова.
Если же и говорить о неком виде немощи относительно Него это было бы уместным, если к человеку это последовательно  относить, а не к полноте божества или к достоинству высочайшей премудрости и Богу, который над всеми согласно написаному Павлом.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Οὗτος μὲν δὴ τῆς ἀσθενείας ὁ τρόπος, δι' ὃν εἰς θάνατον γράφεται
κατὰ τὸν Παῦλον ἀφῖχθαι. Ζῇ γὰρ ἐκ δυνάμεως θεοῦ τῷ θείῳ πνεύ-
ματι δηλονότι συνδιαιτώμενος ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ καὶ δύναμις ὑψί-
στου ὁ ἐν αὐτῷ πολιτευόμενος κατὰ τοὺς φθάσαντας ὅρους ἀποδέδει-
κται.
Его же из того же слова.

 Таков образ немощи, посредством которого как написано Павлом он пришел к смерти. Ибо человек живет силой Божией совместно с божественным духом, так как действующяя сила Всевышнего в нем, согласно со зрелыми определениями ясно видна.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Εἰ δὲ τῆς παρθενικῆς ἐπιβατεύσας μήτρας οὐκ ἐμείωσε τὴν ἐξουσίαν,
οὐδὲ τῷ ξύλῳ τοῦ σταυροῦ προσπαγέντος τοῦ σώματος, χραίνεται τὸ πνεῦμα. Τὸ μὲν γὰρ σῶμα μετάρσιον ἐσταυροῦτο, τὸ δὲ θεῖον τῆς
σοφίας πνεῦμα καὶ τοῦ σώματος εἴσω διῃτᾶτο, καὶ τοῖς οὐρανίοις
ἐπεβάτευε, καὶ πᾶσαν περιεῖχε τὴν γῆν, καὶ τῶν ἀβύσσων ἐκράτει,
καὶ τὰς ἑκάστων ψυχὰς ἀνιχνεύων διέκρινε, καὶ πάντα ὁμοῦ συνήθως
οἷα θεὸς ἔπραττεν. Οὐ γὰρ εἴσω τῶν σωματικῶν ὄγκων ἡ ἀνωτάτω
σοφία καθειργμένη περιέχεται, καθάπερ αἱ τῶν ὑγρῶν καὶ ξηρῶν
ὕλαι τῶν μὲν ἀγγείων εἴσω κατακλείονται, περιέχονται δὲ μᾶλλον ἢ
περιέχουσι τὰς θήκας. Ἀλλὰ θεία τις οὖσα καὶ ἀνέκφραστος δύναμις τά
τε ἐνδοτάτω καὶ ἐξωτάτω τοῦ νεὼ περιλαμβάνουσα κραταιοῖ, κἀντεῦ-
θεν ἐπέκεινα διήκουσα, πάντας ὁμοῦ τοὺς ὄγκους κρατεῖ περιέχουσα.
Его же из того же слова.

Если же вселившись в девственную утробу не умалилась Его власть, так и когда тело пригвождено к кресту не оскверняется дух. Ибо тело висит распятое, а божественный дух премудрости и в теле живет и небесными повелевал и всю содержал землю и бездну держал и каждую из душ иследуя различал, и все прочее как Бог делал. Ибо превысшая премудрость не содержится заключенная  внутри телесных объемов подобно жидкостям и сухим веществам, которые заключаются и содержатся внутри, а не содержат сосуды. Но божественная сущая и неизреченная сила, охватывающяя как внешнее так и внутренейшее храма, держит оттуда отдаленным управляя, все вместе объемы охватывая содержит.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Εἰ δ' ὁ ἥλιος, σῶμα ὢν ὁρατὸν καὶ αἰσθήσει καταληπτόν, τοσαύτας καὶ
τοιαύτας πανταχοῦ γῆς ὑπομένων αἰκίας οὐ μεταβάλλει τὴν τάξιν,
οὐδὲ αἰσθάνεται μικρᾶς ἢ μεγάλης πληγῆς, τὴν ἀσώματον σοφίαν
οἰόμεθα χραίνεσθαι καὶ μεταλλάττειν τὴν φύσιν, εἰ ὁ ναὸς αὐτῆς
σταυρῷ προσηλοῦται, ἢ λύσιν ὑπομένει, ἢ τρῶσιν ὑφίσταται, ἢ δια-
φθορὰν δέχεται; Ἀλλὰ πάσχει μὲν ὁ νεώς, ἡ δὲ ἀκηλίδωτος οὐσία
παντάπασιν ἄχραντος τὴν ἀξίαν καθέστηκεν.
Его же из того же слова.

Если же солнце, будучи телом видимым и доступным чувствам, при том, что столько претерпевающих такие бедствия, не изменяет чин и не чувствует ни малой ни великой раны, то что же мы будем осквернять и изменять природу безтелесной премудрости, когда ее храм пригвождается к кресту, и разоблачение претерпевает и прободение принимает и разрушение? Но страждет храм, а непорочная сущность всесовершенно не оскверняемой сохраняет достоинство.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῶν ἀναβαθμῶν.

Δόξαν δὲ ἐπίκτητον ὁ πατὴρ οὐκ ἐπιδέχεται, τέλειος, ἄπειρος, ἀπερι-
νόητος ὤν, ἀπροσδεὴς κάλλους καὶ παντοίας ἀρετῆς. Ἀλλ' οὐδὲ ὁ
λόγος αὐτοῦ, θεὸς ὢν ὁ γεννηθεὶς ἐξ αὐτοῦ, δι' οὗ γεγόνασιν ἄγγελοι
καὶ οὐρανοὶ καὶ γῆς ἄπειρα μεγέθη καὶ πᾶσαι συλλήβδην τῶν γενητῶν
ὕλαι τε καὶ συστάσεις· ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῶν νεκρῶν
ἐγειρόμενος, ὑψοῦται καὶ δοξάζεται, τῶν ἐναντίων αἰσχύνην ἄντικρυς
ἀραμένων.
 Eustathius Scr. Eccl. et Theol. : Oratio in inscriptione psalmorum graduum (fragmenta) : Fragment 33, line 5
Его же из того же слова в надписях улучшений.

Приобретенной славы не примает Отец, будучи совершенным, безграничным, непостижимым, самодовлеющий красотами и всяческой добродетелью. Но также[не принимает] Его и Логос, Бог сущий рожденный из Него, которым созданы ангелы и небеса и безграничные величины земли и все вообще вещества и составы;
    но человек Христа, из мертвых восставший, возвышается и прославляется и видит напротив позор поднявшихся противящихся.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Οἱ δὲ φθόνῳ τὸ μῖσος ἀράμενοι κατ' αὐτοῦ καὶ πεφραγμένοι πολεμίᾳ
παρατάξει σκορπίζονται, τοῦ λόγου τε καὶ θεοῦ τὸν ἑαυτοῦ ναὸν
ἀξιοπρεπῶς ἀναστήσαντος.
Его же из того же слова.

Воздвигшие против Него зависть и ненависть и оградившие неприятельское сообщество, разсеиваются, когда Логос Божий достойно воскресил  свой собственный храм .
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ βʹ ψαλμοῦ.

Πέρας γοῦν ὁ προφήτης Ἡσαΐας αὐτὰ μὲν τὰ τῶν παθῶν αὐτοῦ
διεξιὼν ἴχνη πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐπιφέρει καὶ τοῦτο μεγαλοφωνοτέρᾳ
βοῇ τό· "Καὶ εἴδομεν αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὔτε κάλλος· ἀλλὰ
τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων."
Εἶτα   ἐκφαίνων, ὡς εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' οὐκ εἰς τὸ
θεῖον ἀνήρτηται τὰ τῆς εὐπρεπείας εἴδη τε καὶ πάθη, παραυτίκα
πάλιν ἐπάγει προσθείς· "Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν, καὶ εἰδὼς φέρειν
μαλακίαν."
Его же из толкования н 72-ой псалом

Пророк Исайя о завершении
этих следов Его страданий и другим приносит и об этом громчайшим гласом вопиет: «и видели Его и не имел ни вида, ни красоты, но вид Его был без чести и умален у сынов человеческих». Затем показывает, что к человеку, а не к божественному относятся виды благолепия и страдания, тотчас снова  представляет, добавляя: «человек в ранах сущий и видом немощный.»
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἑρμηνείας.

Αὐτὸς ἄρ' οὗτός ἐστιν, ὁ μετὰ τὰς ὕβρεις ἀειδής, ἄμορφος ὁραθείς,
εἶτα πάλιν ἐκ μεταβολῆς εὐπρέπειαν ἐνδυσάμενος. Οὐδὲ γὰρ ὁ κατοικῶν
ἐν αὐτῷ θεὸς ἀμνοῦ δίκην εἰς θάνατον ἤγετο, καὶ προβάτου τρόπον
ἀπεσφάττετο, φυσικῶς ἀόρατος ὤν.
Его же из того же слова.
Ибо это Он после поруганий, увиденный как не имеющий вида, образа, затем снова из преложения облекшийся благолепием. И не Бог обитающий в нем был ведом на  суд агнца, быть закланным как овча, будучи природно не видим.

Святого Афанасия епископа Александрийского и исповедника

Из письма к Эпиктету.
Кто же будет столь нечестивым если будет говорить  думать, что само божество единосущное отцу было обрезано и несовершенный из совершенного стал и что к кресту было пригвождено не тело, но сама творческая сущность премудрости?
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.

Ἃ γὰρ τὸ ἀνθρώπινον ἔπασχε τοῦ λόγου, ταῦτα συνομολόγως εἰς
ἑαυτὸν ἀνέφερεν, ἵνα ἡμεῖς τῆς τοῦ λόγου θεότητος μετασχεῖν δυνη-
θῶμεν. Καὶ ἦν παράδοξον, ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πάσχων καὶ μὴ πάσχων.
Πάσχων μέν, ὅτι τὸ ἴδιον αὐτοῦ ἔπασχε σῶμα, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ
πάσχοντι ἦν· μὴ πάσχων δέ, ὅτι τῇ φύσει θεὸς ὢν ὁ λόγος ἀπαθής
ἐστι. Καὶ αὐτὸς μὲν ὁ ἀσώματος ἦν ἐν τῷ παθητῷ σώματι, τὸ δὲ
σῶμα εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τὸν ἀπαθῆ λόγον, ἀφανίζοντα τὰς ἀσθενείας
αὐτοῦ τοῦ σώματος.
Athanasius Theol. : Epistula ad Epictetum : Section 6, line 19
Его же из того же письма.

То, что страдало человеческое Логоса, это совместно признавая Он к Самому себе отнес, чтобы мы смогли приобщится божества Логоса. И было странно, что Он был и страдающий и не страдающий. Страдающий потому что его собственное тело страдало, но в нем страдающем был; не страдающий, потому что Логос Бог по природе нестрадателен [не подвержен страданию]. И Он безтелесный был в страдающем теле, тело же имело в себе нестрадающего Логоса, уничтожающего немощи этого тела.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.

Θεὸς γὰρ καὶ κύριος τῆς δόξης ὢν ἦν ἐν τῷ ἀδόξως καθηλουμένῳ σώ-
ματι· τὸ δὲ σῶμα ἔπασχε μὲν νυττόμενον ἐν τῷ ξύλῳ, καὶ ἔρρεεν ἀπὸ
τῆς τούτου πλευρᾶς αἷμα καὶ ὕδωρ, ναὸς δὲ τοῦ λόγου τυγχάνον,
πεπληρωμένον ἦν τῆς θεότητος. Διὰ τοῦτο γοῦν ὁ μὲν ἥλιος ὁρῶν τὸν
δημιουργὸν αὑτοῦ ἐν τῷ ὑβριζομένῳ σώματι ἀνεχόμενον τὰς ἀκτῖνας
συνέστειλε, καὶ ἐσκότασε τὴν γῆν· αὐτὸ δὲ τὸ σῶμα φύσιν ἔχον θνητὴν
ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀνέστη διὰ τὸν ἐν αὐτῷ λόγον, καὶ πέπαυται μὲν
τῆς κατὰ φύσιν φθορᾶς, ἐνδυσάμενον δὲ τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον λόγον
γέγονεν ἄφθαρτον.

Его же из того же письма.

Ибо сущий Бог и Господь славы, был в безславно пригвожденном теле; тело же страдало пронзенное на древе, и текла из сего ребра кровь и вода, храм Логоса был исполнен божества. Поэтому солнце видя своего Творца терпящего в поругаемом теле, лучи убрало и сделало темноту на земле; это же тело имея смертную природу восстало (воскресло) по причине[обитания] в нем Логоса, и прекратилось его природная порча, когда Логос облекся за человека, стало нетленным.Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ πίστεως λόγου τοῦ μείζονος.

Τὸ ἐγειρόμενον ἐκ νεκρῶν ἄνθρωπος ἦν ἢ θεός; Ἑρμηνεύει Πέτρος ὁ
ἀπόστολος ἡμῶν μᾶλλον γινώσκων, καὶ λέγει· "Καθελόντες αὐτὸν
ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν αὐτὸν εἰς μνημεῖον, ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν." Τὸ γοῦν ἀπὸ τοῦ ξύλου καθαιρεθὲν σῶμα νεκρὸν τοῦ Ἰησοῦ,
τὸ καὶ εἰς μνημεῖον τεθὲν ἐνταφιασθὲν δὲ ὑπὸ Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμα-
θείας, αὐτὸ ἤγειρεν ὁ λόγος λέγων· "Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν
τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν." Ὁ καὶ πάντας τοὺς νεκροὺς ζωοποιῶν
καὶ τὸν ἐκ Μαρίας ἄνθρωπον Χριστὸν Ἰησοῦν ἐζωοποίησεν, ὃν
ἀνείληφεν. Εἰ γὰρ ἐπὶ σταυροῦ ὢν τὰ προδιαλυθέντα νεκρὰ τῶν
ἁγίων ἤγειρε σώματα, πολλῷ μᾶλλον ἐγεῖραι δύναται ὃ ἐφόρεσε σῶμα
ὁ ἀεὶ ζῶν θεὸς λόγος, ὥς φησιν ὁ Παῦλος· "Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
καὶ ἐνεργής."
Его же из большого слова о вере.

Восстающим из мертвых кто был человек или Бог? Толкует апостол Петр более нас знающий и говорит: «Снявши его с креста, положили его во гробе, Бог же воскресил его из мертвых.» То есть с креста снятое тело Иисуса и во гробе положенное и погребеное Иосифом Аримафейским, его воскресил Логос говоря: «разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его.» Животворящий всех мертвых и воспринятого человека из Марии Христа Иисуса оживотворил. Ибо если будучи на кресте давно разложившиеся тела святых восставил, то сколь более может восставить тот тело которое понес Логос, присно живой, как сказал Павел: «Жив Логос Божий и действенен»

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ἡ γοῦν ζωὴ οὐκ ἀποθνῄσκει, τοὺς δὲ νεκροὺς ζωοποιεῖ. Ὡς γὰρ τὸ
φῶς οὐ βλάπτεται ἐν σκοτεινῷ τόπῳ, οὐδὲ ἡ ζωή τι παθεῖν δύναται
ἐπισκεψαμένη τὴν θνητὴν φύσιν. Ἄτρεπτος γὰρ καὶ ἀναλλοίωτος ἡ
τοῦ λόγου θεότης, ὥς φησιν ἐν προφητείᾳ ὁ κύριος περὶ ἑαυτοῦ·
"Ἴδετέ με, ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι."
Athanasius Theol. : Sermo major de fide [Sp.] : Fragment 64, line 9
Его же из того же слова.

Жизнь не умирает, а животворит мертвых. Как свет не терпит ущерба в темном месте, так и жизнь не может как то страдать посетив смертную природу.

 Ибо непревратно и неизменно божество Логоса, как сказал в пророчестве Господь о самом себе: «Видите меня что я есть и не изменяюсь.»

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ζῶν ἀποθανεῖν οὐ δύναται, μᾶλλον δὲ τοὺς νεκροὺς ζωοποιεῖ. Ἔστι
τοίνυν καὶ πηγὴ ζωῆς τῇ ἐκ πατρὸς θεότητι, ἄνθρωπος δὲ ὁ ἀποθανών,
μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν, ὁ ἐκ
παρθένου Μαρίας, ὃν ἡ τοῦ λόγου θεότης δι' ἡμᾶς ἀνείληφεν.
Его же из того же слова.

Живый не может умереть, но конечно животворит мертвых. Итак Он есть источник божества из Отца, а человек из Марии, умерший и который за нас воскрес из мертвых, который был воспринят божеством Логоса.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ἐγένετο Λάζαρον ἀσθενήσαντα ἀποθανεῖν· ὁ δὲ κυριακὸς ἄνθρωπος
οὐκ ἀσθενήσας οὐδὲ ἄκων ἀπέθανεν· ἀλλ' ἀφ' ἑαυτοῦ ἦλθεν ἐπὶ τὴν
τοῦ θανάτου οἰκονομίαν, στερεοποιούμενος ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ οἰκή-
σαντος θεοῦ λόγου, τοῦ εἰπόντος· "Οὐδεὶς αἴρει τὴν ψυχήν μου ἀπ'
ἐμοῦ· ἀπ' ἐμαυτοῦ αὐτὴν τίθημι, ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ
πάλιν ἐξουσίαν ἔχω λαβεῖν αὐτήν." Ἡ θεότης οὖν ἐστι τοῦ υἱοῦ, ἡ
τιθεῖσα καὶ λαμβάνουσα τὴν ψυχὴν οὗ ἐφόρεσεν ἀνθρώπου. Πλήρη
γὰρ ἀνείληφε τὸν ἄνθρωπον, ἵνα καὶ πλήρη αὐτὸν καὶ σὺν αὐτῷ τοὺς
νεκροὺς ζωοποιήσῃ.

Его же из того же слова.

Случилось заболевшему Лазарю умереть; но Господень человек умер не заболев и не не добровольно; но от самого себя пришел к домостроительству смерти укрепляемый в нем обитающим Богом Логосом, который сказал: «никто не отнимает моей души у Меня; но Я сам полагаю ее ибо власть имею положить ее и власть имею взять ее.» Итак божество Сына есть то что полагает и берет душу, человека ею понесенного. Ибо воспринят полный человек, дабы и полностью его и вместе с ним мертвых оживить.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρὸς Ἀρειανοὺς λόγου.

Ὅταν οὖν λέγῃ ὁ μακάριος Παῦλος, "Ὁ πατὴρ ἤγειρε τὸν υἱὸν
αὑτοῦ ἐκ νεκρῶν," Ἰωάννης ἡμῖν διηγεῖται ὅτι ἔλεγεν ὁ Ἰησοῦς,
"Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. Ἔλεγε
δέ, φησί, περὶ τοῦ ἰδίου σώματος." Δῆλον οὖν ἐστι τοῖς προσέχουσιν,
ὅτι τοῦ σώματος ἐγειρομένου ὁ υἱὸς λέγεται παρὰ τῷ Παύλῳ ἐγηγέρ-
θαι ἐκ νεκρῶν. Τὰ γὰρ τοῦ σώματος αὐτοῦ εἰς αὐτοῦ πρόσωπον
λέγεται. Οὕτως οὖν καὶ ὅτε λέγει, "Ζωὴν ἔδωκεν ὁ πατὴρ τῷ υἱῷ,"
τῇ σαρκὶ δεδομένην τὴν ζωὴν νοητέον. Εἰ γὰρ αὐτός ἐστιν ἡ ζωή, πῶς
ἡ ζωὴ ζωὴν λαμβάνει;
Его же из слова против ариан.


Когда говорит блаженный Павел: «Отец воскресил сына его из мертвых» Иоанн нам повествует что говорил Иисус, «разрушьте этот храм и я в три дня воздвигну его. Говорил о своем теле.» Внимательным ясно, что сын называется восстающим(воскресающим) из мертвых когда восстает тело. Ибо то что [относится] к его телу о его лице говорится. Так и когда говорит «Жизнь дал Отец Сыну [говорится] в том смысле, что плоть получает жизнь.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ περὶ ἐνανθρωπήσεως λόγου.

Συνιδὼν γὰρ ὁ λόγος, ὅτι ἄλλως οὐκ ἂν λυθείη τῶν ἀνθρώπων ἡ φθορά,
εἰ μὴ διὰ τοῦ πάντως ἀποθανεῖν, οὐχ οἷόν τε δὲ ἦν τὸν λόγον ἀποθα-
νεῖν, ἀθάνατον ὄντα καὶ τοῦ πατρὸς υἱόν, τούτου ἕνεκα τὸ δυνάμενον
ἀποθανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ἵνα τοῦτο τοῦ ἐπὶ πάντας λόγου
μεταλαβόν, ἀντὶ πάντων ἱκανὸν γένηται τῷ θανάτῳ, καὶ διὰ τὸν
ἐνοικήσαντα λόγον ἄφθαρτον διαμείνῃ, καὶ λοιπὸν ἀπὸ πάντων ἡ
φθορὰ παύσηται τῇ τῆς ἀναστάσεως χάριτι. Ὅθεν ὡς ἱερεῖον καὶ
θῦμα παντὸς ἐλεύθερον σπίλου, ὃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα προσαγα-
γὼν εἰς θάνατον, ἀπὸ πάντων εὐθὺς τῶν ὁμοίων ἠφάνιζε τὸν θάνατον
τῇ προσφορᾷ τῇ καταλλήλῳ. Ὑπὲρ πάντας γὰρ ὢν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
εἰκότως τὸν ἑαυτοῦ ναὸν καὶ τὸ σωματικὸν ὄργανον προσάγων ἀντί-
ψυχον ὑπὲρ πάντων ἐπλήρου τὸ ὀφειλόμενον τῷ θανάτῳ· καὶ οὕτως
συνὼν διὰ τοῦ ὁμοίου τοῖς πᾶσιν ὁ ἄφθαρτος τοῦ θεοῦ υἱός, εἰκότως
τοὺς πάντας ἐνέδυσεν ἀφθαρσίαν ἐν τῇ περὶ τῆς ἀναστάσεως ἐπαγγε-
λίᾳ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐν τῷ θανάτῳ φθορὰ κατὰ τῶν ἀνθρώπων οὐκέτι
χώραν ἔχει διὰ τὸν ἐνοικήσαντα λόγον ἐν τούτοις διὰ τοῦ ἑνὸς σώμα-
τος
Athanasius Theol. : De incarnatione verbi : Chapter 8, section 4, line 12
Его же из слова о вочеловечении Логоса.

 Логос видевший, что порча(тление) человеков не может быть разрушенной никаким иным способом кроме как смерти за всех, но Логос не был умирающим, будучи безсмертным и Сыном Отца, поэтому воспринимает тело, которое может умереть, дабы оно приобщилось всего что есть Логос, вместо всех стало способным умереть, и по причине обитающего[в нем] Логоса пребыло непорченным(нетленным) и так во всех благодатию воскресения прекратится порча( тление). Так что как священное и жертва Он Себе воспринял тело и ввел в смерть, во всех тотчас уничтожив смерть подобающим приношением. Ибо сущий над всеми Логос Божий добровольно свой храм и телесное орудие принес вместодушие (ἀντί-
ψυχον) за всех исполнив долг смерти; и таким образом, сосуществуя посредством подобного всем нетленный Сын Божий, добровольно всех одел нетлением в обетовании воскресения. И это смертное человеческое тление(порча) не имеет никак места по причине обитающего в сих  Логоса и одного тела.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τούτου ἕνεκα μετὰ τὰς θειοτάτας αὐτοῦ ἐκ τῶν ἔργων ἀποδείξεις ἤδη
καὶ ὑπὲρ πάντων θυσίαν ἀνέφερεν, ἀντὶ πάντων τὸν αὑτοῦ ναὸν εἰς
θάνατον παραδιδούς, ἵνα τοὺς πάντας ἀνυπευθύνους καὶ ἐλευθέρους
τῆς ἀρχαίας παραβάσεως ποιήσῃ, δείξῃ δὲ ἑαυτὸν καὶ θανάτου κρείτ-
τονα, ἀπαρχὴν τῆς τῶν ὅλων ἀναστάσεως τὸ ἴδιον σῶμα ἄφθαρτον
ἐπιδεικνύμενος. Τὸ μὲν γὰρ σῶμα, ὡς καὶ αὐτὸ κοινὴν ἔχον τὴν
οὐσίαν, σῶμα γὰρ ἦν ἀνθρώπινον, εἰ καὶ καινοτέρῳ θαύματι συνέστη
ἐκ παρθένου μόνης, ὅμως θνητὸν ὄν, κατ' ἀκολουθίαν τῶν ὁμοίων
ἀπέθνῃσκε, τῇ δὲ τοῦ λόγου εἰς αὐτὸ ἐπιβάσει οὐκέτι κατὰ τὴν ἰδίαν
φύσιν ἐφθείρετο, ἀλλὰ διὰ τὸν ἐνοικήσαντα τοῦ θεοῦ λόγον ἐκτὸς
ἐγίνετο φθορᾶς.
Его же из того же слова.

Ради этого после божественейших доказательств из дел, говорит и о жертве за всех свой храм предавая на смерть, дабы сотворить всех неподлежащими древнему преступлению и свободными от него, и показать самого Себя высшим смерти, начатком воскресения всех показывая свое собственное нетленное тело. Тело же как имеющее общую сущность, было телом человеческим, хоть и составленным новым чудом из одной Девы, но оно было смертное, и следовательно как и ему подобные умерло, но Логос в нем бывший, по своей природе, никак не подвергся порче, по причине в нем[теле] обитавшего Бога Логоса  оно оказалось вне тления.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ὅθεν, ὡς προεῖπον, ὁ λόγος, ἐπεὶ οὐχ οἷόν τε ἦν αὐτὸν ἀποθανεῖν,
ἀθάνατος γὰρ ἦν, ἔλαβεν ἑαυτῷ σῶμα τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν, ἵνα
ὡς ἴδιον ἀντὶ πάντων αὐτὸ προσενέγκῃ· καὶ ὡς αὐτὸς ὑπὲρ πάντων
πάσχων διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ τὸ σῶμα ἐπίβασιν, καταργήσῃ τὸν τὸ
κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου.
Его же из того же слова.

Так что как было уже сказанно Логос по причине того что он Сам не умирал, ибо Он безсмертен, воспринял Себе тело которое могло умереть, дабы его как собственное вместо[всех] принести; страдая за всех посредством вселения в это тело, упраздняя имеющего державу смерти.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.
Πάσχον μὲν γὰρ τὸ σῶμα κατὰ τὴν τῶν σωμάτων φύσιν ἀπέθνῃσκεν·
εἶχε δὲ τῆς ἀφθαρσίας τὴν πίστιν ἐκ τοῦ ἐνοικήσαντος αὐτῷ λόγου.
Οὐ γὰρ ἀποθνῄσκοντος τοῦ σώματος ἐνεκροῦτο καὶ ὁ λόγος, ἀλλ' ἦν
μὲν αὐτὸς ἀπαθὴς καὶ ἄφθαρτος καὶ ἀθάνατος, οἷα δὴ θεοῦ λόγος
ὑπάρχων, συνὼν δὲ μᾶλλον τῷ σώματι, διεκώλυεν ἀπ' αὐτοῦ τὴν κατὰ
φύσιν τῶν σωμάτων φθοράν, ᾗ φησι καὶ τὸ πνεῦμα πρὸς αὐτόν· "Οὐ
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν."
Его же из того же слова.
Страдающее тело по природе тел умерло; но имело удостоверение нетления от вселившегося в него Логоса. Ибо не был умервщляемым Логос, когда умерло тело, но был он нестрадающим и нетленным и безсмертным, Бог Логос сущий в нем, сосуществующий телу, препятствовал природному телесному в нем тлению, как и Дух сказал: «не даш преподобному твоему увидеть истления.»
Τοῦ ἁγίου Δαμάσου ἐπισκόπου Ῥώμης.
Ἀπὸ ἐκθέσεως.

Εἴ τις εἴποι, ὅτι ἐν τῷ πάθει τοῦ σταυροῦ πόνον ὑπέμεινεν ὁ υἱὸς τοῦ
θεοῦ καὶ θεός, καὶ οὐχὶ ἡ σὰρξ μετὰ τῆς ψυχῆς, ἣν ἐνεδύσατο ἡ τοῦ
δούλου μορφή, ἣν ἑαυτῷ ἔλαβε, καθὼς εἴρηκεν ἡ γραφή· ἀνάθεμα
ἔστω.
Святого Дамаса епископа Римского.
Из изложения

Если кто скажет, что в крестном страдании претепевал Сын Божий и Бог, а не плоть с душею, в которую он облекся или образ раба, который он Самим Собой воспринял, как сказало Писание; да будет анафема.
Τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνου.

Ἐκ τοῦ περὶ τῆς καθόλου πίστεως.
Εἰσὶ δέ τινες, οἳ εἰς τοσοῦτον ἀσεβείας προῆλθον, ὡς νομίζειν ὅτι ἡ
θεότης τοῦ κυρίου περιετμήθη, καὶ ἀτελὴς ἐκ τελείου γεγένηται, καὶ
ὅτι ἐν τῷ ξύλῳ οὐχ ἡ σὰρξ ἦν, ἀλλ' ἐκείνη ἡ θεία οὐσία, ἡ τῶν πάντων
δημιουργός.
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.
Ἡ σὰρξ ἔπαθεν, ἡ θεότης θανάτου ἐλευθέρα ἐστί· παθεῖν τὸ σῶμα
νόμῳ φύσεως ἀνθρωπίνης παρεχώρησε. Πῶς γὰρ θνῄσκειν θεὸς
δύναται, τῆς ψυχῆς μὴ δυναμένης θανεῖν; "Μὴ φοβεῖσθε, γάρ φησιν,
ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀπο-
κτεῖναι." Εἰ τοίνυν ἡ ψυχὴ ἀποκτανθῆναι οὐ δύναται, πῶς ἡ θεότης
θανάτῳ ὑποπεσεῖν δύναται;
Амвросия Медиоланского.

О всеобщей вере.
Есть еще некоторые пришедшие в такое нечестие, что думают, что божество Логоса было обрзанно и несовершенным стал Он из совершенного и что на кресте была не плоть, но сама та божественная сущность, всех сотворившая.
Его же из того же слова
Плоть пострадала, божество свободно от смерти; страдания телесные как закон человеческой природе дало оно[божество] ей.
Как может умирать Бог, если душа не может умирать? « Ибо сказал не бойтесь, убивающих тело, души же не могущих убить.» Если душа не может умереть, то как божество может претерпеть смерть?
Τοῦ ἁγίου Βασιλείου ἐπισκόπου Καισαρείας.
Ὃ παντὶ γνώριμον, τῷ μικρὸν ἐπιστήσαντι τῆς ἀποστολικῆς λέξεως
τὸ βούλημα, ὅτι οὐχὶ θεολογίας ἡμῖν παραδίδωσι τρόπον, ἀλλὰ τοὺς
τῆς οἰκονομίας λόγους παραδηλοῖ. "Κύριον γὰρ αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ
θεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε," τῇ δεικτικῇ
φωνῇ πρὸς τὸ ἀνθρώπειον αὐτοῦ καὶ ὁρώμενον πᾶσι προδήλως ἀπε-
ρειδόμενος.
Святого Василия епископа Кесарийского
Немного представив всем известное апостольского слова воление, что не образ богословия нам предает, но слова домостроительства представляет. «ибо Его Господа и Христа Бог сотворил, сего Иисуса, которого вы распяли» указательный глас на его человечество и всем видимое  всем очевидно утверждая.
Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ.

Ἐκ τῆς πρὸς Νεκτάριον τὸν Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον
ἐπιστολῆς.
Τὸ δὲ πάντων χαλεπώτατον ἐν ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς συμφοραῖς ἡ
τῶν Ἀπολιναριστῶν ἐστι παρρησία, οὓς οὐκ οἶδ' ὅπως παρεῖδέ σου ἡ
ὁσιότης, πορισαμένους ἑαυτοῖς τὴν τοῦ συνάγειν ὁμοτίμως ἡμῖν
ἐξουσίαν. Καὶ μετ' ὀλίγα.
Καὶ οὔπω τοῦτο δεινόν· ἀλλὰ τὸ πάντων χαλεπώτατον, ὅτι αὐτὸν τὸν
μονογενῆ θεόν, τὸν κριτὴν τῶν ὄντων, τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς, τὸν
καθαιρέτην τοῦ θανάτου, θνητὸν εἶναι κατασκευάζει, καὶ τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ
θεότητι τὸ πάθος δέξασθαι, καὶ ἐν τῇ τριημέρῳ ἐκείνῃ νεκρώσει τοῦ
σώματος καὶ τὴν θεότητα συναπονεκρωθῆναι τῷ σώματι, καὶ οὕτως
παρὰ τοῦ πατρὸς πάλιν ἀπὸ τοῦ θανάτου διαναστῆναι.
Святого Григория епископа Назианзского

Из письма к Нектарию епископу Константинопольскому.
Самым худшим из церковных бедствий является дерзость апполинаристов, как заметило твое преподобие, собирающихся самим себе приобрести единочестную с нами власть. И вскоре. И сие страшное и из всего самое худшее то, что Самого Единородного Бога, судию всех, начальника жизни, упразднителя смерти, делает смертным, и самим Его божеством принимающим страдание, и в том тридневном умерщвлении тела и божество делает соумершим телу, и таким образом около Отца от смерти восстающим.
©


1 комментарий:

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...