Что говорил св.Кирилл Александрийский(точнейший перевод)=св.Кирилл Александрийский без мифов ч.1.


   Наружная настенная роспись. св.Афанасий Великий и Кирилл Александрийский. мон-рь Дионисиат. св.Гора Афон (публикуется в первые из моих фотоархивов)

 словесное Ипостаси в христологии Кирилла
 Итак 3-я глава -анафематизм Кирилла.в верном русском переводе 
Εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις μετὰ τὴν ἕνωσιν, μόνη συνάπτων αὐτὰς συναφείαι τῆ κατὰ τὴν ἀξίαν ἢ γοῦν αὐθεντίαν ἢ δυναστείαν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδω τῆ καθ' ἕνωσιν φυσικήν, ἀνάθεμα ἔστω.(PG 76, 401) 3-й анафематизм Кирилла.

Если кто в одном Христе разделяет ипостаси после соединения, одним только сочетанием их соединяя, по достоинству или же чести или власти, а не схождением по соединению природному, да будет анафема.

 
"Весь кивот был позолочен и изнутри и снаружи. Соединился же святой плоти Бог сущий Логос. И сие, я думаю, символизирует золочение снаружи. То, что и сущую в теле разумную душу Он соделал своей собственной показывается тем, что и внутри позолоченным быть повелевается. Так что неслиянными здесь, как мы знаем, остались природы они же ипостаси".(Σχόλια περί της ενανθρωπήσεως του Μονογενούς 11: PG 75, 1381Α. см.и PG 77, 193Β) Это сказано до полемики с Несторием.


3. "Конечно же не без ипостасей (образ) раба и образ Бога соединились, говорим мы".(PG 76, 401 )Он(=Феодорит) слыша, что природное произошло соединение, то есть истинное, свободное от превращения, и совершенно неслиянное ипостасей схождение, извратить пытается силу сказанного... так что хоть и считаем что соединились ипостаси, что вочеловечился и воплотился Логос...".Ответ на 2-й контранафематизм Феодорита.(PG 76, 408B)

Μία… ἥ του Λόγου φύσις, ἴσμεν δὲ ὅτι σεσάρκωται… Καὶ κατ' αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ μόνον νοηθείη ἂν ἢ τῶν φύσεων, ἤγουν ὑποστάσεων, διαφορά. (Ἐπιστολὴ 45. Πρὸς Ἀκάκιον: PG 77, 193Β).


Одна...Логоса природа, знаем, же что воплощается...И только по этому мы понимаем природ, то есть ипостасей, разницу

Οὕτω γὰρ φαμεν ὅτι καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανε, τοῦτο παθούσης τῆς σαρκός, οὐκ ἰδία καὶ καθ' ἐαυτὸν τοῦ Λόγου• ἀπαθὴς γάρ ἐστι καὶ ἀθάνατος.


Так говорим распят и умер, о сие испытывающей плоти, не как о чем то собственном самого по(в) себе Логоса. Ибо Он безстрастен и безсмертен. "»
( PG 75, 396 C D)


τὸ ἅγιον σῶμα Χριστοῦ· ἀλλ' οὐδὲν ἧττον ἡμῖν καὶ διὰ τῆς κιβωτοῦ κατὰ μέρος ὁ αὐτὸς σημαίνεται. κατεσκεύαστο μὲν γὰρ ἐκ ξύλων ἀσήπτων, ἵνα τὸ σῶμα νοῇς τὸ ἀδιάφθορον αὐτοῦ·
Cyrillus Theol. : Commentarii in Joannem : Volume 1, page 568, line 28

Святое тело Христово; ничуть не меньше кивотом предобразуется ибо он изготовлен из дерева негниющего, чтобы ты тело его неистленнное разумел.

 
καθίκετο γὰρ ἐξ οὐρανῶν ὁ Υἱὸς, ἀνιεὶς ἐγκλήματα, δικαιῶν ἐν πίστει τὸν ἀσεβῆ, μεταχαλκεύων ὡς Θεὸς τὴν ἀνθρώπου φύσιν εἰς ἀφθαρσίαν,
Cyrillus Theol. : Fragmenta in sancti Pauli epistulam ad Romanos : Page 182, line 11
Сошел с небес Сын, взяв преступления, оправдывая верой нечестивого, перековывая, как Бог, человека природу в нетление

 
Опровержение, того, что св.Кириллы якобы говорил о возможности нам по природе приобщится Богу( много лет неверный перевод этой цитаты использует Давыденков)
Ὁ αὐτὸς οὖν ἄρα καὶ μονογενής ἐστι καὶ πρωτότοκος. ὁ γάρ τοι μονογενὴς ὡς θεός, πρωτότοκος ἐν ἡμῖν καθ' ἕνωσιν οἰκονομικὴν καὶ ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ὡς ἄνθρωπος, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὡς ἐν αὐτῶ τε καὶ δι' αὐτοῦ υἱοὶ θεοῦ φυσικῶς τε καὶ κατὰ χάριν, φυσικῶς μὲν ὡς ἐν αὐτῶ τε καὶ μόνω, μεθεκτῶς δὲ καὶ κατὰ χάριν ἡμεῖς δι' αὐτοῦ ἐν πνεύματι.ΤLG Concilia Oecumenica (ACO) : Concilium universale Ephesenum anno 431 : Tomëvolumëpart 1,1,1, page 61, line 29  PG 76 1177

Следовательно он же есть и единородный и первородный, ибо единородный как Бог первородный же в нас по соединению домостроительному и во многих братиях как человек, дабы и мы как в Нем же и через Него сыны Божии природно же и по благодати, природно же это только в Нем одном, мы же по причастию же и по благодати, через Него в духе.

Тὸ δοθὲν τοιγαροῦνἐμφύσημα θεῖον τω πεπλασμένῳ, οὐκ αὐτὴν εἶναί φαμεν τὴν ψυχήν (ἧ γὰρ ἂν ἄτρεπτος ἦν, ὡς ἐκ τοιαύτης προελθοῦσα φύσεως), ἀλλὰ τὴν τοῦ αγίου Πνεύματος μετουσίαν ἐντεθεῖσαν ἐξ ἀρχης τῆ ἀνθρωπείᾳ ψυχῆ. Πᾶσα γὰρ ἡ τελειότης τοῖς πεποιημένοις διὰ τοῦ Πνεύματος, ὅθεν καὶ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ τὸ τεχνηθὲν ἐποιήθη ζὦον, ὡς διὰ της μετουσίας τοῦ Πνεύματος, πρὸς αὐτὸν μεμορφωμένον», Ἡ Βίβλος τῶν θησαυρῶν, PG 75 584D 585A.
Итак данное сотворенному дуновение божественное, не есть сама душа (ибо непревратной была была как из такой происшедшая природы), но Духа Святого причастие (μετουσίαν) помещенное из начала в человеческой душе. Ибо всякое совершенство сотворенным через Духа, поэтому и по образу Божию смастеренное сотворенно животное, как через  причастие (διὰ της μετουσίας) Духа (к) Ему (пре)образуемое.

Различение сущности и ипостаси у Кирилла Александрийского.

 Ἕτερον γάρ τί ἐστι οὐσία καὶ ἕτερον ὑπόστασις; Ναί...τῆς οὐσίας ἡ δήλωσις, κατὰ κοινοῦ τινος ἔοικεν ἰέναι πράγματος· τὸ δὲ τῆς ὑποστάσεως ἑκάστου τυχὸν ὄνομα τῶν ὑπὸ τουτὶ τὸ κοινὸν κατηγορεῖται καὶ λέγεται» (PG 75, 697D-700Α).
Иное есть сущность и иное ипостась? Да. сущности показание об общем той или иной вещи; а ипостаси же имени кого то из тех, кто этим общим характеризуеться и называеться.
или в другом месте
ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΝ ΕΧΩΝ (=Бог Сын) ΕΚ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΤΡΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ Особое имеющий из Отца и во Отце бытие (Бог Сын)

 
Кирилл допускает и Богородица и христородица

 
Толкование на евангелие от Иоанна PG 73, 180A
«Ουκούν οι μεν άλλοι πάντες, ως έφην, είεν αν και μάλα εικότως δια το κεχρίσθαι χριστοί, μόνος δε Χριστός Θεός αληθινός ο Εμμανουήλ. Και ουκ αν αμάρτοι ταληθούς, ει τις αν έλοιτο λέγειν ως αι των άλλων μητέρες χριστοτόκοι μεν, ου μην έτι και θεοτόκοι. Μόνη δε παρ' εκείνας η αγία Παρθένος χριστοτόκος τε ομού και Θεοτόκος νοείται τε και λέγεται. Γεγέννηκε γαρ ου ψιλόν άνθρωπον καθ' ημάς, σαρκωθέντα δε μάλλον και ενανθρωπήσαντα τον εκ Θεού Πατρός Λόγον» (Επιστολή Α', Προς μοναχούς: PG 77, 20D-21A).

Конечно же и другие все, как сказано, и естественно по причине помазания помазанниками(христами) называются, один Христос Бог воистину Эммануил … и других матери да христородицами называются ( отцами и пророками Писания), но не и богородицами. Ими(( отцами и пророками Писания) только одна святая Дева христородицей вместе и Богородицей понимается и называется. Так как родила не простого человека как мы, но воплощенное и вочеловевшееся Бога Отца Слово.
Письмо 1-е К монахам.


 св.Кирилл утверждает что Логос воспринял несовершенного человека

 
Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΣ Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΕΡΙΕΒΑΛΕΤΟ 75 281
 "Бога Логос совершенный несовершенным человеком облекается

 
.Кирилл констатирует православие бл.Феодорита

 
… την καθ' υπόστασιν ένωσιν γενέσθαι φαμέν, του καθ' υπόστασιν ουδέν έτερον αποφαίνοντος, πλην ότι μόνον η του Λόγου φύσις, ήγουν η υπόστασις, ό εστίν αυτός ο Λόγος, ανθρωπεία φύσει κατά αλήθειαν ενωθείς, τροπής τινος δίχα και συγχύσεως, καθά πλειστάκις ειρήκαμεν είς νοείται και εστί Χριστός, ο αυτός Θεός και άνθρωπος. Τούτο δε, ως γε οίμαι, και αυτώ Θεωδορίτω δοκεί, φύσεως ανθρώπινης ου κεχωρίσθαι λέγοντι τον Θεόν, ούτε μην θεότητος δίχα νοείσθαι το ανθρώπινον. Ουκούν ούτε δίχα των υποστάσεων δούλου τε και Θεού μορφήν ηνώσθαι φαμεν, ούτε μην κοινόν άνθρωπον, ισότητι μόνη των αξιωμάτων τετιμημένον, σχετικώς συνήφθαι τω Λόγω διοριζόμεθα, αλλ’ αυτόν, ως έφην, τον υιόν του Θεού τον μονογενή, γεγονότα κατά αλήθειαν εν προσλήψει της ενωθείσης αυτώ σαρκός, ψυχήν εχούσης την λογικήν, άνθρωπον γενέσθαι μετά του μείναι και Θεόν. Αλλ’ ο δεινός εις λόγους και πυκνός εις θεωρίας, κράσεως είναι σημαντικήν την λέξιν διορίζεται και λέγειν αποτολμά και τα εκ της του συγκεκράσθαι τας φύσεις παρακομίζει βλάβης, ως ημών ηγνοηκότων» (Προς την Θεοδωρήτου αντίρρησιν: PG 76, 401ΑΒ).

Говоря, что произошло соединение по ипостаси мы ни что иное хотим явить, как только nо что, Логоса природа, то есть ипостась, то есть сам Логос, человеческой природе воистину соединившийся , без какого либо превращения или слияния, как мы много раз говорили, один разуметься и есть Христос, Бог и человек. Так же как вижу и ему Феодориту видится, ведь он говорит что человеческая природа не отделяется от божества, и что божество не разумеется без человеческого. Тем более ,что мы говорим не без ипостасей образ раба и (образ) Бога соединились и не так определяем, что обыкновенный человек, почтенный одним равенством достоинств, относительно присоединен Слову , но того же как мы сказали Сына Божия единородного, ставшего воистину, в восприятии соединившейся Ему плоти, имеющей разумную душу, человеком , с тем что бы пребывать ему и Богом.

Потом Кирилл начинает ругать "страшного" Феодорита, но не за неправолсавные какие то мысли, а зо то что тот "страшен в словах и силен в созерцаниях...

Αλλ’ ο δεινός εις λόγους και πυκνός εις θεωρίας, κράσεως είναι σημαντικήν την λέξιν διορίζεται και λέγειν αποτολμά και τα εκ της του συγκεκράσθαι τας φύσεις παρακομίζει βλάβης, ως ημών ηγνοηκότων»
Но этот(=Феодорит)  страшный(!) в словах и густой в созерцаниях, дерзает определять, что наши слова смешение означают и из «выражения» συγκεκράσθαι τας φύσεις= (смешиваться природам) выставляет как вредное, как будто мы не знаем и т.д.…


Правильный перевод "формуллы" «μία φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη»на русский и на армянский(грабар).
 одна природа Слова Бога воплощенная Մի է բնութիւն Բանին Աստուծոյ մարմնացեալ


Сочетание одной природы  Логоса воплощенной с исповеданием реальности двух природ Христа 1-е послание к Сукенсу

 
Подразумевая, как мы сказали, вочеловечения образ -видим, что две природы сошлись одна с другой соединением нераздельным неслитно и непревратно; ибо плоть есть плоть, а не божество, хотя она и стала плотию Слова; подобно и Слово- Бог есть, хоть и своей собственной сделал плоть по домостроительству. Когда же подразумевваем это, то никак не ущемляем в смысле единства это схождение, говоря, что оно произошло из двух природ; после же соединения ни природы разделяем одна от другой, ни на двух разделяем сынов одного и неделимого, но одним называем Сына и, как отцы сказали одной природу Бога Слова воплощенную.Итак поскольку мы дошли до смысла и один есть видимый души очима неким образом вочеловечившийся Единородный, мы говорим, что есть две природы соединившиеся, но один Христос, Сын и Господь и Бога Отца Слово, вочеловечившийся и воплотившийся. PG 77 232 233

 
"Филиоквистские" выражения Кирилла

 
Ὄτε τοίνυν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν ἠμὶν γενόμενον, συμμόρφους ἀποδεικνύει Θεοῦ, προεισι δὲ καὶ ἐκ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ» (Thesaurus, PG 75,585 A). Так что Дух святой в нас становящийся, сообразными нас показывает Богу, происходящий от Отца и Сына.

 
в двух"природах" у св. Кирилла
 PG 77 214 ΕΝ ΑΜΦΟΙΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
В ОБЕИХ ОПИСУЕМЫЙ ОДИН И ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН И ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС5 комментариев:

 1. и как понимать "ипостаси"?

  ОтветитьУдалить
 2. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 3. Христос воскресе, дорогой первый коментатор!
  кротко : Как то что есть. как реальности
  Более развернуто:
  "Ипостась как более частное в онтологической шкале, принимает наименование и определение более общего. В этом смысле утрирование терминов не путает то, что ими обозначается. Как отмечают отцы «то, что много раз использованы, блаженным Кириллом и другими отцами, безразлично эти два именования для обозначения одного мы не подвергаем сомнению. Утрированно же было сказанно ипостась вместо сущности и природы, природы же наименование, вместо ипостаси говоря по отношению к божественному вочеловечению, не как то, что одно и тоже есть природа и ипостась понимали. Так как изначала не только св.Писание но и святейшие Церкви учителя, обычаем положили не придавать значения словам утрированно ими произносимым, так как ни в чем не вредят слова, когда по другому все в действительности» Св.Кирилл несмотря на то, что иногда утрированно говорил термины, использовал и в христологии ту терминологию, которую он использовал и в своих триадологических трактатах(сущность, природа, ипостась и т.д.). Так мы видим например в его трактате «о святой и единосущной Троицы, он триадологически выражаясь пишет буквально, что сущность есть «общее» и ипостась «особое». Именно это различение между терминами «природа» и «ипостась он делает и в христологии отвечая «Говорящим, что став человеком Единородный оставил лишенными своего божества небеса»
  Пишет, по этой теме диакону Тиверию, что Единородный Бог Логос становясь и созерцаясь как человек не престал быть одной и той же природы с Отцом. Ясно называет «природой» общее божество Отца и Логоса. И воплощенный Логос не перестал быть во Отце и Отец в Нем и следовательно Он единосущен Отцу. Но и после ороса согласия 433 множеством способов св.Кирилл уточнял, что божество и человечество есть «вещи-реальности», которым подобает термин «природа/сущность, то есть общая сущность божественных и человеческих ипостасей соответственно, которая делает воплощенного Логоса единосущным божественным лицам св. Троицы по божеству и единосущным человеческим лицам по человечеству."
  Это из ответа одному армянину ААЦ спросившего "как понимать "ипостаси" у Кирилла" одного греческого богослова...

  ОтветитьУдалить
 4. Анонимный15 мая 2017 г., 05:14

  Спасибо. Хорошая подборка цитат.

  ОтветитьУдалить
 5. Благодарю за внимание. Продолжение следует...

  ОтветитьУдалить

Интерактивный проект

Интерактивный православный просветительский проект "Ромиόc-фос" Ρωμηός φῶς

http://rwmios-f.livejournal.com/121559.html http://rwmiosini.blogspot.gr/ Проект прежде всего переводческий,дорогие православные дру...