Точный научный перевод ороса 4 вс.собора. в виде таблицы с оригиналом и переводом.1.
Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν
Следуя святым отцам
2
ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν

Одного и того же Сына
3
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν

Господа нашего Иисуса Христа исповедовать
4
συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν,

Согласно все учим
5
6
 τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι
.καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι,

[как] Совершенна Его в божестве
и совершенна Его же во человечестве
7
θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν,

Бога истинного и человека истинного Его же
8
ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος,
Из души разумной и тела
9
ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα,
единосущного отцу по божеству

10
καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα,
и Его же единосущного нам по человечеству
11
κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας·
во всем подобного нам за исключением греха
12
πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα,
Прежде век от Отца рожденного по божеству
13
ἐπ ̓ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν
в последние же дни его же
14
δἰ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
ради нас и нашего спасения
15
ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα,
Из Марии девы богородицы по человечеству
16
ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν, κύριον, μονογενῆ,

Одного и того же Христа Сына, Господа, единородного
17
ἐν δύο φύσεσιν, ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον·

В двух природах неслиянно, непревратно, нераздельно, неразлучно познаваемого

18
οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν,

Никак разницы природ  не упраздняя этим единением

19
σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως
И конечно сохраняя особенность каждой природы

20
καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπὸστασιν συντρεχούσης,

в одном лице и одной ипостаси содействующей[содействующих]1
21
οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον,

Не в два лица обособляемого или разделяемого
22
ἀλλ ΄ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ μονογενῆ,

Но одного и того же Сына и единородного

23
θεὸν λόγον, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν·
Бога Слова, господа Иисуса Христа

24

καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ

Как  свыше пророки о нем
25

καὶ αὐτὸς ἡμᾶς κύριος Ιησοῦς Χριστὸς ἐξεπαίδευσε.

И сам наш господь Иисус Христос научил
26
καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν καραδέδωκε σύμβολον.


и отеческий нам передал символ
(!) Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση / ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

2 комментария:

 1. 1 ΣΎΝΤΡΈΧΌΎΣΉΣ буквально переводится "собегущей совместно бегущяя" особенность

  ОтветитьУдалить
 2. σωιζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης
  И конечно сохраняя особенность каждой природы в одном лице и одной ипостаси содействующей[содействующих]1

  Причастие συντρεχούσης, относится к ἰδιότητος(особенность-свойство). Это самое трудно понимаемое место ороса. Оно неточно переведенное на русский...Т.е если перевести другими частями речи, чем в оригинале, то сказано: «и конечно сохраняется особенность(особость) каждой природы [= воплощенного Логоса Христа], и эта особость каждой природы, в одном лице и одной ипостаси есть совместно действующяя с другой.»

  Глагол συντρέχω имеет основным значением совместно бежать св. словарь Δημητράκου σ.6992 τρέχω όμου μετά τίνος ή εν ταυτω Πλατ.266 C τρέχω παραληλώς ή πλησίον Ξεν ΚΠ άλλος δε πας λόχος ίδων εκεινον συνέτρεχον но также и совместно действовать и т.д. Некоторую проблему вызывает предлог εἰς, который чаще всего указывает направление, схождение куда то... Из за чего и возник неверный перевод «в ипостась» вместо «ипостаси»…и соотвественно неверное антихалкидонское понимание, ипостаси Христа, как результата соединения, а не ипостаси Христа, как предвечного Бога Логоса. Одного и того же. Как до, так и после воплощения…

  Но если мы обратимся к дохалкидонским и послехалкидонским документам где говорится христологическое "в одном лице в одной ипостаси", то там употреблен именно предлог ἐν. Который обозначает именно нахождение в чем то. Например св.Флавиан Константинопольский пишет:

  "и[исповедуя] Христа из двух природ, после воплощения из святой Девы и вочеловечения, в одной ипостаси, и в одном лице, одного Христа, Одного Сына, одного Господа исповедуем; и говорить об одной природе Бога Слова оплотившейся же и вочеловечесвшейся, не отрицаемся, по причине того, что из обеих есть Господь наш Иисус Христос.[1]

  Смотрим важнейший постхалкидонский документ
  Из ороса 6-го вс.собора о двух действиях во Христе

  Это очень в важный фрагмент, потому что в нем говориться именно о собегущих συντρέχοντα. (причастие от того же глагола только во множественном числе συντρέχω )... Т.е содействующих двух энергиях, двух природ в одной ипостаси. В оросе 6 вс.собора стоит причастие во мн.числе и смысл лучше понятен. Ну и понятно насколько я был прав дав пояснение "сохраняя особенность каждой природы в одном лице и одной ипостаси содействующей[содействующих]"


  "Одним из святой Троицы и после воплощения господа нашего Иисуса Христа исповедуем, истинного Бога нашего, говорим и о двух Его природах блистающих в одной Его ипостаси, в которой и чудеса и страдания посредством всего Его домостроительного возвращения, не фантазией, но по истине явленного, также знаем и природную разницу в этой одной ипостаси, и что при взаимном общении каждая природа хочет и действует ей свойственное, в каковом смысле и два природных хотения и действия славим, во спасение человеческого рода подобающим образом собегущие(содействующие συντρέχοντα.)."[2]  [1] καὶ γὰρ ἐκ δύο φύσεων [ὁμολογοῦντες] τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν σάρκωσιν τὴν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου καὶἐνανθρώπησιν, ἐν μιᾶ ὑποστάσει καὶ ἐν ἑνὶ προσώπω ἕνα Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἕνα κύριον ὁμολογοῦμεν. καὶ μίαν μὲν τοῦ θεοῦ λόγου φύσιν, σεσαρκωμένην μέντοι καὶ ἐνανθρωπήσασαν λέγειν οὐκ ἀρνούμεθα διὰ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν τὸν Χριστόν.  Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Chalcedonense anno 451 : Tomëvolumëpart 2,1,1, page 35, line 22  [2] ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος καὶ μετὰ σάρκωσιν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἡμῶν εἶναι πιστεύοντες, φαμὲν τὰς δύο αὐτοῦ φύσεις ἐν τῇ μιᾷ αὐτοῦ διαλαμπούσας ὑποστάσει, ἐν ᾗ τά τε θαύματα καὶ τὰ παθήματα δι’ ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομικῆςἀναστροφῆς οὐ κατὰ φαντασίαν ἀλλ’ ἀληθῶς ἐπεδείξατο, τῆς φυσικῆς ἐν αὐτῇ τῇ μιᾷ ὑποστάσει διαφορᾶς γνωριζομένης τῷ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας ἑκατέραν φύσιν θέλειν τε καὶ ἐνεργεῖν τὰ ἴδια· καθ’ ὃν δὴ λόγον καὶ δύο φυσικὰ θελήματά τε καὶ ἐνεργείας δοξάζομεν πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καταλλήλως συντρέχοντα. см. http://www.symbole.gr/chrtoms/dogma/1154-symv6oec

  ОтветитьУдалить

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...